КАТЕГОРІЙНИЙ ПРОФІЛЬ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Анатолій В. Фурман

Анотація

У контексті розвитку авторського методологічного проекту наукової школи четвертого покоління охарактеризовані, з одного боку, уявлення про категорійний лад сучасної соціогуманітарної науки, логіку та особливості розвитку макрокатегоріогенезу у лоні її знаннє-вих організованостей (гіпотези, концепції, теорії, методологеми, метатеоретичні системи), з іншого - раціоналізоване знання про категорійний профіль наукових шкіл у психології, залежності та особливості мікрокатегоріогенезу як предметно-логічного осереддя, центральної змістової ланки та квінтесенції будь-якої повноцінної дослідницької програми. Воднораз уперше подано низку мислесхем, які пояснюють рівні руху-розвитку наукової думки, основні складові науки та компоненти її категорійного ладу, логіко-параметрич-ну структуру поняття як форму мислення і знаннєву одиницю, логіко-змістові фокуси категорії, структурно-функціональний мікрогенез слова як творчий процес (словотворення), ступені розвитку понять в онтогенезі та взаємозалежність еволюції категорійних понять із пояснювальними принципами та основними відрефлексованими проблемами і методами пізнання окремої науки. Крім того, наведена формула категорії, конструктивній реінтерпретації піддані концепція розвитку науки М.Г. Ярошевського, психолінгвістичне вчення О.О. Потебні, психологічна концепція розвитку понять в онтогенезі Л.С. Виготського та методологічна концепція категорійного ладу психологічної науки О.М. Ткаченка. Загалом відстежені ступені розвитку і взаємодоповнення генетичних форм категорійної моделі світу в широкому діапазоні методологічної рефлексії: від слова та імені до терміна і поняття й далі до категорій науки і категорій культури (світоглядних універсалій).

 

In the context of development of authorial methodological project of scientific school of the fourth generation there have been characterized, from one hand, ideas of categorial system of modern socio-humanitarian science, logic and peculiar features of the development of macro-categorio-genesis in the bosom of its knowledge organizations (hypothesis, concepts, theories, methodologemes, metatheoretical systems), from the other hand - rationalized cognition of categorial profile of scientific schools in psychology, dependences and peculiarities of micro-cate-gorio-genesis as a subject-logical core of central contextual link and quintessence of any complete research program.

For the first time there has been offered a number of thought-schemes, which explain on the level of move-prog-ress of scientific thought, the key elements of science and components of its categorial system, logic-parametrical structure of notion as a form of thinking and cognition unit, logical-contextual focuses of categories, structural-functional micro-genesis of a word as a creative process (word creation), levels of development of the notions in the onto-genesis and interdependence of evolution of categorial notions with explanatory principles and main reflexed problems and methods of cognition of a separate science. Besides, the formula of a category has been offered, the conception of the development of science of M.G. Ya-roshevsky, psycho-linguistic doctrine of O.A. Potebnia, psychological concept of the development of notions in ontogenesis of L.S. Vygotsky and methodological concept of categorial system of psychological science of A.N. Tkachenko have been constructively reinterpreted. In general, the levels of development and complementarity of genetic forms of categorial model of the world in a wide range of methodological reflection: from the word and name to the term and notion and further to the categories of science and categories of culture have been exposed.

Біографія автора

  • Анатолій В. Фурман
    доктор психологічних наук, професор, академік АН вищої школи України, завідувач кафедри соціальної роботи, директор НДІ методології та економіки вищої освіти Національного економічного університету, голова обласного відділення Соціологічної асоціації України, член Національної спілки журналістів України, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль

Посилання

Выготский Л.С. Психология / Лев Семёнович Выготский. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. - 1008 с. - (Серия “Мир психологии”).

Вітакультурний млин: Методологічний альманах: [гол. ред.-консультант А.В. Фурман]. - 2005-2014. -Модулі 1-16.

Георгий Петрович Щедровицкий / Г.П. Щедро-вицкий; [под ред. П.Г. Щедровицкого, В.Л. Даниловой]. - М.: Росс. полит. энц-я (РОССПЕН), 2010. -600 с. - (Философия России второй половины XX в.).

Кубаєвський М.К. Роль універсалій у процесі методологування / Микола Кубаєвський // Психологія і суспільство. - 2010. - №3. - С. 115-123.

Кубаєвський М.К, Фурман A.B. Методологування як засіб розуміння смислу / Микола Кубаєвський, Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. -2010. - №4. - С. 47-57.

Лакатош І. Методологія наукових дослідницьких програм / Імре Лакатош // Психологія і суспільство. -

- №4. - С. 11-29.

Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию / Мераб Константинович Мамардашвили. - М.: Прогресс, 1990. - 386 с.

