Освітологія як полідисциплінарний напрям: фундаменталії і методологеми

Автор(и)

  • Анатолій Васильович Фурман Анатолій В. Фурман – доктор психологічних наук, професор, академік АН вищої школи України, професор кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету, голова ГО “Інтелектуальний штаб громадянського суспільства”, співголова обласного відділення Соціологічної асоціації України, член Національної спілки журналістів України, генерал-полковник українського і зарубіжного козацтва, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль. a.furman@wunu.edu.ua ORCID: 0000-0003-1550-6955 ResearcherID: G-4932-2017 http://orcid.org/0000-0003-1550-6955

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2023.01.036

Ключові слова:

мультидисциплінарне дослідження, освітній простір, національна освіта, українізація сфери освіти, освітологія, метасистемна організованість

Анотація

На тлі методологічного визначення еталонного набору епістем будь-якого повноцінного наукового предмета формулюються ідеї і завдання, об’єкт і предмет  о с в і т о- л о г і ї  як нової поліпредметної наукової дисципліни, а також наводяться дослідні та експериментальні факти, аргументується основний її  м е т о д – вітакультурного обґрунтування. Доводиться, що інноваційна освітологія модульно-розвивального змісту в наукових працях автора у 2003-2006 роках вперше досліджує у взаємодоповненні і повноті видимий освітній метапроцес, або так звану формальну освіту, та невидимий, проте доконче дійсний і тотально впливовий, тобто неформальну освіту, котра є визначальною у психокультурному розвитку і позитивній самореалізації людини упродовж життя. Водночас висвітлюються результати структурно-параметричного синтезу та порівняльного аналізу вітчизняних і зарубіжних підходів до створення цілісного вчення про освіту. В цьому теоретичному аспекті-усистемненні піддані методологічному рефлексуванню сутнісні відмінності наявних у широкому обігу дефініцій «освітологія», «едукологія», «освітознавство» та порівняльному зіставленню об’єкти, предмети, основні тематизми й узмістовлення у відповідних напрацюваннях українських і світових дослідників. Крім того, осмисленому критичному опрацюванню підлягли дві найвідоміші в Україні теоретичні системи освітології – В.О. Огнев’юка і наукових співробітників однойменної лабораторії та А.В. Фурмана і представників його наукової школи. В результаті доведено, що друга система є більш методологічно виваженою та обґрунтованою, теоретично поліпредметною і мультидисциплінарною. На підтвердження цього аргументується винятково унікальна і дієва авторська конструкція метаметодологічної оптики, а саме складносистемне поєднання чотирьох раніше створених моделей-конфігураторів: а) теорії освітньої діяльності, б) вітакультурної методології, в) інноваційної моделі-оргтехнології модульно-розвивальної освіти, г) фундаментального соціально-психологічного експерименту із заміни традиційної освітньої практики на інтегрально новаційну, що в кожному окремому випадку поєднують і синтезують різнопредметні раціогуманітарні знання про національну освіту як досліджуваний складнорозвитковий об’єкт. У підсумку всіх цих інтелектуально-особистісних зусиль та уреальнення ситуаційного, мотиваційного, діяльного і післядіяльного періодів мислевчинення автором в 2005 році вперше створена методологічна план-карта більш складної теоретичної системи – о с в і т о л о г і ї  як синтетичної наукової дисципліни. Вона являє собою особливе модульно-схематичне зображення об’єкта поліпредметного вивчення, а саме вітакультурного простору суспільства у єдності його двох сфер – видимого та невидимого освітнього процесу, а воднораз й певний, здебільшого інтегральний і багатопараметричний, предмет нового наукового напрямку чи нової наукової дисципліни зі своїми окремішніми ідеями і принципами, категоріями і закономірностями, концептами і методами його побудови, функціонування, розвитку. Аргументовані евристичні можливості запропонованої план-карти як ефективного методологічного засобу проблемно-модульної миследіяльності, що дає змогу організувати міждисциплінарне дослідження у вітакультурному напрямку за чітко узгодженою програмою наукової школи.

