ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ АДАПТАЦІЇ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Наталія Пилипенко

Ключові слова:

професійно-психологічна адаптація, професійна компетентність, якість освіти і діяльності викладача, професійно-значущі особистісні характеристики, психологічна готовність до інновацій

Анотація

У статті представлено результати емпіричного досліджєння психологічної готовності студентів i викладачiв до впровадження європейських стандартів освіти в Україні; розглянуто чинники та засоби поліпшення професійно-психологічної адаптації викладача вищої школи.

 

In the article the results of empiric research of psychological readiness of students and teachers are presented to introduction of the European standards of education in Ukraine; facilities of improvement of professionally-psychological adaptation of teacher of higher school are considered.

Біографія автора

  • Наталія Пилипенко
    кандидат психологічних наук, психолог Центру культури та виховання Державного технологічного університету, м. Черкаси

Посилання

Вища освіта України і Болонський процес: [навч. посібн.] / за ред. В.Г. Кременя. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 384 с.

Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъективности / Вадим Артурович Петровский.

- Ростов-на-Дону, 1996. - 512 с.

Підласий I.П. Поглиблення євроінтеграції української системи вищої технічної освіти: [навч. посібн.] / Іван Павлович Підласий. - Черкаси: ЧДТУ, 2010. -123 с.

Фурман А.В. Психодіагностика особистішої адаптованості: [наук. вид.] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 197 с.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності: [2-е наук. вид.] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: НДІ МЕВО, 2010. - 168 с.

Фурман А.В., Надвинична Т.Л. Психологічна служба університету: від моделі до технології / Анатолій В. Фурман, Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. - 2013. - №2. - С. 80-104.

Vitha osvta Ukrayini і Bolonsjkiyj proces: [navch. poston.] / za red. V.G. Kremenya. - Temopílj: Navchaljna kniga - Bogdan, 2004. - 384 s.

Petrovskiyj V.A. Lichnostj v psikhologi: paradigma subjhektivnosti / Vadim Arturovich Petrovskiyj. - Rostov-na-Donu, 1996. - 512 s.

Hdlasiyj I.P. Pogliblennya yevromtegradyi ukrayin-sjkoyi sistemi vithoyi tekhmchnoyi osvhi: [navch. poston.] / Ivan Pavlovich Pidlasiyj. - Cherkasi: ChDTU, 2010. -123 s.

Furman A.V. Psikhodiagnostika osobistisnoyi adaptovanosti: [nauk. vid.] / Anatoliyj Vasiljovich Furman. - Ternopilj: Ekonomichna dumka, 2000. - 197 s.

Furman A.V. Psikhokuljtura ukrayinsjkoyi mental-jnosti: [2-e nauk. vid.] / Anatoliyj Vasiljovich Furman. -Ternopilj: NDI MEVO, 2010. - 168 s.

Furman A.V., Nadvinichna T.L. Psikhologichna sluzhba unjiversytetu: vid modeli do tekhnologiyi / Anatoliyj V. Furman, Tetyana Nadvinichna // Psikhologiya i suspiljstvo. - 2013. - №2. - S. 80-104.

Завантаження

Як цитувати

Пилипенко, Наталія. “ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ АДАПТАЦІЇ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ”. Психологія і суспільство, no. 3(57), Sept. 2017, pp. 102-8, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/721.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 991

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.