ФЕНОМЕН ХУДОЖНЬОЇ ДЕТАЛІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ПІЗНАННЯ

Автор(и)

  • Юрій Кузнецов

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2017.03.007

Ключові слова:

творчість, література, поетика, художній твір, методологування, феномен художньої деталі, художнє узагальнення, мікрообраз, подробиця, аналітичне деталювання, деталь-знак, деталь-образ, деталь-символ, псевдодеталь, методика мікроаналізу

Анотація

Міждисциплінарне дослідження обґрунтовує методологічну концепцію художньої деталі як системо-утворювального явища будь-якої мислительної творчості, починаючи від наукової, раціонально зорієнтованої й завершуючи поетичною, спонтанно екзистенційною. Рефлексивна траєкторія дослідницького шляху художньої деталі охоплює такі тематизми: місце і роль аналітичного деталювання у розвитку літератури, деталь художнього твору як предмет вивчення, типологія художніх деталей, рівні та особливості їх функціонування у сприйнятті твору читачем, художня деталь як засіб образного освоєння дійсності у творчості Михайла Коцюбинського, значення деталі у розкритті психологічних особливостей характеру героїв, композиційна функція художніх деталей та ін. Епічне осереддя методологування становить новелістика талановитого майстра українського слова Михайла Михайловича Коцю бинського (1864-1913) й у її контексті еволюція деталі у його творчості як засобу художнього узагальнення. Логічно аргументований вибір об’єктного простору наукової миследіяльності спричинений кількома моментами, що у взаємодоповненні утворюють предметне поле даного дослідження: по-перше, особливою увагою письменника до внутрішнього світу людини, до найтонших порухів її душі; по-друге, постійним пошуком адекватних художніх форм для цього і, по-третє, особливістю його творчої манери. Доведено, що ретельне вивчення новел М. Коцюбинського дає цілісне уявлення як про сутнісну мозаїку художнього деталювання, так і про своєрідність майстерності зображення деталей у його творчості в цілому.

 

An interdisciplinary research substantiates the methodological concept of artistic detail as a system-forming
phenomenon of any creative thinking, ranging from scientific, rationally oriented and completing poetic, spontaneously existential. The reflexive trajectory of the research way of the artistic detail covers the following topics: the place and role of analytical detailing in the development of literature, the detail of the artistic work as a subject of study, the typology of artistic details, the levels and peculiarities of their functioning in the perception of the work by the reader, the artistic detail as a means of figurative perception of reality in the work of Mykhailo Kotsubynskyi, the importance of detail in revealing the psychological peculiarities of the character of the heroes, the compositional function of artistic details, and others. The epic core of methodologization is the novels of the talented master of the Ukrainian word Mykhailo Mykhai-lovych Kotsubynskyi (1864-1913) and, in its context, the evolution of detail in his work as a means of artistic generalization. Logically argumented choice of the objective space of scientific think activity is caused by several moments that in the complementary form a subject field of given study: first, the special attention of the writer to the inner world of man, to the subtle movements of her soul; second, constant search for adequate artistic forms for this and, thirdly, the peculiarity of his creative manner. It is proved that accurate study of the novels of M. Kotsubynskyi gives a holistic representation of both the essential mosaic of artistic detail and the peculiarity of the skill of the image of details in his work in general.

 

Біографія автора

  • Юрій Кузнецов
    доктор філологічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, Заслужений працівник освіти України, провідний науковий співробітник Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України, член редакційної ради і постійний автор журналу “Психологія і суспільство”, м. Київ

Посилання

Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. -Л., 1971.

Балашова Т.В. Контекст исторический и контекст литературный (О современной французской критике) // Методология современного литературоведения: Проблемы историзма. - М., 1978.

Бархин М.Г. Архитектура - основа синтезирования среды города // Взаимодействие и синтез искусств. -Л., 1978.

