РЕФЛЕКСІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Автор(и)

  • Наталія Пеньковська Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Ключові слова:

суб’єктивна реальність, самість, інсайт, інтроспекція, особистісний зміст, рефлексія, рефлексія покладальна, рефлексія визначальна, рефлексія порівняльна, рефлексія синтезувальна, самомобілізація, самопізнання, саморегуляція, самосвідомість, самоставлення

Анотація

Здійснюється теоретичний аналіз рефлексії як інтегрального психологічного явища в процесі історичного розвитку наукової думки та на сучасному етапі вікової психології; окреслюються основні аспекти вивчення рефлексії у сфері психології; стверджується, що розвиток рефлексії є показником соціальної зрілості особистості.

Біографія автора

  • Наталія Пеньковська, Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
    аспірантка Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Посилання

Алексеев Н. Г., Ладенко И. С. Направления изучения рефлексии // Проблемы рефлексии : Современные комплексные исследования. - Новосибирск : Наука, 1987. -C. 3-20.

Выготский Л. С. Динамика и структура личности подростка // Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. - М. : Педагогика, 1982. - С. 138-142.

Виногородський А. М. Розвиток особистісної рефлексії підлітків (на матеріалі сприйняття музики) : Автореф. дис... канд. психол. наук : 19.00.07 / Київський університет імені Тараса Шевченка. - К., 1999. - 21с.

Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. - М. : Педагогика, 1986. - 240с.

Кордуэлл М. Психология. А - Я : Словарь-справочник : Пер. с англ. К. С. Ткаченко. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 1999. - 448 с.

Лушпаева Е. В. Развитие рефлексии в общении средствами социально-психологического тренинга : Автореф. дис... канд. психол. наук. : 19.00.05 / Моск. гос. пед. ин-т. - М., 1989. - 21 с.

Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. - М. : Педагогика, 1976. - С. 347-348.

Семенов И. Н., Степанов С. Ю. Рефлексия в организации творческого мышления и саморазвитии личности // Вопросы психологии. - 1983. - №2. - С. 35-42.

Слободчиков В. И. Становление рефлексивного сознания в раннем онтогенезе // Проблемы рефлексии : Современные комплексные исследования. - Новосибирск : Наука, 1987. - С. 60-68.

Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Психология человека. Введение в психологию субъективности. - М. : Школа - Пресс, 1995. - 384 с.

Степанов С. Ю., Семенов И. Н. Проблема формирования типов рефлексии в решении творческих задач // Вопросы психологии. - 1982. - №1. - 99-103 с.

Тюков A. A. О путях описания психологических механизмов рефлексии // Проблемы рефлексии : Современные комплексные исследования. - Новосибирск : Наука, 1987. - С. 68-75.

Український Я. І., Штокало Н. Я. Рефлексія як засіб саморозвитку особистості // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : Соціологія. Психологія. Педагогіка. - 1999. - Випуск 7. - С. 24-27.

Философская энциклопедия : В 4 т. / Советская энциклопедия. - М., 1967.- Т. 4 : Рефлексия. - 592 с.

Щедровицкий Г. П. Коммуникация, деятельность, рефлексия // Исследования речемыслительной деятельности. - Алма-Ата, 1974. - С. 12-28.

Завантаження

Схожі статті

1-10 з 254

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.