ПСИХОЛОГІЧНЕ ПІЗНАННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ІСТОРИЧНОГО МЕТАТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Автор(и)

  • Петро М’ясоїд

Ключові слова:

історія і методологія психології, основна проблема, психологічне пізнання, моністичний підхід, теорія, практика, творчий діалог, принцип доповнюваності, метатеоретичний аналіз, Л.С. Виготський, С.Л. Рубінштейн, В.А. Роменець

Анотація

Викладається концепція історичного метатеоретич-ного аналізу психологічного пізнання, яка призначена для з’ясування закономірностей цього процесу та оцінки внеску в розвиток процесу авторів окремих теорій психології. Концепція включає в себе певне розуміння історії й методології психології, процесів пізнання й самопізнання, категорії практики, наукової раціональності, творчого діалогу та принципу доповнюваності. Об’єднуючим моментом є моністичне бачення психології. Головний об’єкт застосування концепції - теорія вчинку В. А. Роменця, завдання -виокремлення місця цієї теорії в історії психології.

 

Describes the concept of the historical purpose-theoretical analysis of psychological cognition which is designed to determine the laws of this process and evaluation of the contribution to the development of process of authors separate theories of psychology. The concept includes certain understanding of the history and methodology of psychology, processes of cognition and self-cognition, practice category, scientific rationality, creative dialogue and the principle of supplement. The unifying moment is monistic vision of psychology. The main object of usage the concept - theory of committing of V. A. Romenets, task - single out the place of this theory in the history of psychology.

Біографія автора

  • Петро М’ясоїд
    кандидат психологічних наук, психолог школи-інтернату для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, м. Полтава

Посилання

Алієв, Ш. Вчинкова природа практики (філософсько-психологічна інтерпретація творчого діалогу В. А. Роменця із М. М. Бахтіним) [Текст] / Ш. Алієв, П. М’ясоїд, А.В. Фурман // Психологія і сусп-во. - 2012. -№ 3. - С. 20-37.

Маркс, К. Економічно-філософські рукописи 1844 року [Текст] / К. Маркс // Маркс K., Енгельс Ф. З ранніх творів : пер. з рос. - К. : Політвидав України, 1973. - С. 483-597.

Маркс, К. Тези про Фейербаха [Текст] / К. Маркс // Маркс K., Енгельс Ф. Твори : пер. з 2-го рос. вид. -К. : Політвидав України, 1980. - Т. 42. - С. 246-248.

М’ясоїд, П. Концептуальні засади систематизації психологічного знання [Текст] / П. М’ясоїд // Психологія і сусп-во. - 2002. - № 2. - С. 26-47.

М’ясоїд, П. Психогенетична проблема і моністичний принцип у психології розвитку [Текст] / П. М’ясоїд // Психологія і сусп-во. - 2003. - № 3 - C. 17-78.

М’ясоїд, П. Наука і практика у роботі психолога [Текст] / П. М’ясоїд // Психологія і сусп-во. - 2004. - №3. - С. 5-74.

М’ясоїд, П. “Паралелограм” Олексія Леонтьева та основна проблема психології [Текст] / П. М’ясоїд // Психологія і сусп-во. - 2006. - № 1. - С. 53-95.

М’ясоїд, П. Сергій Рубінштейн : життя висхідною [Текст] / П. М’ясоїд // Психологія і сусп-во. - 2009. - №2. - С. 7-36.

М’ясоїд, П. Метатеоретичний аналіз у психології [Текст] / П. М’ясоїд // Психологія і суп-во. - 2009. - №4. - С. 54-82.

М’ясоїд, П. Ідеї Володимира Роменця як канон самотворення [Текст] / П. М’ясоїд // Психологія і суп-во. - 2011. - № 4. - С. 12-15.

М’ясоїд, П.А. Володимир Роменець : від психології творчості до творчості у психології [Текст] / П. A. М’ясоїд // Психологія вчинку : Шляхами творчості

B.А. Роменця : зб. ст. ; упоряд. П. А. М’ясоїд ; відп. ред.

А.В. Фурман. - К. : Либідь, 2012. - С. 139-174.

М’ясоїд, П. А. Курс загальної психології [Текст] : у 2 т. : підруч. / П.А. М’ясоїд. - К. : Алерта, 2011, 2013. - 1254 с.

М’ясоїд, П. Творчість В.А. Роменця і російська психологічна думка [Текст] / П. М’ясоїд // Психологія і сусп-во. - 2013. - № 3. - С. 14-38.

М’ясоїд, П. А. Психологічне пізнання. Історія, логіка, психологія [Текст] : моногр. / П. А. М’ясоїд. -К. : Либідь, 2015 (у друці).

