СУБ'ЄКТНО-ПСИХІЧНИЙ БАЗИС КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАВООХОРОНЦІВ

Автор(и)

  • Ольга Кукло

Ключові слова:

суб’єкт діяльності, особа правоохоронця, комунікативна компетентність, спілкування, соціально-психологічні механізми взаємовпливу і порозуміння, авторитет, референтність, мотивація досягнення, комунікативні здібності

Анотація

Поданий у повідомлєнні стислий психологічний аналіз комунікативної компетентності суб’єктів правоохоронної діяльності дозволяє стверджувати, що суб’єктно-психічним базисом цього інтегративного особистішого утворення є мотивація досягнення, комунікативні задатки і здібності, соціально-психологічний інтелект, сміливість, емоційна стійкість, володіння собою в особливих умовах психологічної та силової боротьби, розуміння сутності основних соціально-психологічних механізмів взаємовпливу (переконування, навіювання, наслідування, емоційного зараження) та порозуміння (ідентифікації, емпатії, рефлексії) і вміння та навички ефективно використовувати їх, а також авторитет і референтність як передумова і провідний чинник ефективної дії цих механізмів. Тільки на такому суб’єктно-психічному базисі продуктивно формуються і функціонують складові комунікативної компетентності правоохоронців, серед яких ключовою є здатність викликати до себе прихильність і довіру.

 

The submitted in the notification brief psychological analysis of communicative competence of subjects of enforcement activity allows to affirm that the subject-psychological basis of this integrative personal creation is the motivation of achievement, communicative potentialities and abilities, socio-psychological intelligence, courage, emotional stability, possession of oneself in special terms of psychological and power struggle, understanding the essence of basic social-psychological mechanisms of interference (persuasion, suggestion, imitation, emotional infection) and understanding (identification, empathy, reflection) and skills and abilities effectively use them and also authority and referentnist as precondition and a leading factor of the effective action of these mechanisms. Only on such subject-psychological basis productively formed and operate components of communicative competence oflaw enforcement officers, among them the key ability is to arouse to oneself attachment and trust.

Біографія автора

  • Ольга Кукло
    здобувачка кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, викладач кафедри психології та соціальної роботи Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Івано-Франківськ

Посилання

Вітюк Н.Р. Психологічні особливості формування комунікативної готовності майбутніх учителів / Н.Р. Вітюк // Психологія і суспільство. - 2001. - №2. - С. 126-133.

а. Гуменюк (Фурман) О.Є. Психологія впливу: [монографія] / Г уменюк (Фурман) Оксана Євстахіївна.

- Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 304 с.

Дерябо С.Д. Гроссмейстер общения: иллюстрированный самоучитель психологического мастерства / С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин. - М.: Смысл, 1996. - 192 с.

Діденко О.В. Особливості використання не-вербальних засобів комунікації у професійній діяльності викладача / О.В. Діденко // Актуальні питання теорії і практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: Тези доповідей всеукраїнської науково-пр актичної конференції. - Хмельницький, 21-22 квітня 2015 р. - Хмельницький: ХНУ, 2015. - С. 74-75.

Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения / А.Б. Добрович. - М.: Просвещение, 1987. - 208 с.

Капітанець О.М. Комунікативна компетентність -важливий чинник підвищення правової культури / О.М. Капітанець // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ: збірник. - Львів: ЛІВС, 2004. - Вип. 1. - С. 492-497.

Карнеги Д. Учебник жизни. Сочинения / Д. Карнеги. - М.: ЗАО “ЭКСМО-Пресс”, 1999. - 720 с.

Коваль С.Б. Розвивальне педагогічне спілкування / С.Б. Коваль, В.П. Москалець. - Івано-Франківськ: Плай, 2001. - 45 с.

Койл Э. Подход к управлению тюрьмой с позиций прав человека / Эндрю Койл. - М.: Изд. междунар. центра тюремных исследований (МЦТИ), 2002. - 156 с.

Лапшина В.Л. Основні напрямки досліджень особистості професіонала-правоохоронця в соціології і психології / В.Л. Лапшина // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - Харків, 2002. - С. 89-94.

Миронець С.М. Негативні психічні стани рятувальників в умовах надзвичайної ситуації: [монографія] / Миронець Сергій Миколайович, Тімченко Олександр Володимирович. - К.: ТОВ “Видавництво “Кон-сультан””, 2008. - 232 с.

