МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНОГО ПРАВОЗНАВСТВА: СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Михайло Кельман

Ключові слова:

методологія, метод, наука, право, правознавство, методологічний підхід, юридична наука, діяльність, організація, пізнання, структура

Анотація

Дослідження присвячено обґрунтуванню основних положень методології сучасного правознавства як самостійного напряму юридичної науки, визначального фактору розвитку її предмета i методу. Вивчено історичні етапи та особливості процесу формування юридичної науки. Встановлено, що філософською базою дослідження є плюралістична методологія, яка поєднує різні за змістом, сутністю та походженням методи. Визначено поняття “методологія правознавства” як вчення про структуру, логічну організацію, принципи, методи, засоби і форми діяльності дослідника у процесі пізнання ним досліджуваних державно-правових явищ. Дано структурно-функціональну характеристику цього поняття, розглянуто основні складові його узмістовлення.

Значну увагу приділено сфері наукознавчо-дослідницького підходу, що передбачає аналіз теоретико-пізнавальної ситуації, яка виникає у правосвідомості. Це зумовлено, з одного боку, трансформацією самого підходу, а з іншого - зміною системи пізнавальних засобів і гносеологічних принципів самого правознавства, адже під впливом саме цих процесів відбувається синтез “сучасного правознавства”. Запропоновано органічну систему методології, до першої частини якої належать логічні методи, до другої - спеціальні методи, до третьої - низка проблем, що охоплюють своєрідну соціологію та гносеологію сфери методології.

 

The thesis deals with grounding the main provisions of the methodology of modern jurisprudence as an independent direction of legal science and an important factor of the development of its subject and method. The historical stages and the peculiarities of the processes of forming legal science are analyzed. It is ascertained that the methodological basis of the research is the pluralistic methodology that unites equal as to their content, essence and origin methods. The concept of the “jurisprudence methodology” as a study of the structure, logical organization, principles, methods, means and forms of the activity of a researcher in the process of cognizing the researched state and legal phenomena is defined. The structural and functional characteristic of this concept is given, and the main component elements of its content are considered.

Considerable attention is paid to the sphere of the scientific (research) approach, which predetermines the analysis of the theoretical and cognitive situation that appears in jurisprudence. It is conditioned, on the one hand, by the transformation of the approach, and on the other hand, by changing the system of the cognitive means and gnosiological principles of jurisprudence, because under the influence of these processes the synthesis of “modern jurisprudence” takes place.

The organic system of the methodology is proposed, the first part of which embraces the logical methods; its second part includes special methods; and its third part involves some problems which cover the peculiar sociology and gnosiology of the methodology.

Біографія автора

  • Михайло Кельман
    доктор юридичних наук, професор кафедри теорії держави та права Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Львів

Посилання

Кельман М.С. Методологія сучасного правознавства: становлення та основні напрямки розвитку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юридичних наук: 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Михайло Степанович Кельман. - Київ, 2013. - 40 с.

Кельман М.С. Юридична наука: проблеми методології: [монографія] / Михайло Степанович Кельман. - Тернопіль: ТзОВ “Терно-граф”, 2011. - 492 с.

Кельман М.С. Порівняльне правознавство та теорія держави і права / М.С. Кельман // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. - 2002. - № 2. - С. 220-222.

Кельман М.С. Аналіз традиційності і новацій у розвитку теорії держави і права / М.С. Кельман // Право України. - 2006. - № 9. - С. 38-42.

Кельман М.С. Методологія права на сучасному етапі державотворення / М.С.Кельман // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. юрид. - 2007. - Вип. 3. - С. 3-14.

Кельман М.С. Єдність переривчастості і безперервності в розвитку науки про державу і право / М.С. Кельман // Державо і право. - 2007. - Вип. 3. - С. 34-41.

Кельман М.С. Диференціація й інтеграція у р озвитку юриспруденції як взаємодіючі тенденції / М.С. Кельман // Право України. - 2008. - №8. - С. 48-52.

Кельман М.С. Філософсько-методологічні засади юридичної науки / М.С. Кельман // Держава і право. -2009. - Вип. 43. - С. 19-24.

Кельман М.С. Аспекти аналізу методологічних проблем співвідношення держави та права / М.С. Кельман // Право України. - 2009. - № 2. - С. 60-68.

Кельман М.С. Методологічна ситуація у сучасному правознавстві / М.С. Кельман // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. юрид. - 2009. - Вип.1. - С. 3-11.

Кельман М.С. Методологічні проблеми кризи наукової свідомості / М.С. Кельман // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. - 2009. - 2009. - Вип. 2. - С. 3-9.

Кельман М. С. Методологічне значення і предмет загальної теорії права і держави / М.С. Кельман // Держава і право. - 2009. - Вип. 44. - С. 44-5013. Кельман M.C. Українська юридична наука та процеси переосмислення щодо методологічних традицій (питання теорії) / М.С. Кельман // Митна справа. -2009. - № 6 (66). - С. 24-28.

Кельман M.C. Об’єкт і предмет юридичної науки / М.С. Кельман // Держава і право. - 2009. - Вип. 45. - С. 8-13.

Кельман M.C. Проблеми методології юридичної науки у співвіднесенні з відповідною проблематикою інших наук / М.С. Кельман // Право і суспільство. -2009. - № 3. - С. 3-8.

Кельман M.C. Співвідношення методу і методологічного підходу у юридичній науці / М.С. Кельман // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - 2009. - Вип. 3. - С. 3-14.

Кельман M.C. Методологія формування юридичних понять і предмета правознавства / М.С. Кельман // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - 2009. - Вип. 4. - С. 3-12.

Кельман M.C. Наука і методологія як феномен культури / М.С. Кельман // Університетські наукові записки. - 2009. - № 2(30). - С. 400-405.