Пискун, В.М. Метапсихологія та її паралогізми [Текст] / В.М. Пискун // Основи психології: підруч. / за заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. - 6-е вид., стер. (1 вид. - 1995 р.). - К. : Либідь, 2006. - С. 132-158.

Роменець В А. Історія психології [Текст] : навч. посіб. / В.А. Роменець. - К. : Вища шк., 1978. - 439 с.

Роменець В.А. Історія психології Стародавнього світу і середніх віків [Текст] : навч. посіб. / В.А. Ро-менець. - К. : Вища шк., 1983. - 415 с.

Роменець В.А. Історія психології епохи Відродження [Текст] : навч. посіб. / В.А. Роменець. - К. : Вища шк., 1988. - 408 с.

Роменець В.А. Історія психології XVII століття [Текст] : навч. посіб. / В.А. Роменець. - К. : Вища шк., 1990. - 365 с.

Роменець В. А. Історія психології епохи Просвітництва [Текст] : навч. посіб. / В.А. Роменець. - К. : Вища шк., 1993. - 568 с.

Роменець В.А. Історія психології XIX - початку XX століття [Текст] : навч. посіб. / В.А. Роменець. - К. : Вища шк., 1995. - 614 с.

Роменець В.А. Історія психології XX століття [Текст] : навч. посіб. / В.А. Роменець, І. П. Маноха. -К. : Либідь, 1998. - 989 с.

Татенко, В.О. Суб’єктно-вчинкова парадигма в сучасній психології [Текст] / В.О. Татенко // Людина. Суб ’єкт. Вчинок : філософсько-психологічні студії / за заг. ред. В. О. Татенка. - К. : Либідь, 2006. - С. 316-358.

Ткаченко, О.М. Принципи і категорії психології [Текст] : моногр. / О.М. Ткаченко. - К. : Вища шк., 1979. - 198 с.

Фурман, А. Ідея професійного методологування [Текст] : моногр. / А. Фурман. - Ялта-Тернопіль : Економічна думка, 2008. - 205 с.

Фурман, А.В. Методологія парадигмальних досліджень у соціальній психології [Текст] : моногр. /

А.В. Фурман. - К. : Інститут соціальної і політичної психології НАПН України; Тернопіль : Економічна думка, 2013. - 100 с.

Алиев, Ш.Г. О поступковой природе практики (в перекличке В. А. Роменца с М. М. Бахтиным) [Электронный ресурс] / Ш.Г. Алиев, П.А. Мясоед -URL : http://filosofia.m/o_postupkovoy_prirode_praktiki (дата звертання: 08.11.2013).

Аллахвердов, В.М. Методологическое путешествие по океану бессознательного к таинственному острову сознания [Текст] / В.М. Аллахвердов. - СПб. : Речь, 2003. - 368 с.

Аліахвердян, А.Г. Психология науки [Текст] : учеб. пособ. / А.Г. Аллахвердян, Г.Ю. Мошкова, А.В. Юревич, М.Г. Ярошевский. - М. : Моск. психологопед. ин-т; Изд-во “Флинта”, 1998. - 312 с.

Арсеньев, А.С. Размышления о работе С.Л. Рубинштейна “Человек и мир” [Текст] / А. С. Арсеньев // Вопр. философии. - 1993. - № 5. - С. 130-172.

Балл, Г.А. “Психология” методологии : рациогуманистический взгляд [Текст] / Г.А. Балл // Вопр. психологии. - 2011. - № 2. - С. 3-13.

Брушлинский, А.В. Психология субъекта [Текст] / А.В. Брушлинский. - М. : Изд-во “Институт психологии РАН”; СПб. : Алетейя, 2003. - 272 с.

Василюк, Ф.Е. Методологический анализ в психологии [Текст] / Ф.Е. Василюк. - М. : Смысл; МГППУ, 2003. - 240 с.

Выготский, Л.С. Исторический смысл психологического кризиса. Методологическое исследование [Текст] / Л.С. Выготский // Выготский Л.С. Собр. соч. : в 6 т. - М. : Педагогика, 1982. - Т. 1. - C. 291-436.

Выготский, Л.С. История развития высших психических функций [Текст] / Л.С. Выготский // Выготский Л.С. Собр. соч. : в 6 т. - М. : Педагогика, 1983. - Т. 3. - C. 5-328.

Гусельцев а, М.С. Эволюция психологического знания в смене типов рациональности (историкометодологическое исследование) [Текст] : моногр. / М.С. Гусельцева. - М. : Акрополь, 2013. - 367 с.