Мороз Л.І. Розвиток комунікативних умінь у працівників міліції / Л.І. Мороз // Практична психологія та соціальна робота. - 2004. - №12. - С. 51-54.

Морозова А.В. Психология влияния / А.В. Морозова. - СПб.: Питер, 2001. - 512 с.

Москалець В.П. Аномія як фактор злочинності / В.П. Москалець // Психологічні аспекти національної безпеки: організована злочинність: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції / Львівський державний університет внутрішніх справ. - Львів: ЛьвДУВС, 2010. - 244 с.

Москаленко А.П. Професійно важливі якості працівників ОВС як психологічні чинники оптимізації взаємопорозуміння міліції з населенням / А.П. Москаленко // Матеріали міжвузівської курсантської (студентської) наук.-практ. конф., Донецьк, 26 жовтня 2001. - Донецьк: ДІВС, 2002. - С. 389-401.

Москалець В.П. Постановка проблеми професійного іміджу українських правоохоронців / В.П. Москалець // Збірник наукових праць. - №62. - Серія: Педагогічні та психологічні науки / гол. ред. Потапчук Є.М. - Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2012. - С. 205-209.

Москалець В.П. Психологія особистості: [навч. посібник] / В.П. Москалець. - К.: Вид. “Центр учбової літератури”, 2013. - 262 с.

Московець ВІ. Виховна робота в Національному університеті внутрішніх справ: проблеми та перспективи / В.І. Московець // Теорія і практика виховної роботи в ОВС України: матеріали науково-практичної конференції. 1-2 жовтня 2004 року, Харків. - Харків: Вид-во Національного університету внутрішніх справ. - С. 3-7.

Практична психологія у правоохоронній діяльності: [навч.-метод. матеріали] / П. Сопек, Л. Мороз, 3. Яковенко. - К.: Вид. Паливода А. В., 2005. - 164 с.

Психологія оперативного спілкування та діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ / за ред. члена-кореспондента АПрН України, професора Е.О. Дідоренка. - Луганськ, 2007. - 550 с.

Хайрулін О.М. Психологія професійного вигорання військовослужбовців: [монографія] / Олег Михайлович Хайрулін; за наук. ред. А.В. Фурмана. -Тернопіль: ТНЕУ, 2015. - 220 с.

Vitjuk N.R. Psyhologichni osoblyvosti formuvannja komumkatyvnoyi gotovnosti majbutnih uchyteHv / N.R. Vitjuk // Psyhologija і suspil’stvo. - 2001. - №2. - S. 126133.

a. Gumjenjuk (Furman) O.Y. Psyhologichni vplyvy: [monografiya] / Gumenjuk (Furman) Oxana Yevstahiyivna. - Ternopil’: Еkonomichna dumka, 2003. - 304 s.

Djerjabo S.D. Grossmjejstjer obschjenija: illjustri-rovannyj samowchitjel’ psihologichjeskogo matsjerstva /

S.D. Djerjabo, V.A. Jasvin. - M.: Smysl, 1996. - 192 s.

Didenko O.V. Osoblyvosti vykorystannja neverbal’nyh zasobiv komunikaciyi u profesijnij dijal’nosti vykladacha / O.V. Didenko // Aktual’ni pytannja teoriyi і praktyky psyhologo-pedagogichnoyi pidgotovky majbutnih fahivciv: Tezy dopovidej vseukrayins’koyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi. - Hmel’nyc’kyj, 21-22 kivtnja 2015 r. -Hmel’nyc’kyj: HNU, 2015. - S. 74-75.

Dobrovich A.B. Vospitatjelju o psihologii i psihogi-gijenje obschjenija / A.B. Dobrovich. - M.: Prosvjeschjenije, 1987. - 208 s.

Kapitanec’ O.M. Komunikatyvna kompetentnist’ -vazhlyvyj chynnyk pidvyschjennja pravovoyi kul’tury / O.M. Kapitanec’ // Visnik L’vivs’kogo instytutu vnutrishnih sprav: zbirnyk. - L’viv: LIVS, 2004. - Vip.1. - S. 492-497.

Karnjegi D. Uchjebnik zhizni. Sochinjenija / D. Karnjegi. - M.: ZAO “EKSMO-Prjess”, 1999. - 720 s.

