ЕТНОПСИХОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ УПРАВЛІННЯ

Лідія Орбан-Лембрик

Анотація


Вагомим чинником, який визначає сучасну практику управління, є інтернаціоналізація ділових взаємостосунків, що проявляється: по-перше, у постійному зростанні кількості організацій, які здійснюють діяльність за межами національного кордону; по-друге, у діяльності сучасних компаній за умов глобалізації, яка характеризується прискореними темпами зростання прямих інвестицій, створенням спільних підприємств, збільшенням обсягів торгівлі всередині компанії, коли отримуються чи виготовляються складові виробів в одній країні та експортуються на збірні заводи в інші; по-третє, у розширенні соціокультурної сфери, в якій професійно діють керівники: вона стає більш різноманітною за завданнями і змістом, тому що окрім знання іноземної мови, технології виробництва, структури економічного середовища, потрібні навички ідентифікації соціокультурних та етнопсихологічних відмінностей у способі життя, роботі, міжособистіс-них контактах представників різних культур.

Ключові слова


культура управління; національно-психологічні особливості управління; зовнішнє середовище організації; внутрішнє середовище організації; культура організації; елементи культури управління; національні моделі управління

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бодди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента: Пер. с англ. - СПб: Питер, 1999. - 816 с.

Зимичев А.М. Психология политической борьбы. - К.: МЗУУП, 1992. - 182 с.

Кокорев А.А. Психология межнационального общения: Автореферат дисс... доктора психол. наук. - М., 1992. - 64 с.

Крысько В.Г., Саракуев Э.А. Введение в этнопсихологию. Учебно-методическое пособие для студентов. - М.: Ин-т практической психологии, 1996. - 344 с.

Крысько В.Г., Деркач А.А. Этнопсихология. Теория и методология: Учебное пособие. - 4.1. - М.: Ин-т молодежи, 1992. - 140 с.

Крысько В.Г., Деркач А.А., Саракуев Э.А. Этнопсихология. Принципы и методы построения этнопсихологического исследования. - 4.2. - М.: Ин-т молодежи. 1992. - 199 с.

Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1997. - 248 с.

Молл Е.Г. Психология управления строительством. Л., 1987. - 79 с.

Молл Е.Г. Психология управленческой карьеры: Автореферат дисс... доктора психол. наук. - СПб, 1994. - 58 с.

Оучи У. Методы организации производства. Японско-американские подходы. - М., 1984. - 217 с.

Орбан Л.Е. Виховний потенціал етнічної психології // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ : “Плай” Прикарпатського ун-ту, 1966. - Вип. 1. - 4. 2. - С. 3 - 16.

Орбан-Лембрик Л. Е. Вплив соціально-психологічних чинників на ефективність управлінської діяльності керівника / / Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ: “Плай” При-карпатського ун-ту, 1999. - Вип. 3. - Ч. 1. - С. 23 - 34.

Орбан-Лембрик Л.Е. Мотиваційна сфера особистості керівника / / Вісник Прикарпатського університету: Філософські і психологічні науки. - Івано-Франківськ, 1999. - Вип. 1. - С. 105 - 111.

ПалехаЮ.І., КудінВ.О. Культура управління та підприємництва: Навчально-методичний посібник. - К.: МАУП, 1998. - 98 с.

Селье Г. Стресс без дистресса / Пер. с англ. - Рига: Виеда, 1992. - 109 с.

Юркевич Г.Й. Психологічні детермінанти розвитку особистості менеджера: Автореферат дис... канд. психол. наук. - К., 1999. - 19 с.

Hofstede G. Cultures and Organizations: Software of the Mind, McGraw-Hill. - London, 1991.

Tayeb M.H. The Management of a Multicultural Workforce, Wiley. - Chichester, 1996.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)