Завершнева, Е.Ю. Принципы неопределенности и дополнительности в квантовой механике и психологии : проблема методологических заимствований [Текст] / Е.Ю. Завершнева // Вестник Моск. ун-та. Сер.14. Психология. - 2001. - № 4. - С. 67-77; 2002. - № 1. - С.75-80; .

Ильенков, Э. В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении [Текст] / Э. В. Ильенков. - М. : Российская политическая энциклопедия, 1997. - 464 с.

Кун, Т. Структура научных революций : пер. с англ. [Текст] / Т. Кун. - 2-е изд. - М. : Прогресс, 1975. -288 с.

Лекторский, В.А. Эпистемология классическая и неклассическая [Текст] / В.А. Лекторский. - М. : Эдиториал УРСС, 2001. - 256 с.

Леонтьев, Д.А. Неклассический подход в науках о человеке и тр ансформ ация психологического знания [Текст] / Д.А. Леонтьев // Психология, лингвистика и междисциплинарные связи : сб. научн. работ к 70-летию со дня рождения А.А. Леонтьева / под ред. Т.В. Аху-тиной, Д.А. Леонтьева. - М. : Смысл, 2008. - С. 205-225.

Леонтьев, Д.А. Новые ориентиры понимания личности в психологии : от необходимого к возмож-ному [Текст] / Д.А. Леонтьев // Вопр. психологии. - 2011. - № 1. - С. 3-27.

Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность [Текст] / А.Н. Леонтьев // Леонтьев А.Н. Избр. психол. произв. : в 2 т. - М.: Педагогика, 1983. - Т. 2. - C.94-231.

Мазилов, В.А. Методология психологии [Текст] / В.А. Мазилов. - Ярославль : МАПН, 2007. - 364 с.

Мамардашвили, М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности [Текст] : моногр. / М.К. Мамардашвили. - 2-е изд., испр. - М. : Лабиринт, 1994. - 90 с.

Мясоед, П.А. Теория и практика в работе школьного психолога [Текст] / П.А. Мясоед // Вопр. психологии. - 1993. - № 4. - С. 72-79.

Мясоед, П.А. О системах психологического знания (анализ новых учебников психологии) [Текст] / П. А. Мясоед // Вопр. психологии. - 1998. - № 1. - С. 55-64.

Мясоед, П.А. Системно -деятельностный подход в психологии развития [Текст] / П.А. Мясоед // Вопр. психологии. - 1999. - № 5. - С. 90-100.

Мясоед, П.А. Антропологический принцип и проблемы психологии развития [Текст] / П.А. Мясоед // Вопр. психологии. - 2000. - № 5. - С. 122-125.

Мясоед, П.А. “Параллелограмм” А.Н. Леонтьева, “генетический закон” Л.С. Выготского и традиция научной школы [Текст] / П.А. Мясоед // Вопр. психологии. - 2003. - № 2. - С. 105-117.

Мясоед, П.А. Психология в аспекте типов научной рациональности [Текст] / П.А. Мясоед // Вопр. психологии. - 2004. - № 6. - С. 3-17.

Мясоед, П.А. О психологическом знании и познании, Или что мы хотим от психологии? [Текст] / П.А. Мясоед // Вопр. психологии. - 2006. - № 4. - С. 139-145.

Мясоед, П.А. С.Л. Рубинштейн и В.А. Роменец : деятельностный и культурологический подходы в психологии [Текст] / П.А. Мясоед // Психология человека в современном мире. Материалы Всеросс. научн. юбилейн. конф., посв. 120-летию со дня рождения Сергея Леонидовича Рубинштейна : в 6 т. / отв. ред. А.Л. Журавлев и др. - М. : Изд-во “Институт психологии РАН”, 2009. - Т. 2. - С. 122-129.

Мясоед, П.А. С.Л. Рубинштейн : идея живого человека в психологии [Текст] / П.А. Мясоед // Вопр. психологии. - 2009. - № 4. - С. 108-118.

Мясоед, П.А. История, логика и психология и “параллелограмм Леонтьева” [Текст] / П.А. Мясоед // Вопр. психологии. - 2010. - № 6. - С. 113 - 124.

Мясоед, П.А. Творчество В.А. Роменца и российская психологическая мысль [Текст] / П.А. Мясоед // Вопр. психологии. - 2013. - № 1. - С. 106-115.

Мясоед, П.А. Творческое наследие В.А. Роменца в историко-психологическом знании [Текст] / П.А. Мясоед // Психол. журнал. - 2013. - Т. 34, № 3. - С. 51-59.

Мясоед, П.А. Плюрализм и монизм в методологии психологии [Текст] / П.А. Мясоед // Методология современной психологии. Вып. 5 / сб. под ред. В. В. Козлова и др. - М.: - Ярославль : ЯрГУ, ЛКИИСИ, МАПН, 2015. - С. 146-159.

