СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСНОВКИ СУЧАСНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ

Автор(и)

  • Павло Бублик

Ключові слова:

академічна психологія, психотерапевтична теорія, науковість психотерапії, соціально-психологічне знання, форми і способи практикування, психотерапія, соціальна психологія

Анотація

У статті аналізується соціально-психологічний характер психотерапії як самобутнього соціокультур-ного практикування і сфери гуманітарного знання. Ставиться питання про науковість і когнітивну легі-тимність психотерапевтичних теорій, про співвідношення академічної науки і психологічної практики. З’ясовуються можливості творчої взаємодії соціальної психології і психотерапії як відносно автономних когнітивних сфер інтелектуально зорієнтованого людського повсякдення.

 

In the article the social-psychological character of psychotherapy as an authentic socio-cultural practicing and sphere of humanitarian knowledge has been analyzed. The problem of scientific and cognitive legitimacy of psychotherapeutic theories and correlation of academic science and psychological practice has been discussed. The opportunities of creative interaction of social practice and psychotherapy as to some extent autonomous cognitive spheres of intellectually oriented human everyday life have been figured out.

Біографія автора

  • Павло Бублик
    науковий співробітник лабораторії методології психосоціальних та політико-психологіч-них досліджень Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ

Посилання

Слюсаревський М.М. Соціальна психологія як наука: концептуальні засади, стан і перспективи розвитку // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Збірник статей. - K., 2008. - С. 3-23.

Татенко В.О. Предмет психологічної науки: суб’єктна парадигма // Наукові студії із соціальної та політичної психології. Збірник статей. - K., 2003. - С. 23-42.

Основи соціальної психології: Навч. пос. / O.A. Дон-ченко, М.М. Слюсаревський, В.О. Татенко, Т.М. Ти-таренко, Н.В. Хазратова та ін., за ред. М.М. Слю-саревського. - K., Міленіум, 2008. - С. 16-24.

Паригин Б.Д. Основы социально-психологической теории. - М.: Мысль, 1971. - 352 с.

Ломов Б.Ф. Категория общения и деятельности в психологии // Вопросы философии. -1979. - № 8. - С. 34-47.

Бурлачук Л.Ф., Кочарян А.С., Жидко М.Е. Психотерапия: Учебник для вузов. — 2-е изд., стереотип. — СПб.: Питер, 2007. - С. 495-506.

Панок В.Г. Роль, місце і специфіка практичної психології у системі психологічної практики //Адреса в інтернет: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc Gum/ Nvmdu/psykh/2011_6/46.pdf

Паттерсон С., Уоткинс Э. Теории психотерапии. - 5-е изд. - СПб.: Питер, 2003. - С .16-21.

Смит Н. Современные системы психологии / Пер. с анг. под общей ред. A.A. Алексеева. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. - С. 346-347.

Завантаження

Схожі статті

1-10 з 989

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.