ЕМОЦІИНИИ ІНТЕЛЕКТ ЯК СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩА ІНТЕГРАЛЬНА ВЛАСТИВІСТЬ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • Елеонора Носенко Національний університету, м. Дніпропетровськ

Ключові слова:

емоційний інтелект, особистість, властивість, диспозиція, світосприйняття, ставлення, функція, стрес, захист, адаптація, психологічне подолання, стратегія, діяльність, мотивація, спілкування, емоційний процес, розпізнавання, свідомість

Анотація

Емоційний інтелект як аспект виявлення внутрішнього світу особистості відображає міру розумності ставлення людини до світу, до інших та до себе як суб’єкта життєдіяльності. Йому притаманні внутрішні (диспозиційні) та зовнішні (ті, що виявляються в ознаках перебігу емоційного процесу) компоненти, котрі зумовлюють стресозахисну та адаптивну функції цієї інтегральної особистісної властивості. Роль емоційного інтелекту у спричиненні життєвого успіху людини ґрунтується на спроможності суб’єкта адекватно розпізнавати витоки власних емоцій та емоцій інших людей, здійснювати на цьому підгрунті самоконтроль, підтримувати доброзичливі стосунки з навколишніми, само-мотивувати власну діяльність, виявляти наполегливість у досягненні її мети. Критерії оцінки рівня сформованості емоційного інтелекту доцільно шукати в особливостях динамічної взаємодії його внутрішніх і зовнішніх компонентів, що можуть виявлятись у домінуванні зовнішнього над внутрішнім (при низькому рівні сформованості емоційного інтелекту), внутрішнього над зовнішнім (при більш високому), або у їх гармонійному поєднанні, що дозволяє здійснювати реагування на емоціогенні подразники на надситуативному рівні (при найвищому). Водночас емоційний інтелект своєрідно відображається у свідомості людини у вигляді почуття психологічного благополуччя, позитивної самооцінки, вибору адекватних стратегій психологічного подолання.

Біографія автора

  • Елеонора Носенко, Національний університету, м. Дніпропетровськ

    доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент АПН України, завідувачка кафедри педагогічної психології та англійської мови Національного університету, м. Дніпропетровськ

Посилання

Абульханова-Славская К. А. Личность в процессе деятельности и общения // Психология личности. - Самара, 1999. - Т.2: Хрестоматия. - С. 301-331.

Балл Г. А. Психологическое содержание личностной свободы: сущность и составляющие // Психол. журнал. -1997. - Т. 18, №5. - С. 7-19.

Бандура А., Уолтерс Р. Подростковая агрессия: изучение влияния воспитания и семейных отношений: Пер. с англ. - М.: Апрель Пресс: Эксмо-пресс, 2000. -508 с.

Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. - С. - Пб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. - 501 с.

Бодалев А. А. Личность и общение. - М.: Педагогика, 1983. - 273 с.

Борисова А. А. Психологическая проницательность как проблема психологии общения // Социально-психологические проблемы ускорения социального развития общества в период перестройки. Тез. докл. к VII съезду общ.-психол. СССР. - М., 1989. - С. 101-102.

Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия: Пер. с англ. / Под ред. В.Усманова. - С.-Пб.: Питер, 1998. - 330 с.

Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций). - М.: Изд-во МГУ, 1984. - 200 с.

Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека. - М.: Изд-во МГУ, 1990. - 288 с.

Вилюнас В. К. Эмпирические характеристики эмоциональной жизни // Психол. журнал. - 1997. - Т.18, №3. - С. 26-34.

Выготский Л. С. О психологических системах // Собрание сочинений: В 6т. - М.: Педагогика, 1982. - Т.1. - С. 109-131.

Головаха Е. И., Панина Н. В. Социальное безумие: история, теория и современная практика. - Киев: Абрис, 1994. -168 с.

Зазыкин В. Г. Основы психологической проницательности. - М.: Тривола, 1997. - 88 с.

Зинченко В. П. Проблема внешнего и внутреннего и становление образа себя и мира как реализация сознания // Мир психологии. - 1999. - №1.

Коссов Б. Б. Личность: теория, диагностика и развитие. - М.: Академический проект, 2000. - 236 с.

Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. - М.: Наука, 1984. - 454 с.

Ломов Б. Ф. Направленность личности. Субъективные отношения личности // Психология личности в трудах отечественных психологов / Составитель Куликов Л.В. - СПб.: Питер, 2000 - С. 105-110.

Максименко С. Д. Основи генетичної психології. - К.: НПЦ Перспектива, 1998. - 220 с.

Носенко Е. Л. Диспозиційні та перцептивно оцінювані характеристики емоційного інтелекту // Вісник Харківського університету. Серія Психологія. Харків, 2002. -№550, Ч.1. - С. 177-179.

Носенко Е. Л., Коврига Н.В. Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, основні функції. - К.: Вища школа, 2003. - 125 с.

Орлов А. Б. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я человека // Психология личности. - Т2. Хрестоматия. - Самара, 1999. - С. 509-533.

Петровский А. В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии. -М.: ИнФРА-М, 1998. - 528 с.

Психология жизненного успеха. Опыт социальнопсихологического анализа преодоления критических ситуаций /Авторы Сохань Л.В., Головаха Е.И., Ануфриева РА., Балакирева О.Н., Очеретяный В.В. - К.: Институт Социологии НАН Украины, 1995. - 149 с.

Реан А. А. Агрессия и агрессивность личности // Психол. журнал. -1996. - Т.17, №5. - С. 37-49.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2000. -712 с.