Мамардашвили М.К. Сознание и цивилизация / Мераб Константинович Мамардашвили. - СПБ.: Аз-букав, Азбука-Аттикус, 2011. - 288 с.

Потебня A.A. Мысль и язык / Александр Афанасьевич Потебня. - К.: СИНТО, 1993. - 192 с.

Путеводитель по методологии Организации, Руководства и Управления: хрестоматия по работам Т.П. Щедровицкого / [гл. ред. А.Г. Реус; сост. А.П. Зинченко]. - М.: Дело, 2003. - 160 с.

Путеводитель по основным понятиям и схемам методологии Организации, Руководства и Управления: хрестоматия по работам Г.П. Щедровицкого / [гл. ред. А.Г. Реус; сост. А.П. Зинченко]. - М.: Дело, 2004. - 208 с.

Роменець B.A. Історія психології: ХІХ - початок XX століття: [навч. посібник] / Володимир Андрійович Роменець. - К.: Либідь, 2007. - 832 с.

Роменець B.A. Предмет і принципи історико-психологічного дослідження / Володимир Роменець. -2013. - №2. - С. 6-27.

Стёпин B.C. Культура / Вячеслав Семёнович Стёпин // Вопросы философии. - 1999. - №8. - С. 61-71.

Стёпин B.C. Теоретическое знание: структура, историческая эволюция: [монография] / Вячеслав Семёнович Стёпин. - М.: Прогресс-Традиция, 2000. - 744 с.

Ткаченко О.М. Принципи, категорії і методологічні проблеми психології / Олександр Ткаченко // Психологія і суспільство. - 2009. - №1. - С. 45-133.

Фурман A.B. Генеза науки як глобальна дослідницька програма: циклічно-вчинкова перспектива / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2013. - №4. - С. 18-36.

Фурман A.B. Ідея професійного методологування : [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Ялта-Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Фурман A.B. Засадничі умови виникнення наукових шкіл / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2014. - №1. - С. 49-58.

Фурман A.B. Категорії вітакультурної методології як ефективний засіб аналізу і розв’язання складних проблем / Анатолій В. Фурман // Інститут експериментальних систем освіти: Інформ. бюлетень. - Вип. 4. - Тернопіль, 2004. - С. 4-7.

Фурман A.B. Категоріогенез як напрям професійного методологування / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2008. - №2. - С. 53-58.

Фурман A.B. Методологічна концепція Томаса Куна як рамкова умова колективної пізнавальної творчості / Анатолій В. Фурман // Вітакультурний млин. -2013. - Модуль 15. - С. 4-12.

Фурман A.B. Методологічне обґрунтування багаторівневості парадигмальних досліджень у соціальній психології / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2012. - №4. - С. 78-125.

Фурман A.B. Методологія парадигмальних досліджень у соціальній психології: [монографія] / А.В. Фурман. - К.: Інститут політичної і соціальної психології; Тернопіль: Економічна думка, 2013. - 100 с.

Фурман A. Модульно-розвивальна організація миследіяльності - схема професійного методологу-

вання Z Aнaтолій В. Фурман ZZ Психологія і суспільство. - 2005. - №4. - С. 40-69.

Фypмaн A.B. Об’єкт-миследіяльнісна сфера віта-культурної методології Z Aнaтолій В. Фурман ZZ Вітакультурний млин. - 2010. - Модель 12. - С. 4-8.

Фypмaн A.B. Парадигма як предмет методологічної рефлексії Z Aнaтолій В. Фурман ZZ Психологія і суспільство. - 2013. - №3. - С. 72-85.

В. Фypмaн A.B. Peфлeксивнe обґрунтування концентрів вітакультурної методології Z Aнaтолій В. Фурман ZZ Вітакультурний млин. - 2009. - Модель 10. - С. 4-11.

Фypмaн A. Pівні та критерії методологування у професійному здійсненні науково-дослідної діяльності Z Aнaтолій В. Фурман ZZ Вітакультурний млин. - 2005.

- Модуль 1. - С. 5-13.

Фypмaн A.B. Структура і зміст професійного методологування Z Aнaтолій В. Фурман ZZ Вітакультуний млин. - 2005. - Модуль 2. - С. 4-11.

Фypмaн A.B. Категоріогенез як методологічна проблема: від розвитку понять до категорійної моделі світу Z Aнaтолій В. Фурман ZZ Вітакультуний млин. -

- Модуль 7. - С. 4-9.

Школы в науке Z под ред. CP. Микулинского, М.Г. Ярошевского, Г. Крёбера, Г. Штейнера. - М.: Наука, 1977. - 523 с.

