СУТНІСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУВЕРЕННИХ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • Валентина Педоренко

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2017.03.104

Ключові слова:

особистість, цінності, майбутній психолог, духовні цінності, смисложиттєві цінності, психологічна суверенність, формування суверенних моральних цінностей

Анотація

У статті, на основі детального аналізу досліджень представників різних напрямів психології, аргументована можливість виділення та існування суверенних моральних цінностей особистості як стійких, самісно значущих, смисложиттєвих моральних утворень (взірці, поняття, установки), що дають змогу самій людині оцінювати перебіг власного життя та повсякдення інших людей. Водночас розкрито зміст цих цінностей, проаналізовано наукові дослідження з проблеми їх формування у періоді юності, обґрунтована їх значущість для майбутнього психолога в контексті його професійної підготовки. Крім того, виокремлено низку функцій СМЦ: трансцендентна, відображувальна, адаптивна, мобілізуюча, захисна, експресивна, пізнавальна, гармонізаційна та розкрито їх психологічний зміст.

 

A nuanced analysis of a large number of researches between different areas of psychology in the article are made and on the basis the sovereign moral values as steady, personally meaningful, life-purpose moral formation (samples, concepts, installations) that allows a person to
self-concept their own life and the lives of others are separated.

The importance of sovereign moral values for the personality in general and for future psychologists in the context of the exercise of their professional training: contribute to the formation of the existential confidence (freedom ofmeaningfulness, values oftheir own existence), creative attitude to one’s own life, criticality to ideological influences, personal responsibility is analyzed.

Based on the analysis of scientific papers of D. Leontyev, V. Frankl, M. Savchyn, S. Nartova-Bochaver and others, the features of sovereign moral values: the transcendental, displayable, adaptive, protective, physical, expressive, cognitive, harmonization are highlighted and the content is revealed.

Analysis of the significant amount of scientific research on the problems offormation the value system in the period of youth gave the possibility to separate the types of sovereign moral values of the psychologist: responsibility for the life of another person; sensitivity, tolerance, kindness to the client; the ability to choose morally grounded methods and methods of correction; ability to defend their own honor, dignity, clearly understand their civil rights, freedom and responsibilities; readiness to protect its own independent moral position, beliefs, ideas; the ability to understand the meaning of professional work in the context of life; ability to act honestly, independent of the external circumstances etc.

Біографія автора

  • Валентина Педоренко
    здобувач Національного університету “Острозька академія”, асистент кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця

Посилання

Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: науково-метод. посіб. / І.Д. Бех. - К.: ІЗМН, 1998. -204 с.

Болтівець С.І., Слободяник Н.В, Чепа М.-Л.А. Українська психологічна термінологія: словник-довідник / С.І. Болтівець, Н.В. Слободяник, М.-Л.А. Чепа. - К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2010. - 302 с.

Боришевський М.Й. Виховання духовності особистості: навчально-методичний посібник / [М.Й. Боришевський, Л.І. Пилипенко, О.І. Пенькова та ін.] ; за заг. ред. М.Й. Боришевського. - Кіровоград: Імекс-

ЛТД, 2013. - 104 с.

Доній В.М., Несен Г.М., Сохань Л.В. Мистецтво життєтворчості особистості: Наук.-метод. посібник: У 2 ч. / В.М. Доній, Г.М. Несен, Л.В. Сохань та ін. - К., 1997. - Ч. 1: Теорія і технологія життєтворчості. - 392 с.

Жигайло Н. І. Психологія духовного становлення особистості майбутнього фахівця: [монографія] / Н.І. Жигайло. - Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008.

- 336 с.

Карпенко З.С. Ціннісні виміри індивідуальної свідомості / З.С. Карпенко // Методологічні і теоретичні проблеми психології: хрестоматія / упорядн. З.С. Карпенко, І.М. Гоян. - Івано-Франківськ: Плай, 2000. -128 с.

Леонтьев ДА. Психология свободы: к постановке проблемы самодетерминации личности / Д.А. Леонтьев // Психологический журнал. - Том 21, №1. -2000. - С.3-11.

Маслоу А. Мотивация и личность / Пер. А.М. Татлыбаевой. - СПб.: Евразия, 1999. - 479 с.

Матласевич О.В. Християнські цінності як основа психологічної практики: Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка” Випуск 25 / О.В. Матласевич. -Острог, Національний університет “Острозька академія”, 2013. - С. 96-100.

Нартова-Бочавер С.К. Психологическое пространство личности: [монография] / С.К. Нартова-Бочавер. - М.: Прометей, 2005. - 312 с.

Пауер Ф.К. Подход Лоуренса Кольберга к нравственному воспитанию / Ф. Пауер, Э.Хиггинс, Л. Коль-берг // Психологический журнал. - 1992. - Т.13. - №3. - С.175-182.

Савчин М.В. Духовна парадигма психології: [монографія[ / Мирослав Савчин. - К. : Академвидав, 2013. - 252 с.

Франкл В. Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаб орі / Віктор Фр анкл. - Харків, 2016. - 160 с.

Фурман А.А. Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний вимір: [монографія] / А.А. Фурман. -Одеса: ОНПУ; Тернопіль: ТНеУ, 2016. - 312 с.

ЯокеасЬ М. The Nature of Human Values. - N.Y., 1973.

Завантаження

Як цитувати

Педоренко, Валентина. “СУТНІСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУВЕРЕННИХ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ”. Психологія і суспільство, no. 3(69), Nov. 2017, pp. 104-11, https://doi.org/10.35774/pis2017.03.104.

Схожі статті

1-10 з 532

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.