ФОРМУЛИ ОСОБИСТОСТІ І ПЕРСОНОЛОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ

Автор(и)

  • Валентин Рибалка

Ключові слова:

персонологія, особистісна парадигма, визначення особистості, контентно-атрибутивна і антиномічна формули, суспільна особистісна орієнтація, персонологічний інтелект

Анотація

Наводяться визначення особистості, запропоновані у період з другої половини ХІХ до початку ХХІ століття вітчизняними філософами, психологами, педагогами; обґрунтовані контентно-атрибутивна й антиномічна формули особистості; подані дефініції розглядаються як основа суспільної (і водночас креа-тивної, гуманістичної, рефлексивної, духовної тощо) особистішої орієнтації професійної підготовки та пер-сонологічного інтелекту психологів і педагогів.

 

The definitions of personality, offered during the period from the late XIX to the early XXI centuries by native philosophers, psychologists, pedagogs, have been adduced; the content-attributive and antynomic formulas of personality have been substantiated; offered definitions are considered as a basis of social (and at the same time creative, humanistic, reflective, spiritual etc.) personal orientation of professional training and personological intelligence of psychologists and pedagogs.

Біографія автора

  • Валентин Рибалка
    доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, м. Київ

Посилання

Асмолов А.Г. Психология личности: Культурноисторическое понимание развития человека / Александр Григорьевич Асмолов. - [3-е изд., испр. и доп.]. - М.: Смысл: Изд. центр “Академия”, 2007. - 528 с.

Балей С. Особистість / Бібліотека ліцейна філософічна / Степан Балей. - Т.5. - Львів, 1939. - 36 с. (Польською мовою).

ВасяновичГ.П., Онищенко В.Д. Ноологія особистості: [навч. пос. для студ. і викл]. - Львів: “Сполом”, 2007. - 312 с.

Горностай П.П. Личность и роль: Ролевой подход в социальной психологии личности: [монография] / Павел Петрович Горностай. - К.: Интерпресс: ЛТД, 2007. - 312 с.

Запорожец А.В. Психология: [уч. для дошк. пед. училищ] / Александр Запорожец. [изд-е третье]. - М.: Просвещение, 1965. - 240 с.

Зязюн І.А. Філософія педагогічно дії: [монографія] / Іван Андрійович Зязюн. - Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. - 608 с.

Костюк Г.С. Проблема личности в философском и психологическом аспектах / Костюк Г.С. Избранные психологические труды / Григорий Силович Костюк.

- М.: Педагогика. 1988. - С. 76-85.

Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі / Василь Григорович Кремень. -[2-е вид.] - К.: Т-во “Знання” України, 2010. - 520 с.

Максименко С.Д., Максименко К.С., Папуча М.В. Психологія особистості: [підручник] / За ред. С.Д. Максименка. - К.: Видавництво ТОВ “КММ”, 2007. -296 с.

Маноха І.П. Психологія потаємного “Я”: [монографія] / Ірина Петрівна Маноха. - К.: Поліграф-книга, 2001. - 448 с.

Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. [навч. пос. для студ. ВНЗ] / Володимир Моргун, Іван Тітов. - К.: Вид. дім “Слово”, 2009. - 464 с.

Основи соціальної психології: [навч. пос.] / О.А. Донченко, М.М. Слюсаревський, В.О. Татенко, Н.В. Хазратова та ін.; за ред. М.М. Слюсаревського. - К.: Міленіум, 2008. - 496 с.

Рибалка В.В. Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці:[навч. пос.] / Валентин Васильович Рибалка. - Одеса: Букаєв Вадим Вікторович, 2009. - 575 с.

Рибалка В.В. Психологія честі та гідності особистості: культурологічні та аксіологічні аспекти: [наук.-метод. пос.] / В.В. Рибалка. - К.: ТОВ “Інформаційні системи”, 2011. - 428 с.

Титаренко Т.М. Сучасна психологія особистості / Тетяна Михайлівна Титаренко. - К.: Марич, 2009. -232 с.

Філософський енциклопедичний словник / гол. редколегії В.І. Шинкарук; наук. ред. Л.В. Озадовська, Н.П. Поліщук; Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. - К.: Абрис, 2002. - 744 с.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 988

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.