Рубинштейн С. Л. Человек и мир // Проблемы общей психологии. - М.: Изд-во АН СССР, 1973. - 424 с.

Санникова О. П. Эмоциональность в структуре личности. - Одесса: Хорс., 1995. - 334 с.

Суворова В. В. Психофизиология стресса. - М.: Педагогика, 1975. - 206 с.

Татенко В. А. Психология в субъектном измерении. - К.: Просвита, 1996. - 404 с.

Тенденции развития психологической науки. - М.: Наука, 1989. - 296 с.

Титаренко Т. М. Жизненный мир личности: структурно-генетический подход. Дис... докт. психол. наук. / АПН України. Інститут психології. - К., 1994. - 305 с.

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. - М.: Прогресс, 1994. - 327 с.

Чебыкин А. Я. Теория и методика эмоциональной регуляции учебной деятельности. - Одесса: АстроПринт, 1999. - І58 с.

Чудновский В. Э. К проблеме соотношения «внешнего» и «внутреннего» в психологии // Психол. журнал. -1993. - Т.14, №5. - С. 3-11.

Чудновский В. Э. Смысл жизни: Проблема относительной эмансипированности от «внешнего» и «внутреннего» // Психол. журнал. - 1995. - Т.16, №2. - С. 15-26.

Bar-On, R. Emotional Intelligence in Men and Women: Bar-On Emotional Quotient Inventory: Technical Mannual. Toronto: Multi-Health Systems, 1997.

Children exposed to domestic violence: current issues in research, intervention, prevention, and policy development / Edited by R.AGefner, PGJaffe, M.Silermann - New York: Haworth, 2000. - 373 p.

Daniel, M. Self-scoring Emotional Intelligence Tests -New York; Barnes and Noble Books - 2000. - 50 p.

De Raad, Kokkonen, M. Traits and emotions: a review of their structure and management. // European Journal of Personality. - 2000. - Vol.14. - P. 477-496.

Emotional IQ Test: www.QuenDom.com serious Entertainment.

Epstein, S. Cognitive - experiential self-theory //Pervin, Lawrence A. (Ed) Handbook of Personality: Theory and Research. New York: The Gilford Press. - 1990. - P. 165-192.

Gardner, H. Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books, 1983.

Gardner, H. Multiple intelligences: the theory in practice. New York: Basic Books, 1993. - 304 p.

Goldberg, L. An alternative description of personality: The Big Five structure // Journal of personality and Social Psychology. - 1990. - Vol.59. - P. 1216-1229.

Goleman, D. Emotional Intelligence. New York: Bantam books, 1995. - 352 p.

Goleman, D. Working with Emotional Intelligence. New York: Bantam Books, 1998. - 383 p.

Grazzani Gavazzi, I. How to do things with emotions: problematic shared plans in everyday life // Proceedings of the 9th Conference of ISRE, University of Toronto Press. Toronto, 1996. - P. 339-343.

Izard, C.E., Libero, D.Z., Putnam, P. And Haynes, OM. Stability of emotion experiences and their relations to traits of personality // Journal of Personality and Social Psychology, 1993. - V.64. - P. 847-860.

King, L. Walker, L., Broyles, S. Creativity and the five-factor model // Journal of Research in Personality. - 1996. -Vol.30. - N2. - P. 189-203.

Larsen, R. andKetelaar, T. Personality and susceptibility to positive and negative emotional stress. // Journal of Personality and Social Psychology. -1991. -Vol.61. - P. 132-140.

Mayer, J.D. and Salovey, P. Emotional intelligence and the construction and regulation of feelings // Applied and Preventive Psychology. - 1995. - V.4. - P. 197-208.

Mayer, J.D., and Salovey, P. The Intelligence of emotional intelligence // Intelligence. - 1993. - V.17. - N4. - P. 433-442.

Mayer, J.D. and Geher, G. Emotional Intelligence and the Identification of Emotion // Intelligence. - 1996. - V.22.- P. 89-113.

McCrae, R.R. & Costa, P.T. Adding Liebe und Arbeit: The full five factor model and well being. // Personality and Social Psychology Bulletin. - 1991. - Vol17. - P. 227-232.

Nosenko, E., Kovriga, N. Trait-oriented approach to operationalizing emotional Intelligence. // Abstracts of the 7й European Congress of Psychology. Great Britain, London, 2001. July 1-6, p. 211.

Ramstedt, B., Rieman, R. (Eds). // 11th European Conference on Personality. Friedrich-Shiller-Universitat Jena, 21.07 - 25.07.2002 Conference Program and Abstracts: Lengerich: Pabst Publishers, 2002, - P. 47-54.

Rolland, J.P. Job-related stress: Examining the role of consciousness and Agreeableness // 8th European Conference on Personality. Ghent, Belgium, July 8-12, 1996.

Salovey, Pand Sluyter, D. (Eds). Emotional development and Emotional Intelligence: Implications for educators. New York: Basic Books, 1997. - 288 p.

Siu, R. Understanding and minimizing the infliction of suffering: an integrated discipline called panetics // Panetics.

- 1997. - V.6. - N4. - P. 30-39.

Weisinger, H. Emotional intelligence at work. San Francisco, California: Jossey - Bass Inc., 1998. - 218 p.

Завантаження

Як цитувати

Носенко, Елеонора. “ЕМОЦІИНИИ ІНТЕЛЕКТ ЯК СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩА ІНТЕГРАЛЬНА ВЛАСТИВІСТЬ ОСОБИСТОСТІ”. Психологія і суспільство, no. 4(18), May 2017, pp. 95-109, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/164.

Схожі статті

1-10 з 469

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.