Посилання

Furman, A.V. & Furman, O.I. & Shandruk, S.K. & Co (Eds.). (2019). Vitakulturna metodolohiia: antolohiia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A.V. Furmana [Viticultural methodology: an anthology. To the 25th anniversary of professor A.V. Furman's Scientific School]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Medynska, Yu. (2006). Vitakulturna paradyhma I postmodernism [Viticultural paradigm and postmodernism]. Psykholohiya i suspilstvo- Pstchology and society, 1, 46-52 [in Ukrainian].

Medynska, Yu. (2006). Intehratyvnyy kharakter osvitolohiyi [Integrative character of education]. Vitakulturnyi mlyn - Viticultural mill, modul 3, 10-12 [in Ukrainian].

Furman, A.V. & Furman, O.I. & Shandruk, S.K. & Co (2019). Metodolohiia i psykholohiia humanitarnoho piznannia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A. V. Furmana [Methodology and psychology of humanitarian cognition. To the 25th anniversary of professor A. V. Furman's scientific school]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. (head editor) (2002). Modulno-rozvyvalna systema yak sotsiokul'turni orhanizatsiya [Modular and developmental system as socio-cultural organization]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 3-4, 12-92 [in Ukrainian].

Nadvynychna, T.L. (2006). Rol' nauk'ovoy' shkoly u stanovlenni, osvitolohiyi. [The role of the scientific school in the making viticultural of education.] Vitakulturnyi mlyn - Viticultural mill, modul 3, 13-16 [in Ukrainian].

Ohnev'uk, V.O.(red.) (2012). Osvitolohiia: vytok'y novoho naukovoho napryamu, [Of education: the origins of the new scientific direction]. Kyiv, 336 p. [in Ukrainian].

Ohnev'uk, V.O., Sysoeva, S.O. (2013). Osvitolohiia: k'hrestomatiya [ of education: reader ]. Kviv, 728p. [in Ukrainian].

Revasevytch, I.S. (2014). Metodolohitchna reflexsiya sk'ladnykiv osvitolohii yak' integralnoho naukovoho napriamy. [Methodological Reflection Components of Osvitolohiya as Integral Scientific Direction]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 3, 57-67 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.33573/ujoh2014.04.057

Furman, A.V. (Ed.). (2015). Systema suchasnykh metodolohii: khrestomatiia u 4-kh tomakh [The system of modern methodologies: a textbook in 4 volumes]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2022). Arhitektonika teoriyi diyal'nosty: reflecsivno-vchunkoviyi scenariyi metametodolohuvannia [Architectonics of activity theory: reflexive-deed scenario of metamethodologization]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 7-94 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2022.01.007

Furman, A.V. (2006). Vstup do teorii osvitnoi diialnosti [Introduction to the theory of educational activity]. Ternopil: Instytut ESO [in Ukrainian].

Furman, A. (gol. red.) (2000-2022). Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1-86 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2016). Ideia i zmist profesiinoho metodolohuvannia [The idea and content of professional methodology]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2020). Katehoriina matrytsia teoretychnoi psykholohii [Categorical matrix of theoretical psychology]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 13-51 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.02.013

Furman, A.V. (2018). Metateoretychna mozaika zhyttia svidomosti [Metatheoretical mosaic of the life of consciousness]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 34, 13-50 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2018.03.013

Furman, A.V. (2022). Metodolohitchna optyka yak instrument myslevtchunenia [Methodological optics as a thought -activity tool]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 6-48 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2022.02.006