Мясоед, П.А. Категория практики и методология психологии [Текст] / П.А. Мясоед // Вопр. психологии. - 2015. - № 3. - С. 106-115.

Пиаже, Ж. Психология, междисциплинарные связи и система наук [Текст] / Ж. Пиаже // XVII Междунар. психол. конгресс (4 - 11 авг. 1966 г., г. Москва). - М. : Наука, 1966. - С. 125-155.

Психология с человеческим лицом : гуманистическая перспектива в постсоветской психологии [Текст] : сб. / под ред. Д.А. Леонтьева, В.Г. Щур. - М. : Смысл, 1997. - 336 с.

Роменец, В.А. Жизнь и смерть : постижение разумом и верой [Текст] / В.А. Роменец. - 2-е изд. - К. : Либідь, 2003. - 232 с.

Рубинштейн, С.Л. Проблемы психологии в трудах Карла Маркса [Текст] / С.Л. Рубинштейн // Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии / отв. ред. Е.В. Шорохова. - М. : Педагогика, 1973. - С. 19-46.

Рубинштейн, С.Л. Проблема способностей и вопросы психологической теории [Текст] / С.Л. Рубинштейн // Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии / отв. ред. Е. В. Шорохова. - М. : Педагогика, 1973. - С. 220-235.

Рубинштейн, С.Л. Человек и мир [Текст] / С.Л. Рубинштейн // Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. - СПб. : Питер, 2003. - С. 281-426.

Слободчиков, В.И. Основы психологической антропологии. Психология развития человека. Развитие субъективной реальности в онтогенезе [Текст] / В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. - М. : Школьная Пресса, 2000. - 416 с.

Соколова, Е.Е. Апология системного монизма (К проблеме путей интеграции психологической науки) [Текст] / Е.Е. Соколова // Вопр. психологии. -2006. - № 4. - С. 15-23.

Сокращенная стенограмма заседания кафедры общей психологии факультета психологии МГУ, март 1994 г. [Текст] // Вестник Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. - 1994. - № 4. - C. 51-63.

Стёпин, В.С. Теоретическое знание : Структура, историческая эволюция [Текст] / В.С. Степин. - М. : Прогресс - Традиция, 2000. - 744 с.

Сурмава, А.В. Психологический смысл исторического кризиса (опыт исторического психоанализа) [Текст] / А.В. Сурмава // Вопр. психологии. - 2004. - №3. - С. 71-86.

Узнадзе, Д.Н. Экспериментальные основы психологии установки [Текст] / Д.Н. Узнадзе // Психология установки. - СПб. : Питер, 2001. - С. 5-254.

Фейерабенд, П. Против метода. Очерк анархистской теории познания : пер. с англ. [Текст] / П. Фейерабенд. - М. : АСТ; Хранитель, 2007. - 413 с.

Юревич, А.В. Психология и методология [Текст] : моногр. / А.В. Юревич. - М. : ИН РАН, 2005. - 312 с.

Ярошевский, M.F. Психология творчества и творчество в психологии [Текст] / М.Г. Ярошевский // Вопр. психологии. - 1985. - № 6. - С. 14-26.

Ярошевский, M.F. История психологии [Текст] / М.Г. Ярошевский. - 3-е изд., перераб. - М. : Мысль, 1985. - 575 с.

Ярошевский, M. F. Л.С. Выготский : в поисках новой психологии [Текст] : моногр. / М.Г. Ярошевский. - М. : Междунар. фонд истории науки, 1993. - 301 с.

Boring, E. D. A history of experimental psychology [Text] / E. D. Boring. - 2d ed. - N.Y. : Appleton-Century-Crofts, 1950. - 775 p.

Alyiyev, Sh. Vchinkova priroda praktiki (fyilosofs’ko-psihologyichna yinterpretacyija tvorchogo dyialogu V. A. Romencja yiz M. M. Bahtyinim) [Tekst] / Sh. Alyiyev, P. M’jasoyid, A.V. Furman // Psihologyij a yi susp-vo. - 2012.

- № 3. - S. 20-37.

Marks, K. Ekonomyichno-fyilosofs’kyi rukopisi 1844 roku [Tekst] / K. Marks // Marks K., Engel’s F. Z rannyih tvoryiv : per. z ros. - K. : Polyitvidav Ukrayini, 1973. - S. 483-597.

Marks, K. Tezi pro Fejyerbaha [Tekst] / K. Marks // Marks K., Engel’s F. Tvori : per. z 2-go ros. vid. - K. : Polyitvidav Ukrayini, 1980. - T. 42. - S. 246-248.

