Свідомість і рефлексія у базисі психологічного теоретизування

Автор(и)

  • Олена Савченко доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, м. Київ.

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2018.03.067

Ключові слова:

свідомість, рефлексія, психологія

Анотація

У роботі запропонований базис, утворений двома факторами як оргтехнологічними засобами миследіяльності (парадигмальність та характер центрованості уявлень стосовно психіки), який дозволяє систематизувати, упорядковувати психологічні концепції, розроблені у різних методологічних напрямах психології, співвідносити їх у межах визначених орієнтирів. Локус центрованості розглядається як один з головних факторів, що стимулює трансформацію парадигм через переміну поглядів стосовно причинності психічних явищ. Розглянуті три основні форми раціональності: класична, некласична та постнекласична парадигми, та чотири фокуси центрованості пояснень стосовно причин психічних явищ, а саме: органоцентровані, енвайроцентровані, соціоцентровані та нонцентровані системи. Воднораз на засадах категорійного аналізу співвіднесено зміст понять “свідомість” та “рефлексія” у діалектично зорієнтованій радянській та когнітивній психологіях, тобто в тих підходах, які пройшли шлях трансформації парадигматики від класичної “нормальної” науки, заснованої на природничо-наукових засновках, до постнекласичного типу раціональності (переважання нормативів гуманітарних наук) через проміжну ланку неокласичної парадигми. Здійснений детальний опис класичного етапу розвитку психологічних концепцій та виокремленні дві основні лінії розвитку розуміння свідомості: 1) від результуючого аспекту роботи мозкових структур до якісного атрибута активності суб’єкта (радянська психологія); 2) від ізольованого етапу обробки інформації до засобу регуляції й контролю функціонування різних частин психіки (когнітивна психологія). Формування внутрішнього ментального простору або внутрішнього плану дій є спільним етапом розвитку уявлень про свідомість у цих наукових школах. Найбільші розбіжності двох підходів виявлені у домінуючих настановленнях на аналіз вторинної відображувальної природи свідомості у радянській психології і вторинної регулятивної функції свідомості у когнітивній науці. Крім того, виокремленні розбіжності у розумінні місця та ролі рефлексії в організації та реалізації свідомої діяльності суб’єкта. Для радянської психології характерна наступна трансформація уявлень про рефлексію: “атрибут свідомості – механізм свідомості – чинник розвитку свідомості – ознака внутрішньої активності нарівні зі свідомістю”. Трансформацію моделей рефлексії у межах когнітивного підходу відображає схема: “режим функціонування свідомості – форма активності свідомості – рівень свідомості – метастан контролю свідомості”. Проведений аналіз доводить ефективність застосування базисів як основи методологічно компетентного теоретизування, оскільки вони дозволяють оптимізувати систематизацію великого обсягу інформації за обраними критеріями.

In the article author proposed a basis, which was formed by two factors as organizing technological means of cogitative activity (the paradigmality and the nature of centrality of ideas about psyche). The basis allows us to systematize, to put in order psychological concepts, which were created in various methodological directions of psychology, to correlate them within frameworks of defined benchmarks. The locus of the centrality is considered by the author as one of the main factors that stimulates the transformation of paradigms through a change of views concerning the causality of mental phenomena. Three basic forms of rationality were considered: the classical, neoclassical and post-neoclassical paradigms; and four focuses of the centrality explanation concerning causes of mental phenomena, namely: organocentric, environmentalcentric, sociocentric and noncentric systems. The author has compared the content of concepts “consciousness” and “reflection” in dialectically oriented Soviet and cognitive psychologies, two approaches that have passed the way of transforming the paradigm from the classical “normal” science based on natural scientific principles to the post-neoclassical type of rationality (the primate of principles of humanities) through the intermediate link of the neoclassical paradigm. The article contains a detailed description of the first classical stage of psychological concepts development. Two main lines of development of understanding the concept “consciousness” were singled out: 1) from a resulting aspect of brain structures` functioning to the qualitative attribute of the subject’s activity (Soviet psychology); 2) from an isolated stage of processing information to the regulating and controlling means of functioning various parts of psyche (cognitive psychology). A formation of an internal mental space or an internal plan of action is a common stage in the development of ideas about consciousness in these scientific schools. The greatest differences between these two approaches are found in the dominant attitudes to the analysis of the secondary reflecting nature of consciousness in Soviet psychology and the secondary regulatory function of consciousness in cognitive science. The differences in understanding the place and role of reflection in the organization and realization a subject’s conscious activity were highlighted in the work. The following transformation of ideas about reflection is characteristic for Soviet psychology: “an attribute of consciousness – a mechanism of consciousness – a factor of consciousness development – an attribute of personality’s inner activity on a par with consciousness”. The way of transforming models of reflection within cognitive approach reflects the scheme: “the mode of consciousness functioning – the form of consciousness activity – the level of consciousness – the metastate of consciousness control.” The analysis proves an effectiveness of usage of bases as a foundation for methodological theorizing because they allow to optimize a systematization of a large amount of information on the selected criteria.

