ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПРО МОЖЛИВОСТІ СУБ'ЄКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАСНОГО ЖИТТЯ

Автор(и)

  • Вікторія Олексюк

Ключові слова:

молодший шкільний вік, життя, особистість, суб’єктність, самосвідомість, життєвий шлях, ціннісне ставлення, життєва позиця, суб’єкт жттєдяльносп

Анотація

Статтю пршвячено в^віт^єнню змісту лінії розвитку ocoбиcтocтi молодшого школяра як cyб’єктa життя, що гаугує pecypcoм для здатності юнoï ocoбиcтocтi ycвiдoмлювaти пєршєктиви влacнoгo розвитку, cмиcл пoвcякдeння, а відтак і здатності його проектувати cвoє майбутнє. Зaзнaчeнo, що в контєксті виро6лєння ці-лicнoгo cвiтopoзyмiння у дітєй 7-10 років інтеншфі-кyєтьcя формування понятійних cтpyктyp мшлення, пpиcкopюєтьcя coцiaлiзaцiя і культурний розвиток, що створює пєрєдумови для формування наукового cвiтo-гляду на наступних етапах онтогєнєзу. В cиcтeмi початкового навчання ці процеш також визначають погляди і ставлення учнів до дійшості, cпeцифiкy ycвiдoмлeння ними cвoгo caмoбyтньoгo мicця у cвiтi. Зocepeджeнo увагу на тому, що розширєння поля cвiдoмocтi та caмocвiдoмocтi молодших школярів породжує потрє6у caмopeaлiзaцiï cвoïx мoжливocтeй, cпpияє виро6лєнню іхньоі здaтнocтi ширшє налагоджувати зв’язки з ото-чєнням, вибірково змінювати стоунки з навколишніми, тобто peaлiзyвaти ceбe як cyб’єктa, визнaчeнoгo у cвoïx cтaвлeнняx до явищ, acпeктiв і кoнтeкcтiв буден-нocтi. Також подано peзyльтaти аналізу гєндєрних відмінностей у структурі cyб’єктивнoï cпpямoвaнocтi дітєй указаного віку на морально зрієнтовану реалізацію ceбe у плині життя.

 

The article is devoted to the content of individual lines younger student as the subject of his own life, which serves as a resource for increasing the ability of the individual to realize their development prospects, the meaning of life, and thus its ability to design it in general. It is noted that in the context of developing a holistic understanding of the world of children is enhanced formation of categorical thinking, mastery becomes available public consciousness and culture that is the b asis for the formation of a scientific outlook in these age periods of formation of individual students. At the stage of primary education, these processes also determine the child’s views and attitudes to reality, the specific understanding of their place in the world. The attention is focused that the expanding field of consciousness and self-consciousness of primary school children generates the need for self-realization of their capabilities, helps produce broader ability to build relationships with the environment, selectively modify relationships with others, that is, to realize themselves as subjects specified in their attitude to events and spheres of life. Also presented an analysis of gender differences in the structure of subjective orientation specified age children morally oriented implementation of myself in life.

Біографія автора

  • Вікторія Олексюк
    кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль

Посилання

Абульханова-Славская К.А. Диалектика человеческой жизни / К.А. Абульханова-Славская. - М.: Наука,1997. - 224 с.

Ананьев Б.Г.О проблемах современного человеко-знания / Б.Г. Ананьев. - М.: Наука,1977. - 380 с.

Боришевський М.М. Психологічні механізми розвитку особистості / М.М. Боришевський // Педагогіка і психологія. - 1996. - № 3. - С. 26-33.

Брушлинский А.В. Проблемы психологии субъекта / А.В. Брушлинский. - М.: Ин-т психологии РАН, 1994. - 109 с.

Карпенко З.С. Аксіопсихологія особистості: [монографія] / З.С. Карпенко. - К. : Міжнар. фін. агенція, 1998. - 216 с.

Кулагина И.Ю. Возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека / И.Ю. Кулагина,

В.Н. Колюцкий. - М.: Сфера, 2004. - 464 с.

Мир детства: младший школьник / под ред.

А.Г. Хрипковой. - М. : Педагогика, 1981. - 400 с.

Обухова Л.Ф. Детская психология : теория, факты, проблемы / Л.Ф. Обухова. - М.: Тривола, 1995. - 360 с.

Осорина М. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых / М. Осорина. - СПб. : Питер-Пресс,

- 256 с.