M’jasoyid, P. Konceptual’nyi zasadi sistematizacyiyi psihologyichnogo znannja [Tekst] / P. M’jasoyid // Psihologyija yi susp-vo. - 2002. - № 2. - S. 26-47.

M’jasoyid, P. Psihogenetichna problema yi monyistichnij princip u psihologyiyi rozvitku [Tekst] / P. M’jasoyid // Psihologyija yi susp-vo. - 2003. - № 3 - C.17-78.

M’jasoyid, P. Nauka yi praktika u robotyi psihologa [Tekst] / P. M’jasoyid // Psihologyija yi susp-vo. - 2004. -№ 3. - S. 5-74.

M’jasoyid, P. “Paralelogram” Oleksyija Leont’yeva ta osnovna problema psihologyiyi [Tekst] / P. M’jasoyid // Psihologyija yi susp-vo. - 2006. - № 1. - S. 53-95.

M’jasoyid, P. Sergyij Rubyinshtejn : zhittja vishyidnoju [Tekst] / P. M’jasoyid // Psihologyija yi sucp-vo. - 2009. -№ 2. - S. 7-36.

M’jasoyid, P. Metateoretichnij analyiz u psihologyiyi [Tekst] / P. M’jasoyid // Psihologyija yi sup-vo. - 2009. -№ 4. - S. 54-82.

M’jasoyid, P. YIdeyi Volodimira Romencja jak kanon samotvorennj a [T ekst] / P. M’jasoyid // Psihologyij a yi sup-vo. - 2011. - № 4. - S. 12-15.

M’jasoyid, P.A. Volodimir Romenec’ : vyid psihologyiyi tvorchostyi do tvorchostyi u psihologyiyi [Tekst] / P. A. M’jasoyid // Psihologyija vchinku : Shljahami tvorchostyi V.A. Romencja : zb. st. ; uporjad. P. A. M’jasoyid ; vyidp. red. A.V. Furman. - K. : Libyid’, 2012. - S. 139-174.

M’jasoyid, P. A. Kurs zagal’noyi psihologyiyi [Tekst] : u 2 t. : pyidruch. / P.A. M’jasoyid. - K. : Alerta, 2011, 2013. - 1254 s.

M’jasoyid, P. Tvorchyist’ V.A. Romencja yi rosyijs’ka psihologyichna dumka [Tekst] / P. M’jasoyid // Psihologyija yi susp-vo. - 2013. - № 3. - S. 14-38.

M’jasoyid, P. A. Psihologyichne pyiznannja. YIstoryija, logyika, psihologyija [Tekst] : monogr. / P. A. M’jasoyid. - K. : Libyid’, 2015 (u drucyi).

Piskun, V.M. Metapsihologyija ta yiyi paralogyizmi [Tekst] / V.M. Piskun // Osnovi psihologyiyi: pyidruch. / za zag. red. O.V. Kirichuka, V.A. Romencja. - 6-e vid., ster. (1 vid. - 1995 r.). - K. : Libyid’, 2006. - S. 132-158.

Romenec’ V A. YIstoryija psihologyiyi [Tekst] : navch. posyib. / V.A. Romenec’. - K. : Vishha shk., 1978. - 439 s.

Romenec’ V.A. YIstoryija psihologyiyi Staro-davn’ogo svyitu yi serednyih vyikyiv [Tekst] : navch. posyib. / V.A. Romenec’. - K. : Vishha shk., 1983. - 415 s.

Romenec’ V.A. YIstoryija psihologyiyi epohi Vyidrodzhennja [Tekst] : navch. posyib. / V.A. Romenec’.

- K. : Vishha shk., 1988. - 408 s.

Romenec’ V.A. YIstoryija psihologyiyi XVII sto-lyittja [Tekst] : navch. posyib. / V.A. Ro-menec’. - K. : Vishha shk., 1990. - 365 s.

Romenec’ V. A. YIstoryija psihologyiyi epohi Prosvyitnictva [Tekst] : navch. posyib. / V.A. Romenec’. -K. : Vishha shk., 1993. - 568 s.

Romenec’ V.A. YIstoryija psihologyiyi XIX -pochatku XX stolyittja [Tekst] : navch. posyib. / V.A. Romenec’. - K. : Vishha shk., 1995. - 614 c.

Romenec’ V.A. YIstoryija psihologyiyi XX stolyittja [Tekst] : navch. posyib. / V.A. Romenec’, YI. P. Manoha. - K. : Libyid’, 1998. - 989 s.

Tatenko, V.O. Sub’yektno-vchinkova paradigma v suchasnyij psihologyiyi [Tekst] / V.O. Tatenko // Ljudina. Sub’yekt. Vchinok : fyilosofs’ko-psihologyichnyi studyiyi / za zag. red. V. O. Tatenka. - K. : Libyid’, 2006. - S. 316-358.