ЩедpoвицкийГ.П. Избранные труды Z Георгий Петрович Щедровицкий; [ред.-сост. A.A. Пископпель, Л.П. Щедровицкий]. - М.: Шк. культ. политики, 1995. - 760 с.

Щедpoвmцшй Г.П. Московский методологический кружок: развитие идей и подходов Z Из архива Г.П. Щедровицкого. - Т. В. Вып. 1. - М.: Путь, 2004. - 352 с.

Яpoшевcкий MH. Логика развития науки и научная школа Z Михаил Григорьевич Ярошевский ZZ Школы в науке. - М.: Наука, 1977. - С. 7-97.

Яpoшeвcкmй MT. Психологическое познание как деятельность Z М.Г. Ярошевский ZZ Петровский AÆ., Ярошевский М.Г. Теоретическая психология: [уч. пособие]. - М.: Изд. центр ‘Академия”, 2001. - С. 36-104.

Vihgotskiyj L.S. Psikhologiya Z Lev Semyonovich Vi-gotskiyj. - M.: Izd-vo EhKSMO-Press, 2002. - 100В s. -(Seriya “Mir psikhologii”).

Vitakuljturniyj mlin: Metodologichniyj aljmanakh: [gol. red.-konsuljtant A.V. Furman]. - 2005-2014. -Moduli 1-16.

Georgiyj Petrovich Thedrovickiyj Z G.P. Thedrovickiyj; [pord red. P.G. Thedrovickogo, V.L. Danilovoyj]. - M.: Ross. polit. ehnc-ya (ROSSPeN), 2010. - 600 s. -(Filosofiya Rossii vtoroyj polovinih KhKh v.).

Kubayevsjkiyj M.K. Rolj universaliyj u procesi metodologuvannya Z Mikola Kubayevsjkiyj ZZ psikhologiya i suspiljstvo. - 2010. - №3. - S. 115-123.

Kubayevsjkiyj M.K., Furman A.V. Metodologuvannya yak zasib rozuminnya smislu Z Mikola Kubayevsjkiyj, Anatoliyj V. Furman ZZ Psikhologiya i suspiljstvo. - 2010. - №4. - S. 47-57.

Lakatosh I. Metodologiya naukovikh doslidnicjkikh program Z Imre Lakatosh H Psikhologiya i suspiljstvo. -2007. - №4. - S. 11-29.

Mamardashvili M.K. Kak ya ponimayu filosofiyu Z Merab Konstantinovich Mamardashvili. - M.: Progress, 1990. - 3В6 s.

Mamardashvili M.K. Soznanie i civilizaciya Z Merab Konstantinovich Mamardashvili. - SPB.: Azbukav, Azbuka-Attikus, 2011. - 2ВВ s.

Potebnya A.A. Mihslj i yazihk / Aleksandr Afanas-jevich Potebnya. - K.: SINTO, 1993. - 192 s.

Putevoditelj po metodologii Organizacii, Ruko-vodstva i Upravleniya: khrestomatiya po rabotam G.P. Thedrovickogo / [gl. red. A.G. Reus; sost. A.P. Zinchenko]. - M.: Delo, 2003. - 160 s.

Putevoditelj po osnovnihm ponyatiyam i skhemam metodologii Organizacii, Rukovodstva i Upravleniya: khrestomatiya po rabotam G.P. Thedrovickogo / [gl. red. A.G. Reus; sost. A.P. Zinchenko]. - M.: Delo, 2004. - 208 s.

Romeneq V.A. Istoriya psikhologii: XIX - pochatok XX stolittya: [navch. posibnik] / Volodimir Andriyjovich Romenecj. - K.: Libidj, 2007. - 832 s.

Romenecj V.A. Predmet i principi istoriko-psikho-logichnogo doslidzhennya / Volodimir Romenecj. - 2013.

- №2. - S. 6-27.

Styopin V.S. Kuljtura / Vyacheslav Semyonovich Styopin // Voprosih filosofii. - 1999. - №8. - S. 61-71.

Styopin V.S. Teoreticheskoe znanie: struktura, isto-richeskaya ehvolyuciya: [monografiya] / Vyacheslav Semyonovich Styopin. - M.: Progress-Tradiciya, 2000. - 744 s.

Tkachenko O.M. Principi, kategorii i metodologichni problemi psikhologii / Oleksandr Tkachenko // Psikho-logiya i suspiljstvo. - 2009. - №1. - S. 45-133.

Furman A.V. Geneza nauki yak globaljna doslid-nicjka programa: ciklichno-vchinkova perspektiva / Anatoliyj V. Furman // Psikhologiya i suspiljstvo. - 2013. -№4. - S. 18-36.

