ПСИХОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ ОСОБИСТОСТІ Г.О. БАЛЛА

Автор(и)

  • Валентин Рибалка

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2017.02.104

Ключові слова:

раціогуманістичний підхід, культура, особистість, особистісні орієнтири, міжособистісний діалог

Анотація

У статті розглядаються теоретичні погляди професора Г.О. Балла на особистість, які він сформував у співпр аиі з видатними психологами тодішнього СРСР, України, Росії, США та інших країн. Ращогуманістична психологія розбудовується і втілюється у життя Г.О. Баллом у науковій творчості з численними колегами, наступниками та учнями. До числа останніх відносить себе й автор иієї статті, який відчув на собі гуманістичний вплив Георгія Олексійовича як наукового консультанта, а також підсумував здобутки кількох десятиліть творчого спілкування з видатним українським Ученим та Інтелігентом. Зазначається, що світоглядною й методологічною основою розуміння Г.О. Баллом особистості постав принцип раціогуманізму, який є важливою передумовою успішного розвитку й позитивного впливу на суспільну практику психологічної науки.

 

The article deals with theoretical views of Prof. H.O. Ball on the personality that he formed in collaboration with prominent psychologists of the then USSR, Ukraine, Russia, the USA and other countries. Ratiohumanistic psychology is being developed and embodied into the life of H.O. Ball in scientific creativity with numerous colleagues, successors and students. The author of this article considers himself to the number of the last who felt the humanistic influence of Heorhiy Oleksiyovych as a scientific consultant and also summed up the achievements of several decades of creative communication with the prominent Ukrainian Scientist and Intelligent. It is noted that world-view and methodological basis of understanding by H.O. Ball personality was the principle of rationalism, which is an important prerequisite for successful development and positive influence on the social practice of psychological science.

Біографія автора

  • Валентин Рибалка
    доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, постійний автор журналу “Психологія і суспільство”, м. Київ

Посилання

Балл Г.А. Теория учебных задач: Психологопедагогический аспект / Г.А. Балл. - М.: Педагогика, 1990. - 184 с.

Балл Г.А. Нормы деятельности и творческая активность личности / Г.А. Балл // Вопросы психологии. - 1990. - № 6. - С. 25-36.

Балл Г.А. Концепциясамоактуализации личности в гуманистической психологии / Г.А. Балл. -Киев - Донецк: Ровесник, 1993. - 32 с.

Балл Г.О. До визначення засад раціогуманіс-тичного підходу в методології психологічної науки / Г.О. Балл // Психологія і суспільство. - 2000. -№ 2. - С. 74-90.

Балл Г.О. Післямова / Г.О. Балл // Гуманістична психологія: Антологія: [навч. посіб.]: у 3-х т. / упор. й наук. редактори Роман Трач (США) і Георгій Балл (Україна). Том 1. Гуманістичні підходи в західній психології XX ст. - К.: Університетське вид-во “Пульсари”, 2001. - С. 246-252.

Балл Г.О. Сучасний гуманізм і освіта: Соціально-філософські та психолого-педагогічні аспекти / Г.О. Балл. - Рівне: “Ліста - М”, 2003. - 128 с.

Балл Г.А. Психология в рациогуманистической перспективе: Избранные работы / Г.А. Балл. - К.: “Основа”, 2006. - 408 с.

Балл Г.О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / Г.О. Балл.

- Рівне: Видавець Олег Зень, 2007. - 172 с.

Балл Г.О. Принципи сучасного гуманізму та психологія / Г.О. Балл // Г оризонты образования (Севастополь). - 2007. - № 3. - С. 7-18.

Гуманістичні орієнтири в методології психологічної науки / За ред. Г.О. Балла. - K.: Педагогічна думка, 2007. - 98 с.

Діалогічність як форма існування і розвитку особистості / За ред. Г.О. Балла, М.В. Папучі. - Ніжин: “Міланік”, 2007. - 343 с.

Алексеев В.М. Наука о Востоке / В.М. Алексеев.

- М.: Наука, 1982.

Асмолов А.Г. Полифония личности А.Р. Лурия и гамбургский счет в психологии / А.Г. Асмолов // Вопросы психологии. - 2002. - № 4. - С. 21-24.

Ильенков Э.В. Диалектическая логика: очерки истории и теории / Э.В. Ильенков. - М.: Политиздат, 1974. - 271 с.

Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности / Д.А. Леоньев. - М.: Смысл, 1997. - 64 с.

Рибалка В.В. Особистіший підхід у профільному навчанні старшокласників: [монографія] / В.В. Рибалка; за ред. Г.О. Балла. - K.: ІПППО АПН України, 1998. - 160 с.

Рибалка В.В. Методологічні питання наукової психології (Досвід особистісно центрованої систематизації категоріально-поняттєвого апарату): [навч.-метод. пос.] / В.В. Рибалка. - K.: Ніка-Центр, 2003. -204 с.

Рибалка В.В. Теорії особистості у вітчизняній психології: [навч. пос.] / В.В. Рибалка. - K.: ІПППО АПН України, 2006. - 530 с.

Фурман А.В. Педагогічне керівництво пошуково-пізнавальною активністю школярів : [монографія] / Анатолій В. Фурман, Богдан Скоморовський. - K.: Зодіак-ЕКО, 1996. - 112 с.

Фурман А.В. Теорія навчальних проблемних ситуацій: психолого-дидактичнчий аспект / Анатолій

В. Фурман. - Тернопіль: Астон, 2007. - 164 с.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 277

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.