Безклубенко С.Д. Поэтика искусства как технология творчества. Поэтика искусства как логика художественного познания // Безклубенко С.Д. Грани творческого метода. - К., 1986.

Блауберг И.В. Проблема целостности в марксистской философии. - М., 1963.

Бушмин А.С. Об аналитическом рассмотрении художественного произведения // Анализ литературного произведения. - Л., 1976.

Введение в литературоведение / Под ред. Г.Н. Поспелова. - М., 1976.

Введение в литературоведение / Под ред. Г.Н. Поспелова. - 2-е изд., доп. - М., 1983.

Винокуров Е. Остается в силе: О классике и современности. - М., 1979.

Галанов В.Е. Живопись словом: Портрет. Пейзаж. Вещь. - М., 1974.

Гей Н.К. Изображение и выражение // Художественность литературы: Поэтика. Стиль. - М., 1975.

Гей Н.К. Поэтическое слово. Слово-знак - слово-образ // Художественность литературы: Поэтика. Стиль. - М., 1975.

Гинзбург Л. Литература в поисках реальности // Вопросы литературы. - 1986. - № 2.

Гончаров Б.П. Микрообраз и комплекс микрообразов // Гончаров Б.П. Поэтика Маяковского: Лирический герой послеоктябрьской поэзии и пути его художественного утверждения. - М., 1983.

Горанов К. О некоторых сторонах художественного образа // Вопросы философии. - 1966. - № 4.

Горинь В. І. Художня деталь як мікрообраз літер атурного твору // Укр аїнське літер атурознав ств о. - Львів, 1969.

Делакруа Э. Мысли об искусстве, о знаменитых художниках. - М., 1960.

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. - М., 1955. - Т. 1.

Добин Е. Деталь у Чехова как стержень композиции // Вопросы литературы. - 1975. - № 8.

Ейзенштейн С. Естетика кіномистецтва: Дослідження. Статті. Лекції. - К., 1978.

Жабицкая Л.Г. Восприятие художественной литературы и личность // Литературное развитие в юности. - Кишинев, 1974. - С. 37-61.

Ибраев Л.Я. Слово и образ: К проблеме соотношения лингвистики и поэтики // Филологические науки. - 1981. - №1.

Іванченко Р.Г. Літературне редагування. - К., 1983.

Иогансон Б. В. За мастерство в живописи. - М., 1952.

Калениченко Н.Л. Великий сонцепоклонник: Життя і творчість Михайла Коцюбинського. - К., 1967.

Каплун А.И. Стиль и архитектура. - М., 1985.

КопнинП.В. Идея как форма мышления.- К., 1963.

Коптілов В. Деталь і ціле в художньому перекладі // Коптілов В. Першотвір і переклад. - К., 1972.

Кох І.К. Основи сценічного руху. - К., 1966.

Кузнецов Ю.Б. Деталь как средство художественного общения в новеллах М.М. Коцюбинского: дисс. на соиск. научной степени канд. филологических наук: 10.01.08, 10.01.03 / Юрий Борисович Кузнецов. - К., 1984. - 198 с.

Кузнецов Ю. Деталь художня / Юрій Кузнецов: Режим доступу: http://www.shevchcycl.riev.ua/ 8іаЧ-рго1іегаіити-іа-та1уаг8ки-ууогЛ8і/105-беіа1Фіт1

Кузнецов Ю.Б. Естетика імпресіонізму (живопис і література). - К., 2003.

Кузнецов Ю.Б. Імпресіонізм в українській прозі кінця ХіХ - початку ХХ ст. (проблеми естетики і поетики): автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 ; 10.01.06 / Ю.Б. Кузнецов ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. - К., 2004. - 40 с.

Кузнецов Ю.Б. Поетика Михайла Коцюбинського. - К., 1989.

Кузнецов Ю.Б. Слідами феї Моргани: вивчення творчості Коцюбинського в школі. - К., 1990.

