ВІРА В БОГА ЯК ПСИХІЧНИЙ БАЗИС СТАНУ ЗАГАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • Віктор Москалець

Ключові слова:

людина, віра в Бога, християнство, стан благополуччя, чудо, гуманістична релігія, благий смисл буття, екзистенційна тривога, фрустрація, страх смерті

Анотація

Люди мають лиш одну альтернативу в когнітивній позиції щодо Надприродного світу, уособленням якого є Бог: або вірити в Його існування, або не вірити. Аналіз становища людини в сучасному світі схиляє до гіпотези, що віра в Бога - потужний фактор стану загального благополуччя особистості, а отже й стратегічна парадигма усіх форм психологічної допомоги. Благодатні чудеса й аксіологічна істинність гуманістичних релігій - досить переконливі аргументи на користь вибору віри в Бога для неупередженого розуму. Вони свідчать, що Бог створив поцейбічний світ і людину в ньому з якоюсь високою і благою метою. Відтак існування цього світу, буття людства, життя людини мають абсолютно благий смисл. Принаймні більшість тих осіб, хто потерпає від неблагополуччя фрустраційної природи приймають ці аргументи, адже вони можуть полегшити тягар фрустрації надією на остаточно благополучний фінал життєвих колізій. Ефективною позицією стосовно диспозиційного орієнтування клієнтів після раціонального прийняття ними віри в Бога є істотна складова істинного “страху Божого”: той, хто повірив у потойбічне життя, боїться опинитись у ньому в Пеклі за скоєні гріхи. Цей страх смерті - психологічний базис дотримання релігійних моральних настанов.

 

People have only one alternative in cognitive position as for supernatural world, which is the embodiment of God: either belief in His existence or not. Analysis of the human condition in the modern world inclines to the hypothesis that belief in God - a powerful factor of condition of general well-being of the individual and therefore strategic paradigm of all forms of psychological help. Miracles of grace and axiological truth of humanistic religions quite convincing arguments in favor of faith in God for an unbiased mind. They suggest that God created the world and man in it with some high and good purpose. Thus the existence of this world, being of human, human life has absolute good sense. At least most of those who suffer from ill-nature frustration accept these arguments because they can ease the burden of frustration by the hope for finally happy end of life conflicts. The effective position concerning disposition targeting of customers after their rational adoption of belief in God is an essential part of true “fear of God”: those who believe in the afterlife, afraid to be in it in hell for sins. This fear of death - the psychological basis of respecting for religious moral guidelines.

Біографія автора

  • Віктор Москалець
    доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

Посилання

Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Сумерки богов /Ф. Ницше, 3. Фрейд, А. Камю, Ж.П. Сартр. -М.: Политиздат, 1989. - С. 222-319.

Москалець В.П., Олійник А.В. Релігійна віра як антисуїцидальний чинник / В.П. Москалець, А.В. Олійник // Практична психологія та соціальна робота. -2009. - №2. - С. 71-80.

Москалець В.П. Психологія особистості / В.П. Москалець. - К.: “Центр учбової літератури”, 2013. - 414 с.

Москалець В.П. Психологія релігії / В.П. Москалець. - K.: “Академидав”, 2004. - 240 с.

Роменець В.А. Постання канонічної психології // Основи психології / за ред. О.В. Киричука, В.А. Ро-менця. - K.: Либідь, 1996. - С. 606-621.

Тиллих П. Избранное: Теология культуры / П. Тиллих. - М.: Юрист, 1995. - 479 с.

Фромм Э. Психоанализ и религия // Сумерки богов / Ф. Ницше, 3. Фрейд, А. Камю, Ж.П. Сартр. - М.: Политиздат, 1989. - С. 143-222.

ЮнгК.Г. Проблемы души нашого времени / К.Г. Юнг. - М.: Канон, 1994. - 120 с.

Kamju A. Mif o Sizifje. Essje ob absurdje // Sumjerki bogov /F. Nicshje, Z. Frjejd, A. Kamju, Zh.P. Sartr. - M.: Politizdat, 1989. - S. 222-319.

Moskaljec’ V.P., Objnik A.V. Rjelіgіjna Mra jak antisuyicidal’nij chynnik / V.P. Moskaljec’, A.V. Objnik // Praktychna psyhologj ta sodal’na robota. - 2009. - №2.

- S. 71-80.

Moskaljec’ V.P. Psyhologya osobystosü / V.P. Moskaljec’. - K.: “Cjentr uchbovyi btjeratury”, 2013. - 414 s.

Moskaljec’ V.P. Psyhologj ф^іуі / V.P. Moskaljec’. - K.: “Akadjemidav”, 2004. - 240.

Romjenjec’ V.A. Postannja kanomchnoyi psyhologіyi // Osnovy psyhologіyi / Za rjed. O.V. Kyrychuka, V.A. Romjencja. - K.: LiHd’, 1996. - S. 606-621.

Tillih P. Izbrannoje: Tjeologija kul’tury / P. Tillih. -M.: Jurist, 1995. - 479 s.

Fromm E. Psihoanaliz i rjeligija // Sumjerki bogov / F. Nicshje, Z. Frjejd, A. Kamju, Zh.P. Sartr. - M.: Politizdat,

- S. 143-222.

Jung K.G. Probljemy dushi nashogo vrjemjeni / K.G. Jung. - M.: Kanon, 1994. - 120 s.

Завантаження

Як цитувати

Москалець, Віктор. “ВІРА В БОГА ЯК ПСИХІЧНИЙ БАЗИС СТАНУ ЗАГАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ”. Психологія і суспільство, no. 1(59), Sept. 2017, pp. 55-64, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/741.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 962

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.