Furman, A.V. (2006). Metodolohitchna plan-karta osvitolohii yak systetytchnoyi naukovoyi dystsypliny [Methodological map plan of education as synthetic scientific discipline]. Vitakulturnyi mlyn - Viticultural mill, modul 4, 4-18 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2005). Modulno-rozvyvalna orhanizatsiia myslediialnosti - skhema profesiinoho metodolohuvannia [Modular and developmental organization of thinking - a scheme of professional methodology]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 4, 40-69 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2017). Modulno-rozvyvalnyi orhprostir metodolohuvannia: arhumenty rozshyrennia [Modular-developmental organizational space of methodology: arguments of expansion]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 34-49 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2017.01.034

Furman, A.V. (1997). Modulno-rozvyvalne navchannia: pryntsypy, umovy, zabezpechennia [Modular and developmental education: principles, conditions, provision]. Kyiv: Pravda Iaroslavychiv [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2006). Osvitolohiia yak suntetutchna naukova dystchuplina : problema zavdan' ob'yek'ty, predmeta, metodu. [Of education as synthetic scientific discipline: task problem, objects of the subject of the method]. Vitak'ulturnyi mlyn - Viticultural mill, modul 4, 4-9 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2003). Postannya osvitolohii, abo pokhid za horyzont vidomoho [Appearance of education, of hike for horizon of the known]. Psyholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 4, 5-9 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2011). Psykhokultura ukrainskoi mentalnosti [Psychoculture of the Ukrainian mentality]. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Furman A.V. (2001-2002). Teoriia osvitn'oi diyal'nosti yak' metasystema [Theory education activity as a metasystem]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3, 105-144; 3-4, 20-58 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2006). Typolohichnyi pidkhid u systemi profesiinoho metodolohuvannia [Typological approach in the system of professional methodology]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 78-92 [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O.I. (2005). Metodolohichna model innovatsiino-psyk'holohichnoho k'limatu [ Methodological model innovation -psychological climate]. Psykholohiya osobystostii - Personality psychology 4, 70-83 [in Ukrainian].

Furman (Gumenyuk), O.I. (2012). Metodologiya piznannya osvitnogo vchynku v konteksti innovacijno-psychologichnogo klimatu. [Methology cognition of educational act in the context innovation and psycholohi climate]. Psychologia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 47-48 [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O.I. (1998). Modulno-rozvyvalna systema: model psykholohichnoho zrostannia vchytelia i uchnia [Modular development system: a model of psychological growth of teacher and student]. Osvita i upravlinnia - Management and education. Vol. 2. Issue 2, 75-81 [in Ukrainian]

Furman (Humeniuk), O.Y. (2008). Teoriia i metodolohiia innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho zakladu [Theory and methodology of innovation-psychological climate of secondary school]. Yalta-Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky [in Ukrainian].

Furman, O.I. (2015). Psykholohichni parametry innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho zakladu [Psykhological parameters of the innovation-psychological climate of a secondary school]. Odesa [in Ukrainian].

Shchedrovitsky, G.P. (2022). Zasadnuchi yiavlennia ta katehorijni zasoby teorii diial'nosti [Basic ideas and categorical means of activity theory]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 95-26 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2022.01.095

Shchedrovitsky, G.P. (2004). Metodolohichna orhanizatsiia systemno-strukturnyh doslidzhen' i rozrobok [Methodological organization systemno-strukturnyh research and development]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 30-49 [in Ukrainian]

Shchedrovitsky, G.P. (2015). Syntez znan: problemy i metody [Synthesis of knowledge: problems and methods]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 61-83 [in Ukrainian].

Yakovenko, Yu.I. (2022). Metodolohichna travma v sotsiohumanitarnykh naukakh [Methodological trauma in the cocio-humanitarian sciences]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 127-148 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2022.01.127

Завантаження

Опубліковано

2023-03-29

Як цитувати

Фурман, Анатолій Васильович. “Освітологія як полідисциплінарний напрям: фундаменталії і методологеми”. Психологія і суспільство, no. 1, Mar. 2023, pp. 36-78, https://doi.org/10.35774/pis2023.01.036.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.