Koval’ S.B. Rozvyval’nje pedagogichne spilkuvannja / S.B. Koval’, V.P. Moskalec’. - Ivano-Frankivs’k: Plaj, 2001. - 45 s.

Kojl Endrju: Podhod k upravljeniju tjur’moj s pozicij prav chjelovjeka / Endrju Kojl. - M.: Izd. Mjezhdunar. cjentra tjurjemnyh issljedovanij (MCTI), 2002. - 156 s.

Lapshyna V.L. Osnovni napryamky doslidzhen’ osobystosti profesionala-pravoohoroncja v sociologiyi і psyhologiyi / V.L. Lapshina // Visnik Nacional’nogo univjersytjetu vnutrishnih sprav. - H., 2002. - S. 89-94.

Mironec’ S.M. Negatyvni psyhichni stany rjatu-val’nikiv v umovah nadzvychajnoyi sytuaciyi: mogografija / Mironec’ Sergij Mykolajovich, Timchenko Olexandr Volodymyrovich. - K.: TOV “Vidavnictvo” “Konsul’tan”, 2008. - 232 s.

Moroz L.I. Rozvytok komunikatyvnih umin’ u pracivnykiv miliciyi / L.I. Moroz // Praktychna psyhologija ta social’na robota. - 2004. - №12. - S. 51-54.

Morozova A.V. Psihologija vlijanija / A.V. Morozova. - SPb.: Pitjer, 2001. - 512 s.

Moskalec’ V.P. Anomija jak faktor zlochynnosti / V.P. Moskalec’ // Psyhologichni aspekty nacional’noyi bezpeky: organizovana zlochinnist’: materialy IV Mizh-narodnoyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi / L’vivs’kij derzhavnyj universytet vnutrishnih sprav. - L’viv: L’vDUVS, 2010. - 244 s.

Moskalenko A.P. Profesijno vazhlyvi jakosti pracivnykiv OVS jak psyhologichni chynnyky optymizaciyi vzayemoporozuminnj a miliciyi z naselennjam / A.P. Moskalenko // Materiali mizhvuzivs’koyi kursants’koyi (studjents’koyi) nauk.-praktych. konf., (Donec’k, 26 zhovtnja 2001). - Donec’k: DIVS, 2002. - S. 389-401.

Moskalec’ V.P. Postanovka problemy profesijnogo imidzhu ukrayins’kyh pravoohoronciv / V.P. Moskalec’ // Zbirnik naukovyh prac’. - №62. - Serija: Pedagogichni ta psyhologichni nauky / golov. red. Potapchuk Y.M. -Hmel’nyc’kyj: Vyd-vo NADPSU, 2012. - S. 205-209.

Moskalec’ V.P. Psyhologija osobystosti: [navch. posibnik] / V.P. Moskaljec’. - K.: Vyd. “Centr uchbovoyi literatury”, 2013. - 262 s.

Moskovec’ V.I. Vyhovna robota v Nacional’nomu universyteti vnutrishnih sprav: problemy ta perspektyvy / V.I. Moskovec’ // Teorija i praktyka vyhovnoyi roboty v OVS Ukrayiny: materialy naukovo-praktychnoyi konferenciyi. 1-2 zhovtnja 2004 roku, Harkiv. - H.: Vid-vo Nacional’nogo universytetu vnutrishnih sprav. - S. 3-7.

Praktichna psyhologija u pravoohoronnij dijal’nosti: [navch.-metod. materialy] / P. Sopjek, L. Moroz, Z. Jakovenko. - K.: Vid. PALYVODA A. V., 2005. - 164 s.

Psyhologija operatyvnogo spilkuvannja ta dijal’nosti operatyvnyh pidrozdiliv organiv vnutrishnih sprav /za red. chlena-korespondenta APrN Ukrayiny, profesora E.O. Didorenka. - Lugans’k, 2007. - 550 s.

Hajrulin O.M. Psyhologija profesijnogo vygorannja vijs’kovosluzhbovciv: [monografiya] / Oleh Myhajlovich Hajrulin; za nauk. rjed. A.V. Furmana. - Ternopil’: TNEU, 2015. - 220 s.

Завантаження

Як цитувати

Кукло, Ольга. “СУБ’ЄКТНО-ПСИХІЧНИЙ БАЗИС КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАВООХОРОНЦІВ”. Психологія і суспільство, no. 4(62), Sept. 2017, pp. 122-33, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/787.

Схожі статті

1-10 з 990

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.