СУТНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУ, МИСЛЕННЯ, МОВЛЕННЯ, СВІДОМОСТІ ЯК ПСИХОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ДАННОСТЕЙ

Автор(и)

  • Віктор Москалець

Ключові слова:

людина, тварина, мислення, психологічний експеримент, інтелект, мовлення, поняття, свідомість, творчість

Анотація

У статті подано аргументоване трактування основних психологічних функцій інтелекту, мислення і його видів, свідомості людини, мовлення і його видів, у яких постають їх сутнісні розрізнювальні (differentia specifica) властивості. На цьому підґрунті обґрунтовано функціональні, засадові або ключові дефініції, які задають критеріальне поле істотних відмінностей для встановлення позначених ними феноменів у функціональній структурній заданості когнітивної сфери психіки.

 

The article offers substantiated interpretation of key psychological functions of intelligence, thinking and its types, consciousness of human, speaking and its types, where their differentia specific take place. On this basis the functional, basic and key definitions, which make the criteria field of significant differences for establishing the phenomena, marked by them, in the functional structural set cognitive sphere of psychic, have been substantiated.

Біографія автора

  • Віктор Москалець
    доктор психологічних наук, професор кафедри психології та соціальної роботи Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України, м. Івано-Франківськ

Посилання

Выготский Л.С. Мышление и речь / Лев Семёнович Выготский // Собрание сочинений в 6 т. - М.: Педагогика, 1982-1984. - 1982. - Т. 2. - С. 5-361.

Ггель Г.В. Ф. Эстетика / Г еорг Вильгельм Фридрих Гегель: В 4 т. - М.: Искусство, 1969. - Т. 2. - 450 с.

Ительсон Л.Б. Лекции по общей психологии / Л.Б. Ительсон // В 2-х ч. - Владимир: ВГПИ, 1972. - Ч.2. - 586 с.

Леві-Строс К. Первісне мислення / К. Леві-Строс.

- К.: Український Центр духовної культури, 2000. -324 с.

Москалець В.П. Зоопсихологія і порівняльна психологія: [підручник] / Віктор Петрович Москалець. -К.: Центр учбової літератури, 2014. - 200 с.

Тихомиров O.K. Психология мышления / Олег Константинович Тихомиров. - М.: МГУ, 1984. - 272 с.

Фирсов Л. Обезьяны, берущие палки / Л. Фирсов / / Популярная психология. Хрестоматия / сост. В.В. Ми-роненко. - М.: Просвещение, 1990. - С. 106-114.

Фурман А.В., Гуменюк О.Є. Психологія Я-кон-цепції: [навч. посібн.] / А.В. Фурман, О.Є. Гуменюк. -Львів: Новий світ-2000, 2006. - 360 с.

Vygotskij L.S. Myshljenije i rjech’ / Ljev Sjemjonovich Vygotskij // Sobranije sochinjenij v 6 t. - M.: Pjedagogika, 1982-1984. - 1982. - T. 2. - S. 5-361.

Gjegjel’ G.V.F. Estjetika / Gjeorg Vil’gjel’m Fridrih Gjegjel’: V 4 t. - M.: Iskusstvo, 1969. - T. 2. - 450 s.

Itjel’son L.B. Ljekcii po obschjej psihologi / L.B. Itjel’-son // V 2-h ch. - Vladimir: VGPI, 1972. - Ch. 2. - 586 s.

LjevFStros K. Pjemsnje misljennja / K. LjevFStros. -K.: Ukraïns’kij Cjentr duhovnoï kul’turi, 2000. - 324 s.

Moskalets V.P. Zoopsyhologÿa і porivnjal’na psyhologÿa: ^drachmF] / Vіktor Pjetrovych Moskalec’.

- K.: Cjentr uchbovoï Htjeraturi, 2014. - 200 s.

Tihomirov O.K. Psihologija myshljenija / Oljeg Konstantinovich Tihomirov. - M.: mGu, 1984. - 272 s.

Firsov L. Objez’jany, bjeruschije palki / L. Firsov // Populjarnaja psihologija. Hrjestomatija. Sost. V.V. Miro-njenko. - M.: Prosvjeschjenije, 1990. - S. 106-114.

Furman A.V., Gumjenjuk О.Є. Psyhologrja Ja-kon-gepcn: [navch. poston.] / A.V. Furman, О.Є. Gumjenjuk.

- L’vrv: Novyj svh-2000, 2006. - 360 s.

Завантаження

Як цитувати

Москалець, Віктор. “СУТНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУ, МИСЛЕННЯ, МОВЛЕННЯ, СВІДОМОСТІ ЯК ПСИХОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ДАННОСТЕЙ”. Психологія і суспільство, no. 4(58), Sept. 2017, pp. 114-31, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/732.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 386

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.