ДУХОВНО-УНІВЕРСУМНЕ САМОТВОРЕННЯ -ЦЕНТРАЛЬНА ЛАНКА ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ

Автор(и)

  • Оксана Гуменюк Тернопільська академія народного господарства

Анотація

Утворення та формування розвиткових процесів сучасного суспільства, гармонізація міжособистісних, міжгрупових взаємостосунків у соціумі неможливі без привласнення духовних цінностей. Забезпечити стале окультурення народного загалу, духовне збагачення гуманітарної аури українського суспільства, прискорення психосоціального розвитку дітей і молоді, а також оптимізувати обмін культурними вартостями між поколіннями спроможна нова ідеологічна стратегія державотворення - вітакультурна парадигма розвитку освіти і науки.

Біографія автора

  • Оксана Гуменюк, Тернопільська академія народного господарства
    кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту експериментальних систем освіти, доцент кафедри соціальної роботи ТАНГ, заступник головного редактора журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль

Посилання

Адлер А. Индивидуальная психология ZZ История зарубежной психологии. Тексты. - М.: МГУ, 1986.

Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. - М.: За экономическую грамотность, 1995.

Андреев Д.Л. Роза мира. - М.: Прометей, 1991. - 324 с.

Аристотель. Сочинения. - Т. 1. - М.: Мысль, 1971. - 550 с.

Арсеньев А. С. Размышления о работе С.Л. Рубинштейна «Человек и мир» ZZ Вопросы философии. - 1993. - № 5. - С. 130-160.

Боуэн М. Духовность и личностно-центрированный подход ZZ Вопросы психологии. - 1992. - № 3-4. - С. 29-35.

Гуменюк О. Психологічний оргвплив у структурі модульно-розвивальних взаємин Z Z Психологія і суспільство. - 2002. - №3-4. - С. 59-82.

Гуменюк О. Технологічна організація спілкування за модульно-розвивальної системи Z Z Психологія і суспільство. - 2001. - №3. - С. 145-159.

Гуменюк О. Феномен полімотивації: сутнісний зміст взаємин за модульно-розви-

вальної оргсистеми ZZ Психологія і суспільство. - 2001. - №1. - С. 74-123.

Гуменюк О.Є. Психологія впливу: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - С. 192-219.

Гуменюк О. Є. Психологія Я-концепції: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - С.123-145.

Гуменюк О.Є. Спонтанно-духовна організація Я-концепції універсума: Лекція. -Тернопіль, Економічна думка, 2003. - 40 с.

Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. - М.: ДИ-ДИК, 1994.

Донченко О.А., Романенко Ю.B. Aрхе-типи соціального життя і політика (Глибинні регулятиви психополітичного повсякдення). - К.: Либідь, 2001. - 334 с.

Зейгарник Б.B. Теории личности в зарубежной психологии. - М.: МГУ, 1982.

Зеличенко А. И. Психология духовности. - М.: Трансперсональный Институт, 1996. -400 с.

Знаков B.B. Духовность человека в зеркале психологического знания и религиозной веры Z Z Вопросы психологии. - 1998. - №9. - С. 104-114.

Колесников B.H. Лекции по психологии индивидуальности. - М.: Институт психологии, 1996. - 224 с.

Кон И.С. Открытие «Я». - М.: Политиздат, 1978. - 352 с.

Крайг Г. Психология развития. - СПб.: Питер, 2000. - 992 с.

Краткая философская энциклопедия. -М.: Прогресс, 1994.

Крымский С.Б. Контуры духовности: новые контексты индивидуальности ZZ Вопросы философии. - 1992. - №2. - С. 21-28.

Ксенофонтов B.И. Духовность как экзистенциальная проблема ZZ Философские науки. - 1991. -- №12. - С. 41-52.

Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Aристотель. - М.: Молодая гвардия, 1993.

МаслоуА. Психология бытия: Пер. с англ. - М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 1997. - 304 с.

Основи психології: Підручник Z За ред. О.В. Киричука, ВА. Роменця. - К.: Либідь, 1996. - 632 с.

Пономаренко B.А. Психология духовности. - М.: Магистр, 1998. - 164 с.

Психология. Словарь. - М.: Политиздат, 1990.

а.Петровский B.А. Личность в психологии: парадигма субъективности. - Ростов-29.Роджерс К. К науке о личности // История зарубежной психологии. - М.: МГУ, 1986. - С.199-230.

Роменець В.А. , Маноха І.П. Історія психології XX століття: Навч. посібник. -К.: Либідь, 1998. - 992 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2000. - 712 с.

Рузавин Г.И. Синергетика и принцип самодвижения материи // Вопросы философии. - 1984.- №8.

Сковорода Г. Наркіс. Розмова про те: пізнай себе / / Твори: В 2 т. - Т.1. - К.: АН УРСР, 1961. - 640 с.

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности. - М.: Школа-Пресс, 1995. - 384 с.

Татенко В.О., Титаренко Т.М. Володимир Андрійович Роменець (1926-1998): життя як вчинок і подія / / Роменець В. А., Маноха І.П. Історія психології XX століття. -К.: Либідь, 1998. - С. 7-37.

Фейдимен Дж., Фрейгер Р. Личность и личностный рост. - М., 1994.

Философский словарь. - М.: Политиздат, 1991.

Флоренская Т.А. Диалог в практической психологии: Наука о душе. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 208 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла. - М.: Прогресс, 1990. - 368 с.

а. Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. - М.: Наука, 1989. - 456 с.

Фурман A.B. Духовність - основа нової школи / / Освіта. - 1996. - 30 жовтня. - С. 2-3.

Фурман A.B. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення. -K.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман A.B. Психокультура української ментальності. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Фурман A.B., Костенко B.I. Школа віри: Програма досл.-експ. роботи на 19942008 роки. - K.: Рада, 1996. - 47 с.

Храмова B. До проблеми української ментальності // Українська душа. - K.: Фенікс, 1992. - С. 3-35.

Цуканов Б.И. Время в психике человека. - Одесса: Астропринт, 2000. - 220 с.

Чудновский B.9. Смысл жизни: проблема относительной эмансипированности от «внешнего» и «внутреннего» // Психол. журнал. - 1995. - Т.16, №2. - С. 15-25.

Шадриков B.Ä. Психология деятельности и способности человека. - М.: Логос, 1996. - С. 238-257.

Юнг К. Аналитическая психология / / История зарубежной психологии. Тексты. -М.: МГУ, 1986. - С. 143-170.

Юнг К. Проблемы души нашего времени. - М.: Прогресс, 1993. - 310 с.

Юнг К.Г. Архетип и символ. - М.: Ренессанс, 1991.

Юзвак Ж. Духовність як психологічний феномен: структура та чинники розвитку / / Філософська думка. - 1999. - №5. - С. 139-150.

Ясперс К. Общая психопатология. - М.: Практика, 1997.

Завантаження

Як цитувати

Гуменюк, Оксана. “ДУХОВНО-УНІВЕРСУМНЕ САМОТВОРЕННЯ -ЦЕНТРАЛЬНА ЛАНКА ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ”. Психологія і суспільство, no. 4(14), May 2017, pp. 10-28, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/122.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>