КельманM.C. Теоретико-методологічні підходи до аналізу співвідношення громадянського суспільства та держави / М.С. Кельман// Право України. - 2010. -№ 6. - С. 93-101.

Фурман A.B. Ідея професійного методологування: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Тер-нопіль-Ялта: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Kel’man M.S. Metodología suchasnogo pravo-znavstva: stanovlennja ta osnovm naprjamki rozvitku: avtorjef. dis. na zdobuttja nauk. stupenja doktora jurydychnyh nauk: 12.00.01 - teorij a ta іstorіj a derzhavy і prava; іstorіja poütychnyh і pravovyh uchjen’ / Myhajlo Stepanovych Kel’man. - Kyiv, 2013. - 40 s.

Kel’man M.S. Jurydychna nauka: problemy meto-dologіyi: [monografija] / Myhajlo Stepanovych Kel’man. - jernopd’: TzOV “Terno-graf”, 2011. - 492 c.

Kel’man M.S. Porivnjal’ne pravoznavstvo ta teorija derzhavy і prava /M.S. Kel’man //Vlsnik LMvskogo mstytutu vnut-rishmh sprav pry NAVS Ukraymi. - 2002. - № 2. - S. 220-222.

Kel’man M.S. Anahz tradyrijnosti і novarij u rozvytku teoriyi derzhavy і prava / M.S. Kel’man // Pravo Ukrayiny. - 2006. - № 9. - S. 38-42.

Kel’man M.S. Metodología prava na suchasnomu etapі derzhavotvorennja / M.S. Kel’man // Naukovyj vísnyk L’vívs’kogo derzhavnogo uníversytetu vnutrishmh sprav. Ser. juryd. - 2007. - Vyp. 3. - S. 3-14.

Kel’man M.S. Yedníst’ perjeryvchastosti і bezperervnosti v rozvytku nauky pro derzhavu і pravo / M.S. Kel’man // Derzhavo і pravo. - 2007. - Vyp. 3. - S. 34-41.

Kel’man M.S. Dyferenriarija j mtegrarija u rozvytku jurysprudenriyi jak vzayemodіjuchі tendenriyi / M.S. Kel’man // Pravo Ukrayini. - 2008. - №8. - S. 48-52.

Kel’man M.S. Fіlosofs’ko-metodologіchnі zasady jurydychnoyi nauky / M.S. Kel’man // Derzhava і pravo. -2009. - Vyp. 43. - S. 19-24.

Kel’man M.S. Aspekty anahzu metodologrnhnyh problem spіvvіdnoshjennja derzhavy ta prava / M.S. Kel’man // Pravo Ukrayiny. - 2009. - № 2. - S. 60-68.

Kel’man M.S. Metodologrnhna sytuacya u suchasnomu pravoznavství / M.S. Kel’man // Naukovij risnik L’vrvs’kogo derzhavnogo uníversytetu vnutrishmh sprav. Ser. juryd. - 2009. - Vyp.1. - S. 3-11.

Kel’man M.S. Metodologmhm problemy kryzy naukovoyi sridomosti / M.S. Kel’man // Naukovyj 'risnik

L’vivs’kogo derzhavnogo universytetu vnutrishnih sprav. Serija jurydychna. - 2009. - 2009. - Vyp. 2. - S. 3-9.

Kel’man M.S. Metodologichne znachennja i predmjet zagal’noyi teoriyi prava i derzhavy / M.S. Kel’man // Derzhava i pravo. - 2009. - Vyp. 44. - S. 44-50.

Kel’man M.S. Ukrayins’ka jurydychna nauka ta procesy pereosmyslennja schodo metodologichnyh tradycyj (pytannja teoriyi) / M.S. Kel’man // Mytna sprava. - 2009. - № 6(66). - S. 24-28.

Kel’man M.S. Obyekt i predmet jurydychnoyi nauky / M.S. Kel’man // Derzhava i pravo. - 2009. - Vyp. 45. - S. 8-13.

Kel’man M.S. Problemy metodologiyijurydichnoyi nauki u spivvidnjesenni z vidpovidnoju problematykoju inshyh nauk / M.S. Kel’man // Pravo i suspil’stvo. - 2009. - № 3. - S. 3-8.

Kel’man M.S. Spivvidnoshennja metodu i meto-dologichnogo pidhodu ujurydychnij nauci / M.S. Kel’man // Naukovyj visnyk L’vivs’kogo derzhavnogo universytetu vnutrishnih sprav. - 2009. - Vyp. 3. - S. 3-14.

Kel’man M.S. Metodologija formuvannja jurydychnyh ponjat’ i predmeta pravoznavstva / M.S. Kel’man // Naukovyj visnyk L’vivs’kogo derzhavnogo universytetu vnutrishnih sprav. - 2009. - Vyp. 4. - S. 3-12.

Kel’man M.S. Nauka i metodologija jak fenomen kul’tury / M.S. Kel’man // Universytets’ki naukovi zapysky. - 2009. - № 2(30). - S. 400-405.

Kel’man M.S. Teoretyko-metodologichni pidhody do analizu spivvidnoshennja gromadjans’kogo suspil’stva ta derzhavy / M.S. Kel’man// Pravo Ukrayini. - 2010. - №6. - S. 93-101.

Furman A.V. Ideja profesijnogo metodologuvannja: [monografija] / Anatolij Vasyl’ovich Furman. - Ternopil’-Jalta: Ekonomichna dumka, 2008. - 205 s.

Завантаження

Як цитувати

Кельман, Михайло. “МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНОГО ПРАВОЗНАВСТВА: СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ”. Психологія і суспільство, no. 4(62), Sept. 2017, pp. 33-46, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/780.

Схожі статті

1-10 з 421

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.