Посилання

Агафонов А.Ю. Как изучать сознание? / А.Ю. Агафонов // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2011. – Т. 13, № 2. – С. 85-90.

Агафонов А.Ю. Когнитивная психомеханика сознания, или как сознание неосознанно принимает решение об осознании / Андрей Юрьевич Агафонов. – Самара : ИД “Бахрах-М”, 2007. – 336 с.

Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания / Борис Герасимович Ананьев. – СПб. : Питер, 2001. – 272 с. – (Серия “Мастера психологии”).

Аникина В.Г. Культурно-диалогический подход в психологическом исследовании рефлексии: философско-методологические основания / В.Г. Аникина // Психология. Журнал высшей школы экономики. – 2013. – Т. 10, № 2. – С. 46-74.

Безгина Ю.Б. Современные подходы к пониманию термина “рефлексия” [Электронный ресурс] / Ю.Б. Безгина // Альманах современной науки и образования. – Тамбов : Грамота, 2007. – № 1 (1). – С. 37–41. – Режим доступа : http://www.gramota.net/articles/issn_1993-5552_2007_1_14.pdf.

Бернштейн Н.А. О построении движений / Николай Александрович Бернштейн. – М. : Госуд. изд-во мед. литер., 1947. – 254 с.

Веккер Л.М. Психика и реальность. Единая теория психических процессов / Лев Маркович Веккер. – М. : Смысл, 1998. – 685 с.

Величковский Б.М. Когнитивная наука: Основы психологии познания : в 2 томах. – Т. 2 / Борис М. Величковский. – М. : Смысл: Издательский центр “Академия”, 2006. – 432 с.

Выготский Л.С. История развития высших психических функций / Л.С. Выготский. – Собр. соч. : В 6 т. – Т. 3. – М.: Педагогика, 1983. – 368 с.

Выготский Л.С. Сознание как проблема психологии поведения / Л.С. Выготский // Психология развития человека. – М. : Смысл, Эксмо, 2005. – С. 18-40.

Ганзен В.А. Системное описание в психологии / Владимир Александрович Ганзен. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1984. – 176 с.

Гусельцева М.С. Методологічна оптика як інструмент пізнання / М.С. Гусельцева // Психологія і суспільство. – 2017. – № 4. – С. 39-55.

Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования / Василий Васильевич Давыдов. – М. : Педагогика, 1986. – 240 с.

Дружинин В.Н. Метафорические модели интеллекта / В.Н. Дружинин // Психологический журнал. – 1999. – Т. 20, № 6. – С. 44-52.

Зинченко В.П. Человек развивающийся. Очерки российской психологии / В.П. Зинченко, Е.Б. Моргунов. – М. : Тривола, 1994. – 304 с.

Знаков В.В. Понимание как проблема психологии мышления / В.В. Знаков // Вопросы психологии. – 1991. – № 1. – С. 18-26.

Знаков В.В. Психология понимания. Проблемы и перспективы / В.В. Знаков. – М. :. Изд-во “Институт психологии РАН”, 2005. – 448 с.

Ительсон Л.Б. Лекции по общей психологии : Учебное пособие / Лев Борисович Ительсон. – М. : ООО “Издaтельство АСТ”, Мн. : Хaрвест, 2002. – 896 с. – (Серия “Библиотекa прaктической психологии”).

Карпов А.В. Психология метакогнитивных процессов личности [Электронный ресурс] / А.В. Карпов, И.М.

Скитяева. – М. : Изд-во “Институт психологии РАН”, 2005. – 352 с. – Режим доступа : http://padaread.com/?book=17367&pg=17.

Лекторский В.А. Субъект. Объект. Познание / Владислав Александрович Лекторский. – М. : Изд-во “Наука”, 1980. – 358 с.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / Алексей Николаевич Леонтьев // Избранные психологические труды : в 2-х т. – Т II. – М. : Педагогика, 1983. – С. 94-231.

Леонтьев Д.А. Динамика смысловых процессов / Д.А. Леонтьев // Психологический журнал. – 1997. – Т. 18 , № 6. – С. 13-27.

Лурия А.Р. Лекции по общей психологии /Александр Романович Лурия. – СПб. : Питер, 2006. – 320 с. – (Серия “Мастера психологии”).

Найссер У. Познание и реальность. Смысл и принципы когнитивной психологии / Улрик Найссер. – М. : Прогресс, 1981. – 232 с.

Ноженкина О.С. Роль рефлексии в преодолении профессиональной деформации личности педагога / Ольга Сергеевна Ноженкина. – Смоленск, 2012. – 222 с.

Осорина М.В. Ментальные простанства как психическая реальность / М.В. Осорина // Вестник СПбГУ. Психология и педагогика. – 2017. – Т.17, вып. 1. – С. 6-24.

Первушина О.Н. Методолог познания целого / О.Н. Первушина, Б.М. Хорошилов // Вестник НГУ. Серия: Психология. – 2009. – Том 3, вып. 1. – С. 5-9.