Tkachenko, O.M. Principi yi kategoryiyi psihologyiyi [Tekst] : monogr. / O.M. Tkachenko. - K. : Vishha shk., 1979. - 198 s.

Furman, A. YIdeja profesyijnogo metodologuvannja [Tekst] : monogr. / A. Furman. - Jalta-Ternopyil’ : Ekonomyichna dumka, 2008. - 205 s.

Furman, A.V. Metodologyija paradigmal’nih doslyidzhen’ u socyial’nyij psihologyiyi [Tekst] : monogr. / A.V. Furman. - K. : YInstitut socyial’noyi yi polyitichnoyi psihologyiyi NAPN Ukrayini; Ternopyil’ : Ekonomyichna dumka, 2013. - 100 s.

Aliev, Sh.G. O postupkovoj prirode praktiki (v pereklichke V. A. Romenca s M. M. Bahtinym) [Jelektronnyj resurs] / Sh.G. Aliev, P.A. Mjasoed - URL : http ://filosofia.ru/o_po stupkovoy_prirode_praktiki (data zvertannja: 08.11.2013).

Allahverdov, V.M. Metodologicheskoe puteshestvie po okeanu bessoznatel’nogo k tainstvennomu ostrovu soznanija [Tekst] / V.M. Allahverdov. - SPb. : Rech’, 2003.

- 368 s.

Allahverdjan, A.G. Psihologija nauki [Tekst] : ucheb. posob. / A.G. Allahverdjan, G.Ju. Moshkova, A.V. Jurevich, M.G. Jaroshevskij. - M. : Mosk. psihologo-ped. in-t; Izd-vo “Flinta”, 1998. - 312 s.

Arsen’ev, A.S. Razmyshlenija o rabote S.L. Rubinshtejna “Chelovek i mir” [Tekst] / A. S. Arsen’ev // Vopr. filosofii. - 1993. - № 5. - S. 130-172.

Ball, G.A. “Psihologija” metodologii : raciogumanisticheskij vzgljad [Tekst] / G.A. Ball // Vopr. psihologii. - 2011. - № 2. - S. 3-13.

Brushlinskij, A.V. Psihologija sub#ekta [Tekst] / A.V. Brushlinskij. - M. : Izd-vo “Institut psihologii RAN”; SPb. : Aletejja, 2003. - 272 s.

Vasiljuk, F.E. Metodologicheskij analiz v psihologii [Tekst] / F.E. Vasiljuk. - M. : Smysl; MGPPU, 2003. - 240 c.

Vygotskij, L.S. Istoricheskij smysl psiholo-gicheskogo krizisa. Metodologicheskoe issledovanie [Tekst] / L.S. Vygotskij // Vygotskij L.S. Sobr. soch. : v 6 t. - M. : Pedagogika, 1982. - T. 1. - C. 291-436.

Vygotskij, L.S. Istorija razvitija vysshih psihicheskih funkcij [Tekst] / L.S. Vygotskij // Vygotskij L.S. Sobr. soch. : v 6 t. - M. : Pedagogika, 1983. - T. 3. - C. 5-328.

Gusel’ceva, M.S. Jevoljucija psihologicheskogo znanija v smene tipov racional’nosti (istoriko-metodologicheskoe issledovanie) [Tekst] : monogr. / M.S. Gusel’ceva. - M. : Akropol’, 2013. - 367 s.

Zavershneva, E.Ju. Principy neopredelennosti i dopolnitel’nosti v kvantovoj mehanike i psihologii : problema metodologicheskih zaimstvovanij [Tekst] / E.Ju. Zavershneva // Vestnik Mosk. un-ta. Ser. 14. Psihologija.

- 2001. - № 4. - S. 67-77; 2002. - № 1. - S. 75-80; .

Il’enkov, Je. V. Dialektika abstraktnogo i konkretnogo v nauchno-teoreticheskom myshlenii [Tekst] / Je. V. Il’enkov. - M. : Rossijskaja politicheskaja

jenciklopedija, 1997. - 464 s.

Kun, T. Struktura nauchnyh revoljucij : per. s angl. [Tekst] / T. Kun. - 2-e izd. - M. : Progress, 1975. - 288 s.

Lektorskij, V.A. Jepistemologija klassicheskaja i neklassicheskaja [Tekst] / V.A. Lektorskij. - M. : Jeditorial URSS, 2001. - 256 s.

