ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ І ТВОРЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ ПІДЛІТКІВ

Сергій Шандрук

Анотація


У статті розкриваються теоретичні аспекти вивчення загальної і творчої обдарованості, обґрунтована технологія дослідження інтелекту й творчості підлітків. Встановлено, що психологічні особливості загальної та творчої обдарованості учнів підліткового віку розвит-ково взаємозалежні, що зумовлено діалектичною єдністю перебігу процесів практичного інтелекту й практичної творчості, вербального інтелекту й вербальної творчості.


Ключові слова


психологія творчості; підлітковий вік; загальна обдарованість; практичний інтелект; вербальний інтелект; творча обдарованість; практична творчість; вербальна творчість

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Костюк Г. С. Здібності та їх розвиток у дітей / Г.С. Костюк - К. : Знання, 1963. - 80 с.

Лейтес Н. С. Способности и одарённость в детские годы / Н.С. Лейтес. - М.: Знание, 1984. - 80 с.

Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности / А.М. Матюшкин // Вопросы психологии. -1989. - № 6. - С. 29-33.

Моляко В.О. Здібності, творчість, обдарованість: [теорія, методика, результати досліджень] / В.О. Моляко, О.Л. Музика. - Житомир : Видавництво ПП “Рута”, 2007. - 319 с

Платонов К.К. Проблемы способностей / К.К. Платонов. - М.: Наука, 1979. - 312 с.

Роменець В.А. Психологія творчості: [навч. посіб. для студ. вузів] / В.А. Роменець. - 2-е вид., доп. - К. : Либідь, 2001. - 288 с.

Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии /

С.Л. Рубинштейн. - М.: Педагогика, 1976. - 416 с.

Теплов Б.М. Способность и одарённость / Б.М. Теп-лов // Избр. тр.: [в 2-х т.]. - М.: Педагогика, 1985. - Т. 1. - С. 15-41.

Фурман А.В. Психодіагностика інтелекту в системі диференціації навчання: [кн. для вчителя] / А.В. Фурман. - К.: Освіта, 1993. - 224 с.

Шандрук С.К. Психологічні особливості загальної і творчої обдарованості учнів молодшого підліткового віку (на матеріалі сільських загальноосвітніх шкіл) : Автореф. дис... канд. психол. н.: 19.00.07 / Шандрук Сергій Костянтинович. - Київ, 1995. - 23 с.

Guilford J. The nature of human intelligence / J. Guilford. - N.Y.: McGraw Hill, 1967. -290 p.

Torrance E. Torrance test of Creative Thinking / E. Torrance. - Bensville IL: Scholastic Testing Service, 1966.

- 234 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)