Петренко В.Ф. Психосемантика сознания / Виктор Федорович Петренко. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1988. – 208 с.

Пиаже Ж. Психология интеллекта / Жан Пиаже // Избранные психологические труды. – М. : Междунар. педагог. академия, 1994. – С. 51–242.

Пономарев Я.А. Психология творчества / Яков Александрович Пономарев. – М. : Наука, 1976. – 304 с.

Практическое мышление: теоретические проблемы и прикладные аспекты : [монография] / Кол. авт. под ред. А.В. Карпова, Ю.К. Корнилова. – Ярославль: ЯрГУ, 2007. – 440 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / Сергей Леонидович Рубинштейн. – СПб. : Издательский дом “Питер”, 1999. – 720 с. – (Серия “Мастера психологии”).

Савченко О.В. Рефлексивна компетентність особистості : [монографія] / Олена В’ячеславівна Савченко. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2016. – 583 с.

Смит Н. Современные системы психологии / Ноэль Смит. – СПб. : Прайм–Еврознак, 2003. – 384 с. – (Серия “Психологическая энциклопедия”).

Солсо Р. Когнитивная психология / Роберт Солсо. – СПб. : Питер, 2002. – 591 с. – (Серия “Мастера психологии”).

Степин В.С. Философия науки и техники : Учебное пособие / В.С. Степин, В.Г. Горохов, М.А. Розов. – М. : Изд-во Гардарики, 1999. – 400 с.

Серль Дж. Сознание, мозг и наука [Электронный ресурс] / Джон Серль. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/6662/6663.

Татенко В.О. Сучасна психологія: теоретично-методологічні проблеми : Навчальний посібник / Віталій Олександрович Татенко. – К. : Вид-во нац. авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2009. – 298 с.

Трунов Д.Г. Виды рефлексии: феноменологическое обоснование / Д.Г. Трунов // Вестник Пермского университета. Серия “Психология”. – 2009. – № 2 (28). – С. 47-58.

Фоликман М. Когнитивная наука: основания и перспективы / Мария Фоликман // Логос. – 2014. – № 1. – С. 1-18.

Фурман А.А. Психологія смисложиттєвого розвитку особистості : [монографія] / Анатолій Анатолійович Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 508 с.

Фурман А.В. Свідомість як рамкова умова пізнання і методологування / А.В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2017. – № 4. – С. 16-38.

Хайрулін О.М. Значеннєво-смисловий горизонт невизначеності як психологічної категорії / О.М. Хайрулін // Психологія і суспільство. – 2017. – № 4. – С. 56-81.

Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования / Марина Александровна Холодная. – СПб. : Питер, 2002. – 272 с. – (Серия “Мастера психологии”).

Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения / Андрей Викторович Хуторской. – М. : Изд-во МГУ, 2003. – 416 с.

Чепелєва Н.В. Розуміння та інтерпретація особистісного досвіду в контексті психологічної герменевтики / Н.В. Чепелєва // Актуальні проблеми сучасної української психології : Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д. Максименка. – К. : Нора-Друк, 2003. – Вип. 23. – С. 15-24.

Чепелєва Н.В. Теоретико-методологічні засади проектування особистості / Н.В. Чепелєва // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України) : зб. наук. праць. – К. : Видавничий дім “Сам”, 2017. – С. 113-119.

Чернокова Т.Е. Проблема классификации метакогнитивных процессов [Электронный ресурс] / Т.Е. Чернокова // Психология и социология. – 2012. – № 10. – Режим доступа : http://www.rusnauka.com/10_DN_2012/Psihologia/7_106695.doc.htm.

Чуприкова Н.И. Умственное развитие. Принцип дифференциации / Наталья Ивановна Чуприкова. – СПб. : Питер, 2007. – 448 с. – (Серия “Мастера психологии”).

Щедровицкий Г.П. Рефлексия и ее проблемы / Г.П. Щедровицкий // Рефлексивные процессы и управление : Междунар. научно-практич. междисципл. журнал. – 2001. – № 1. Июль-декабрь. – Том 1. – С. 47-55.

Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности: Методологические проблемы современной науки / Эрик Григорьевич Юдин. – М. : Наука, 1978. – 391 с.

Baars B.J. In the theater of consciousness. The workspace of the mind / Bernard J Baars. – Oxford : Oxford University Press, 1997. – 88 p.

Flavell J. Metacognitive aspects of problem-solving / J. Flavell // The Nature of Intelligence / In L. Resnick (ed.). – Hillsdale, NJ. : Lawrence Erlbaum Associates, 1976. – Р. 231-235.

Kluwe R.H. Cognitive knowledge and executive control: Metacognition / R.H. Kluwe // Animal mind – human mind / In D. R. Griffin (ed.). – NY. : Springer-Verlag, 1982. – Р. 201-224.

Sanacore J. Metacognition and improvement of reading: Some important links / J. Sanacore // Journal of Reading. – 1984. – Vol. 27 (8). – Р. 707-713.

Завантаження

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 212

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.