Leont’ev, D.A. Neklassicheskij podhod v naukah o cheloveke i transformacija psihologicheskogo znanija [Tekst] / D.A. Leont’ev // Psihologija, lingvistika i mezhdisciplinarnye svjazi : sb. nauchn. rabot k 70-letiju so dnja rozhdenija A.A. Leont’eva / pod red. T.V. Ahutinoj, D.A. Leont’eva. - M. : Smysl, 2008. - S. 205-225.

Leont’ev, D.A. Novye orientiry ponimanija lichnosti v psihologii : ot neobhodimogo k vozmozhnomu [Tekst] / D.A. Leont’ev // Vopr. psihologii. - 2011. - № 1. - S. 3-27.

Leont’ev, A.N. Dejatel’nost’. Soznanie. Lichnost’ [Tekst] / A.N. Leont’ev // Leont’ev A.N. Izbr. psihol. proizv. : v 2 t. - M.: Pedagogika, 1983. - T. 2. - C. 94-231.

Mazilov, V.A. Metodologija psihologii [Tekst] / V.A. Mazilov. - Jaroslavl’ : MAPN, 2007. - 364 s.

Mamardashvili, M.K. Klassicheskij i neklassicheskij idealy racional’nosti [Tekst] : monogr. / M.K. Mamardashvili. - 2-e izd., ispr. - M. : Labirint, 1994. - 90 c.

Mjasoed, P.A. Teorija i praktika v rabote shkol’nogo psihologa [Tekst] / P.A. Mjasoed // Vopr. psihologii. - 1993. - № 4. - S. 72-79.

Mjasoed, P.A. O sistemah psihologicheskogo znanija (analiz novyh uchebnikov psihologii) [Tekst] / P.A. Mjasoed // Vopr. psihologii. - 1998. - № 1. - S. 55-64

Mjasoed,P.A. Sistemno-dejatel’nostnyj podhod v psihologii razvitija [Tekst] / P.A. Mjasoed // Vopr psihologii. - 1999. - № 5. - S. 90-100.

Mjasoed, P.A. Antropologicheskij princip problemy psihologii razvitija [Tekst] / P.A. Mjasoed // Vopr psihologii. - 2000. - № 5. - S. 122-125.

Mjasoed, P.A. “Parallelogramm” A.N. Leont’eva, “geneticheskij zakon” L.S. Vygotskogo i tradicija nauchnoj shkoly [Tekst] / P.A. Mjasoed // Vopr. psihologii. - 2003. -№ 2. - S. 105-117.

Mjasoed, P.A. Psihologija v aspekte tipov nauchnoj racional’nosti [Tekst] / P.A. Mjasoed // Vopr. psihologii. -2004. - № 6. - S. 3-17.

Mjasoed, P.A. O psihologicheskom znanii i poznanii, Ili chto my hotim ot psihologii? [Tekst] / P.A. Mjasoed // Vopr. psihologii. - 2006. - № 4. - S. 139-145.

Mjasoed, P.A. S.L. Rubinshtejn i V.A. Romenec : dejatel’nostnyj i kul’turologicheskij podhody v psihologii [Tekst] / P.A. Mjasoed // Psihologija cheloveka v sovremennom mire. Materialy Vseross. nauchn. jubilejn. konf., posv. 120-letiju so dnja rozhdenija Sergeja Leonidovicha Rubinshtejna : v 6 t. / otv. red. A.L. Zhuravlev i dr. - M. : Izd-vo “Institut psihologii RAN”,

- T. 2. - S. 122-129.

Mjasoed, P.A. S.L. Rubinshtejn : ideja zhivogo cheloveka v psihologii [Tekst] / P.A. Mjasoed // Vopr. psihologii. - 2009. - № 4. - S. 108-118.

Mjasoed, P.A. Istorija, logika i psihologija i “parallelogramm Leont’eva” [Tekst] / P.A. Mjasoed // Vopr. psihologii. - 2010. - № 6. - S. 113 - 124.

Mjasoed, P.A. Tvorchestvo V.A. Romenca i rossijskaja psihologicheskaja mysl’ [Tekst] / P.A. Mjasoed // Vopr. psihologii. - 2013. - № 1. - S. 106-115.

Mjasoed, P.A. Tvorcheskoe nasledie V.A. Romenca v istoriko-psihologicheskom znanii [Tekst] / P.A. Mjasoed // Psihol. zhurnal. - 2013. - T. 34, № 3. - S. 51-59.

Mjasoed, P.A. Pljuralizm i monizm v metodologii psihologii [Tekst] / P.A. Mj asoed // Metodologij a sovremennoj psihologii. Vyp. 5 / sb. pod red. V. V. Kozlova i dr. - M.: -Jaroslavl’ : JarGU, LKIISI, MAPN, 2015. - S. 146-159.