Пеньковська Н. Рефлексія як об’єкт психологічного аналізу / Н. Пеньковська // Практична психологія та соціальна робота. - 2000. - № 2. - С. 66-73.

Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъектности / А.В. Петровский. - Ростов н/Д : Феникс, 1996. - 512 с.

Психологія самосвідомості: історія, сучасний стан та перспективи дослідження / за ред. С.Д. Максименка, М.Й. Боришевського. - К.: Рута, 1999. - 126 с.

Рубинштейн С.Л. Самосознание личности и ее жизненный путь / С.Л. Рубинштейн // Психология личности : тексты / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пу-зырея. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982.

Татенко В.А. Психология в субъектном измерении: [монография] / В.А. Татенко. - К. : Просвіта, 1996.

- 404 с.

Фурман А.В., Гуменюк О.Є. Психологія Я-кон-цепції / А.В. Фурман, О.Є. Гуменюк. - Львів: Новий світ-2000, 2006. - 360 с.

Abul’hanova-Slavskaja K.A. Dialjektika chjelo-vjechjeskoj zhizni / K.A. Abul’hanova-Slavskaja. - M. : Nauka,1997. - 224 s.

Anan’jev B.G. O probljemah sovrjemjennogo chjelo-vjekoznanija / B.G. Anan’jev. - M. : Nauka,1977. - 380 s.

Boryshevs’kyj M.M. PsyhologRhm meharnzmy rozvytku osobystosti / M.M. Boryshevs’kyj // Pedagogika i psyhologÿa. - 1996. - № 3. - S. 26-33.

Brushlinskij A.V. Probljemy psihologii sub’jekta / A.V. Brushlinskij. - M. : In-t psihologii RAN, 1994. - 109 s.

Karpenko Z.S. Axiopsyhologüa osobystosti: [mono-grafija] / Z.S. Karpenko. - K. : Mzhnar. fin. agenrija, 1998. - 216 s.

Kulagina I.J. Vozrastnaja psihologija. Polnyj zhiz-njennyj cikl razvitija chjelovjeka / I.Ju. Kulagina, V.N.

Koljuckij. - M. і Sfjera, 2004. - 464 s.

Mir djetstva: mladshij shkol’nik Z pod rjed. A.G. Hripkovoj. - M. і Pjedagogika, 1981. - 400 s.

Obuhova L.F. Djetskaja psihologija і tjeorija, fakty, probljemy Z L.F. Obuhova. - M. і Trivola, 1995. - 360 s.

Osorina M. Sjekrjetnyj mir djetjej v prostranstvje mira vzroslyh Z M. Osorina. - SPb. і Pitjer-Prjess, 1999. - 256 s.

Pen’kovs’ka N. Reflexija jak obyekt psyhologichnogo analizu Z N. Pen’kovs’ka ZZ Praktychna psyhologija ta social’na robota. - 2000. - № 2. - S. 66-73.

Pjetrovskij V.A. Lichnost’ v psihologii: paradigma sub’’jektnosti Z A.V. Pjetrovskij. - Rostov пЮ і Fjenix, 1996. - 512 s.

Psyhologija samosvidomosti: istorija, suchasnyj stan ta perspektyvy doslidzhennja Z za red. S.D. Maxymenka, M.J. Boryshevs’kogo. - K. і Ruta, 1999. - 126 s.

Rubinshtjejn S.L. Samosoznanije lichnosti i jeje zhiznjennyj put’ Z S.L. Rubinshtjejn ZZ Psihologija lichnosti і tjexty Z pod rjed. Ju.B. Gippjenrjejtjer, A.A. Puzyrjeja. -M. і Izd-vo Mosk. un-ta, 1982.

Tatenko V.A. Psyhologija v subjektnom izmjerjemi: [mo-nografija] Z V.A. Tatenko. - K. і Prosvita, 1996. - 404 s.

Furman A.V., Humeniuk O.Y. Psyhologija Ja-koncepciyi Z A.V. Furman, O.Y. Humjenjuk. - L’viv: Novyj svit-2000, 2006. - 360 s.

Завантаження

Як цитувати

Олексюк, Вікторія. “ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПРО МОЖЛИВОСТІ СУБ’ЄКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАСНОГО ЖИТТЯ”. Психологія і суспільство, no. 1(59), Sept. 2017, pp. 102-9, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/744.

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.