ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ СЛІДЧОГО

Олег Синеокий

Анотація


Завдання статті полягає в дослідженні складових, що впливають на появу й розвиток професійної деформації слідчого. Для цього треба: 1) відстежити зародження у слідчого певних особистісних змін, які спричинюють його різноякісну професійну діяльність, мають безперервний і тривалий характер й становлять домінантний значеннєвий момент усередині особистості такого слідчого; 2) виявити найбільш оптимальні шляхи нейтралізації таких негативних змін.


Ключові слова


слідчий; деформація; професія; творчість; фактори; форми

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Б.В. Юридическая психология: Учебник. - Харьков: Изд-во Нац. унта внутр. дел, 2001. - С. 239-242.

Баранов П.П., Курбатов В.И. Юридическая психология.

- Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 576 с.

Большая Советская Энциклопедия. (в 30 томах) / Гл. ред. А.М. Прохоров. - М.: Советская энциклопедия, 1972. -Т. 8. - 592 с.

Большая Советская Энциклопедия. (в 30 томах) / Гл. ред. А.М. Прохоров. - М.: Советская энциклопедия, 1973. -Т. 13. - 608 с.

Большая Советская Энциклопедия. (в 30 томах) / Гл. ред. А.М. Прохоров. - М.: Советская энциклопедия, 1976. -Т. 25. - 600 с.

Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб.: Питер, 2005. - 464 с.

Гусарев С.Д, Тихомиров ОД. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності): Навч. посібник. - K.: Знання, 2006. - 487 с.

Бникеев МИ. Психологический энциклопедический словарь. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 560 с.

Коновалова В.Б, Шепитько В.Ю. Основы юридической психологии: Учебник. - Х.: Одиссей, 2005. - 352 с.

Мартиненко О. Дискреційні повноваження органів внутрішніх справ: кримінологічний аналіз // Право України.

- 2004. - № 11. - С. 91-93.

Психологический словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. - М.: Политиздат, 1994. - 494 с.

Словарь-справочник по криминологии и юридической психологии / В.А. Ананич, О.О. Колченогова. - Мн.: Амал-фея, 2003. - 272 с.

Словник термінів з правової конфліктології: Науково-довідкове видання / За ред. М.І. Панова, Ю.П. Битяка, Л.М. Герасіної. - Х.: “Одіссей”, 2006. - 208 с.

Синеокий О.В. Виды следственных и следственнооперативных групп: сравнительный анализ // Государство и право. - 1997. - № 1. - С. 60-67.

Синеокий О.В. Психологічні особливості розслідування статевих злочинів і напрямки протидії професійній деформації слідчого // Влада. Людина. Закон. - 2004. - № 3. -С. 90-95.

Синеокий О.В. Соціально-політичні фактори сексуального насильства: особливості детермінації злочинності в силових структурах і актуальність протидії професійній деформації // Междунар. научно-практ. конф. “Спецпроект: анализ научных исследований” / Сб. научн. работ. - Том 1. - Днепропетровск, 7 - 11.12.2005 г. - С. 63-68.

Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шем-шученко (відп. ред.) та ін. - K.: Укр. Енцикл., 1998. - Т. 2: Д - И. - 1999. - 744 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)