Furman A.V. Ideya profesiyjnogo metodologu-vannya : [monografiya] / Anatoliyj Vasiljovich Furman. -Yalta-Ternopilj: Ekonomichna dumka, 2008. - 205 s.

Furman A.V. Zasadnichi umovi viniknennya nauko-vikh shkil / Anatoliyj V. Furman // Psikhologiya i suspiljstvo. - 2014. - №1. - S. 49-58.

Furman A.V. Kategorii vitakuljturnoi metodologii yak efektivniyj zasib analizu i rozv’yazannya skladnikh problem / Anatoliyj V. Furman // Institut eksperimen-taljnikh sistem osviti: Inform. byuletenj. - Vip. 4. - Ter-nopilj, 2004. - S. 4-7.

Furman A.V. Kategoriogenez yak napryam profesiyjnogo metodologuvannya / Anatoliyj V. Furman // Psikhologiya i suspiljstvo. - 2008. - №2. - S. 53-58.

Furman A.V. Metodologichna koncepciya Tomasa Kuna yak ramkova umova kolektivnoi piznavaljnoi tvor-chosti / Anatoliyj V. Furman // Vitakuliturniyj mlin. - 2013.

- Modulj 15. - S. 4-12.

Furman A.V. Metodologichne obrruntuvannya ba-gatorivnevosti paradigmaljnikh doslidzhenj u socialjniyj psikhologii / Anatoliyj V. Furman // Psikhologiya i sus-piljstvo. - 2012. - №4. - S. 78-125.

Furman A.V. Metodologiya paradigmaljnikh doslidzhenj u socialjniyj psikhologii: [monografiya] / A.V. Furman. - K.: Institut politichnoi i socialjnoi psikhologii; Ternopilj: Ekonomichna dumka, 2013. - 100 s.

Furman A. Moduljno-rozvivaljna organizaciya mislediyaljnosti - skhema profesiyjnogo metodologu-vannya / Anatoliyj V. Furman // Psikhologiya i suspilj stvo. - 2005. - №4. - S. 40-69.

Furman A.V. Ob’yekt-mislediyaljnisna sfera vitakuljturnoi metodologii / Anatoliyj V. Furman // Vitakuljturniyj mlin. - 2010. - Modelj 12. - S. 4-8.

Furman A.V. Paradigma yak predmet metodolo-gichnoi refleksii / Anatoliyj V. Furman // Psikhologiya i suspiljstvo. - 2013. - №3. - S. 72-85.

Furman A.V. Refleksivne obrruntuvannya kon-centriv vitakuljturnoi metodologii / Anatoliyj V. Furman // Vitakuljturniyj mlin. - 2009. - Modelj 10. - S. 4-11.

Furman A. Rivni ta kriterii metodologuvannya u

profesiyjnomu zdiyjsnenni naukovo-doslidnoi diyaljnosti / Anatoliyj V. Furman // Vitakuljturniyj mlin. - 2005. -Modulj 1. - S. 5-13.

Furman A.V. Struktura i zmist profesiyjnogo metodologuvannya / Anatoliyj V. Furman // Vitakuljtuniyj mlin. - 2005. - Modulj 2. - S. 4-11.

Furman A.V. Kategoriogenez yak metodologichna problema: vid rozvitku ponyatj do kategoriyjnoi modeli svitu / Anatoliyj V. Furman // Vitakuljtuniyj mlin. - 2008.

- Modulj 7. - S. 4-9.

Shkolih v nauke / pod red. S.R. Mikulinskogo, M.G. Yaroshevskogo, G. Kryobera, G. Shteyjnera. - M.: Nauka, 1977. - 523 s.

Thedrovickiyj G.P. Izbrannihe trudih / Georgiyj Petrovich Thedrovickiyj; [red.-sost. A.A. Piskoppelj, L.P. Thedrovickiyj]. - M.: Shk. kuljt. politiki, 1995. - 760 s.

Thedrovickiyj G.P. Moskovskiyj metodologicheskiyj kruzhok: razvitie ideyj i podkhodov / Iz arkhiva G.P. Thedrovickogo. - T. 8. Vihp. 1. - M.: Putj, 2004. - 352 s.

Yaroshevskiyj M.G. Logika razvitiya nauki i nau-chnaya shkola / Mikhail Grigorjevich Yaroshevskiyj // Shkolih v nauke. - M.: Nauka, 1977. - S. 7-97.

Yaroshevskiyj M.G. Psikhologicheskoe poznanie kak deyateljnostj / M.G. Yaroshevskiyj // Petrovskiyj A.V., Yaroshevskiyj M.G. Teoreticheskaya psikhologiya: [uch. posobiye]. - M.: Izd. centr “Akademiya”, 2001. - S. 36-104.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>