Mjasoed, P.A. Kategorija praktiki i metodologija psihologii [Tekst] / P.A. Mjasoed // Vopr. psihologii. -2015. - № 3. - S. 106-115.

Piazhe, Zh. Psihologija, mezhdisciplinarnye svjazi i sistema nauk [Tekst] / Zh. Piazhe // XVII Mezhdunar. psihol. kongress (4 - 11 avg. 1966 g., g. Moskva). - M. : Nauka, 1966. - S. 125-155.

Psihologija s chelovecheskim licom : guma-nisticheskaja perspektiva v postsovetskoj psihologii [Tekst] : sb. / pod red. D.A. Leont’eva, V.G. Shhur. - M. : Smysl, 1997. - 336 s.

Romenec, V.A. Zhizn’ i smert’ : postizhenie razumom i veroj [Tekst] / V.A. Romenec. - 2-e izd. - K. : Libyid’, 2003. - 232 s.

Rubinshtejn, S.L. Problemy psihologii v trudah Karla Marksa [Tekst] / S.L. Rubinshtejn // Rubinshtejn

S.L. Problemy obshhej psihologii / otv. red. E.V. Shorohova. - M. : Pedagogika, 1973. - S. 19-46.

Rubinshtejn, S.L. Problema sposobnostej i voprosy psihologicheskoj teorii [Tekst] / S.L. Rubinshtejn // Rubinshtejn S.L. Problemy obshhej psihologii / otv. red. E. V. Shorohova. - M. : Pedagogika, 1973. - S. 220-235.

Rubinshtejn, S.L. Chelovek i mir [Tekst] / S.L. Rubinshtejn // Rubinshtejn S. L. Bytie i soznanie. Chelovek i mir. - SPb. : Piter, 2003. - S. 281-426.

Slobodchikov, V.I. Osnovy psihologicheskoj antropologii. Psihologija razvitija cheloveka. Razvitie sub#ektivnoj real’nosti v ontogeneze [Tekst] / V.I. Slobodchikov, E.I. Isaev. - M. : Shkol’naja Pressa, 2000. - 416 c.

Cokolova, E.E. Apologija sistemnogo monizma (K probleme putej integracii psihologicheskoj nauki) [Tekst] / E.E. Sokolova // Vopr. psihologii. - 2006. - № 4. - S. 15-23.

Sokrashhennaja stenogramma zasedanija kafedry obshhej psihologii fakul’teta psihologii MGU, mart 1994 g. [Tekst] // Vestnik Mosk. un-ta. Ser. 14. Psihologija. -1994. - № 4. - C. 51-63.

Stjopin, V.S. Teoreticheskoe znanie : Struktura, istoricheskaja jevoljucija [Tekst] / V.S. Stepin. - M. : Progress - Tradicija, 2000. - 744 s.

Curmava, A.V. Psihologicheskij smysl istoricheskogo krizisa (opyt istoricheskogo psihoanaliza) [Tekst] / A.V. Curmava // Vopr. psihologii. - 2004. - № 3. - S. 71-86.

Uznadze, D.N. Jeksperimental’nye osnovy psihologii ustanovki [Tekst] / D.N. Uznadze // Psihologija ustanovki. - SPb. : Piter, 2001. - S. 5-254.

Fejerabend, P. Protiv metoda. Ocherk anarhistskoj teorii poznanija : per. s angl. [Tekst] / P. Fejerabend. - M. : AST; Hranitel’, 2007. - 413 s.

Jurevich, A.V. Psihologija i metodologija [Tekst] : monogr. / A.V. Jurevich. - M. : IN RAN, 2005. - 312 s.

Jaroshevskij, M.G. Psihologija tvorchestva i tvorchestvo v psihologii [Tekst] / M.G. Jaroshevskij // Vopr. psihologii. - 1985. - № 6. - S. 14-26.

Jaroshevskij, M.G. Istorija psihologii [Tekst] / M.G. Jaroshevskij. - 3-e izd., pererab. - M. : Mysl’, 1985. - 575 s.

Jaroshevskij, M. G. L.S. Vygotskij : v poiskah novoj psihologii [Tekst] : monogr. / M.G. Jaroshevskij. - M. : Mezhdunar. fond istorii nauki, 1993. - 301 s.

Boring, E. D. A history of experimental psychology [Text] / E. D. Boring. - 2d ed. - N.Y. : Appleton-Century-Crofts, 1950. - 775 p.

Завантаження

Як цитувати

М’ясоїд, Петро. “ПСИХОЛОГІЧНЕ ПІЗНАННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ІСТОРИЧНОГО МЕТАТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ”. Психологія і суспільство, no. 1(63), Sept. 2017, pp. 64-90, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/793.

Схожі статті

1-10 з 994

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.