Кузнецов Ю.Б. Художня деталь як прийом словесного живопису у творах М. Коцюбинського // Українська мова і література в школі. - 1980. - № 12.

Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. - М., 1976.

Ляхов В.Н. Искусство книги. - М., 1978.

Мазепа В.І.Художня творчість як пізнання. - К., 1974.

Мейлах М.Б. Заметки об изобразительной детали // Размышления у экрана. - Л., М., 1966.

Общество, литература, чтение. Восприятие

литературы в теоретическом аспекте. - М., 1978.

Паустовский К. Золотая роза. - М., 1972.

Паустовский К. Собрание сочинений: В 8 т. - М., 1967. - Т. 3.

Платошкина Г.И. Принципы живописной композиции в романе Леонида Леонова “Скутаревский” // Филологические науки. - 1980. - № 1.

Поляков М.Я. Вопросы поэтики и художественной семантики. - М.,1978.

Примочина Н. Демон Блока и демон Врубеля (К проблеме сопоставительного анализа произведений словесного и изобразительного искусства) // Вопросы литературы. - 1986. - № 4.

Пришвин М.М. Незабудки. - М., 1969.

Путнин Ф.В. Деталь художественная // КЛЭ. -М., 1978 - Т. 9. - С. 267.

Словник літературознавчих термінів.- К., 1971.

Соловьев С.М. Поливариантные образы // Соловьев С.М. Изобразительные средства в творчестве Ф.М. Достоевского. - М., 1979.

Спиркин А. Г. Курс марксистской философии. -М., 1964.

Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. - М., 1937. - Т. 46, Т. 52.

Томашевский Б.В. Писатель и книга: Очерк текстологии. - М., 1959.

Фаркашова 3. Диалектика сущности и явления в художественном изображении // Сущность и явление.

- К., 1987.

Фащенко В. Дрібнота фактів і акцентована подробиця // Вітчизна. - 1965. - № 11.

Философский энциклопедический словарь. - М., 1983.

Франко І. Зібрання творів: У 50 т. - К., 1981. - Т. 31.

Фролова К.П.Аналіз художнього твору. - К., 1975.

Фурман А.В, Фурман А.А. Художня деталь у творчій екзистенції Тараса Шевченка / Анатолій В. Фурман, Анатолій А. Фурман // Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: Матеріали Міжнар. н.-пр. конф., ТНЕУ, 5-6 березня 2014 р. // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 124-126.

Фурман А.В., Фурман О.Є. Образ долі в поетичному світі Тараса Шевченка / Анатолій В. Фурман, Оксана Фурман // Психологія і суспільство. -2014. - №1. - С. 16-25.

Художественная коммуникация и семиотика. Теории, школы, концепции (критические анализы). -М., 1986.

Черняков А.А. Художественная деталь как объект эстетического анализа: автореф. дисс. ... канд. филос. наук. - М.: МГУ, 1979. - 15 с.

Чудаков А.П. Поэтика Чехова. - М., 1971.

Чудаков А.П. Предметний мир литературы (К проблеме категорий исторической поэтики) // Историческая поэтика: Итоги и перспективы. - М., 1986.

Яценко М.Т. На рубежі літературних епох: “Енеїда” Котляревського і художній прогрес в українській літературі. - К., 1977.

Culler J. Structuralist Poetics. - Ithaca, 1978.

Enciklopedia Likovnik Umjetnosti. - Zagreb, 1972.

- Т. 2.

Heath S. Structuration of the Novel-Text. Signs of the Times. - Granta; Cambridge, 1971.

Meyers J.Painting and the Novel. - Manchester, 1975.

Santayana G. The Sens of Beauty. - New York, 1961.

Shipley T. J. Dictionary of World Literary Terms. -Boston, 1970.

Smith N.B. Mining for Details // Smith N.B. Speed Reeding Made Easy. - New York, 1963.

Завантаження

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 197

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.