САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У СИСТЕМІ ВЗАЄМОВІДНОСИН "ЛЮДИНА - СВІТ" У РАМКАХ ФІЛОСОФІЇ ВІТАКУЛЬТУРИ

Олена Морщакова

Анотація


Під час дослідження цієї актуальної проблеми висвітлюється значущість теоретичної розробки та обґрунтування (з урахуванням накопиченого досвіду) вітакуль-турної парадигми, концепції цілісної, багаторівневої та багатоступеневої системи взаємовідносин “Людина - Світ”, формування у цій системі координат ціннісних смислів особистості.

Ключові слова


особистість; взаємовідносини; вітакультура; сублімація; екзігер; цінності; самореалізація; самовизначення; самопізнання; рефлексія; буття; дух; творення; регуляція

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бахтин М. Диалектика и культура: Ист.-филос. анализ.

- К.: Наук. думка, 1984. - 315 с.

Библер B.C. Самостояние человека: “Предметная деятельность” в концепции Маркса и самодетерминация индивида. - Кемерово, 1993. - 187 с.

Бубер М. Проблема человека // Философськие науки. -М., 1992. - 408 с.

Ильенков Э.В. Филоофия культуры. - М., Политиздат, 1991. - Т. 1. - СПб.: 1865. - 430 с.

Крымский С.Б., Парахонский Б.А., Майзерський В.М. Эпистемология культуры: Введение в общественную теорию познания. - К.: Наук. думка, 1993. - 674 с.

Крымский С.Б. Контуры духовности: новые контексты индентификации // Вопросы философии. - 1992. - №12. - С. 24-58.

Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. -М.; СПб.: Ювента, 1999. - 544 с.

Морщакова О. Єдність культури та особистості: феномен творчості // Психологія і суспільство. - 2006. - № 3. - С.70-79.

Морщакова О. Міфотворчість у системі вітальних смислоутворювальних характеристик культури // Віта-культурний млин. - 2005. - Модуль 2. - С. 28-37.

Морщакова О. Вітацентрична парадигма в українській міфотворчій традиції // Вітакультурний млин. - 2005. -Модуль 1. - С.45-47.

Ортега-и-Гассет X. Эстетика. Философия культуры. -М., 1991. - 463 с.

Рикер П. Метафорический процесс как познание, воображение и ощущение // Теория метафоры // Под ред. Н.Д. Арутюновой, М.А. Журинской. - М.: Прогресс, 1990., С. 18-36.

Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологи. - СПб.: Питер, 2000. - 523 с.

ФранклВ. Человек в поисках смысла. - М.: Прогресс, 1990. - 512 с.

Фромм Э. Психоанализ и религия // Сумерки богов. -М., 1990. - 208 с.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності.

- Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Шаров А. Самоопределение человека в культуре // Психосфера. - 1998. - 543 с.

Шаров А. Формирование ценностных ориентаций и поведения личности. - Омск, 1993. - 476 с.

Шейко В.М. Самовизначення людини в культурі // Вісн. Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. - 2000. - № 4. -С. 34-49.

Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. - Т. 1. - М., 1993. - 335 с.

Юнг К. Воспоминания, сновидения, размышления. -К.: АО “Airland”,1994. - 498 с.

Ясперс К. Истоки истории и ее цели.- М., 1991. - Вып. 1. - 369 с.

Ясперс К. Философская автобиография. - М., 1995. -438 с.

Adlery P. Thettrritorial inperative - A personal inguivy into tee Animal origins of property and nations. - N.Y. 1966. -417 p.

Scheler M. Philosophical Perspectives. - Boston: Beacon Press, 1958. - 306 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)