ЗИҐМУНД ФРОЙД: НАРОДЖЕННЯ НОВОЇ ФІЛОСОФІЇ

Автор(и)

  • Юрій Кузнецов

Ключові слова:

Зиґмунд Фройд, філософія психоаналізу, психоаналіз, Фердинанд де Сосюр, мова і мовлення, семіологія (семіотика), герменевтика, лінгвістика, гіпноз, катартичний метод, методвільних асоціацій, свідомість, підсвідомість, несвідоме

Анотація

Вперше ставиться проблема значення мовлення in vivo, дискурсу для розуміння філософії психоаналізу, яка, поряд з іншими гносеологічними системами, відкриває новий етап пізнання - філософію ХХ-ХХІ-го століття. Підкреслюється, що Зиґмунд Фройд швидше інтуїтивно, ніж свідомо, зробив живе мовлення (ще до Фердинанда де Сосюра) об’єктом, предметом та інструментом своєї обсервації. Це споріднює психоаналіз з більшістю філософських шкіл і напрямів нового часу. Показано, що навіть класичний психоаналіз Зигмунда Фройда виявляється поєднаним з герменевтикою, семіотикою і певною мірою із лінгвістикою, оскільки ґрунтується на концептуальних для цих дисциплін пошуках, виявленні і руху смислів. Окрім того, висновується, що Зиґмунд Фройд, разом з багатьма іншими мислителями, стояв біля джерел сучасної філософії, пов’язаної з новим “перевідкрипям” мовияк важливого структурного елементу філософських систем новітнього періоду.

 

For the first time is set a problem of the importance of the broadcast in vivo, the discourse for understanding the philosophy of psychoanalysis which, along with other epistemological systems opens a new phase of cognition -the philosophy of XX-XXI century. Is underlined that Sigmund Freud rather intuitively than consciously made a live broadcast (even before Ferdinand de Saussure) an object, subject and instrument of his observation. It brings together psychoanalysis with most philosophical schools and trends of the XX-XXI century. It is shown that even classical psychoanalysis of Sigmund Freud turns out combined with hermeneutics, semiotics and to some extent linguistics, as based on the conceptual for these disciplines searches, detection and motion meanings. It is concluded that Sigmund Freud, together with many others was standing near the sources of philosophy of the XX-XXI century, related to the new “rediscovery” of language as an important structural element of philosophical systems of the newest period.

Біографія автора

  • Юрій Кузнецов
    доктор філологічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, Заслужений працівник освіти України, провідний науковий співробітник Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України, м. Київ

Посилання

ДадунР. Фрейд I Роже Дадун. - М.: Изд. AО “X.r.C.”, 1994. - 512 с.

Браун Дж. Психология Фрейда и постфрейдисты I Джон Браун. - М.: “Рефл-бук”; K.: “Bаклep”,1997. - 304 с.

Бертель A.B. “Языковое сознание” в психоанализе Ж. Лакана и дебиологизация фрейдизма I A.B. Bepтeль II Філософія науки: традиції та інновації. - 2014. - №2 (10). - C. 86.

Джoнc Э. Жизнь и творения Зигмунда Фрейда I Э. Джонс. - М.: “Гуманитарий” ATÈ, 1996. - 448 с.

Збopoвcька H.B. ТОд української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури: [монографія] I H.B. Зборовська. - K.: Àкадeмвидав, 2006. - 504 с.

KoцюбинcькийМ. Твори: B 7-ми томах I Михайло ТОцю-бинський. - K.: Наукова думка, 1973 - 1976.- Том 1-й. - C. 212.

Кузнецв Ю. Психоаналіз як метод дослідження літератури (прикладний аспект) I Юрій ^знецов II Психологія і суспільство. - 20і4. - № 4. - C. 104 - 1l3.

Лакан Ж. Образования бессознательного. Ceминаpы: книга пять 1957-1958 I Жак Лакан. - М.: Гнозис, изд. Логос, 2002. - 608 с.

Moйciєнкo A.K. ^ово як досвід II ^ово в аперційній системі поетичного тексту. Декодування Шевченкового вірша: [монографія] I A.K. Мойсієнко.- K.: Bид-вo “Оталь”, 2006. - C. 20-27.

Психоанализ. Популярная энциклопедия. - М.: Олимп, ООО “Фирма “издательство ACT’,1998. - 592 с.

Pефopматcкий A.A. Bвeдeниe в языкознание I A.A. Реформатский. - М.: Affle^ Пресс, 1998. - 536 с.

Рудинеско E. Навіщо нам психоаналіз? I Е. Рудинеско. - K.: Ніка-Центр, 2008. - 176 с.

Cеpиo П. Французская школа анализа дискурса I Патрик Серио. - М.: Прогресс, 1999. - C.12.

Слабинкий B.M. Основы психотерапии. Практическое руководство I B.Ю. Cлабинcкий. - CTO.: Наука и техника, 2008. - 462 с.

Coсюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики I Фердинанд де ТОсюр. - K.: Основи, 1998.- 324 с.

Cтoyн И. Cтpаcти ума или жизнь Фрейда I И. Cтoyн.-М.: Мысль, 1999. - 752 с.

Українська мова. Енциклопедія. - K.: “Укр. енцикл.”, 2000. - 750 с.

Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия I Зигмунд Фрейд. - М.: Прогресс, 1992. - C. 91-149.

Фрейд З. Bвeдeниe в психоанализ: Лекции I Зигмунд Фрейд. - М.: Наука, 1989. - 456 с.

Фрейд З. Психология бессознательного I Зигмунд Фрейд. - М.: Просвещения, 1989. - 448 с.

Фyкo М. Сова и вещи. Apxeoлoгия гуманитарных наук I Мишель Фуко. - CTO.: A-cad, 1994. - 406 с.

Человек-волк и Зигмунд Фрейд. - М. : Port-Royal, 1996. - 352 с.

Шертк Л., Cocуp Р. де. Рождения психоаналитика. От Месмера до Фрейда I Л. Шерток, Р. ТОссюр. - М.: Прогресс, 1991. - 288 с.

DybelPawel. Urwane Sciezki. Przybyczewski - Freud - Lacan. - Kraków: Universitas,2000. - 328 p.

Jones Ernest. The Life and Work of Sigmund Freud. - London: Penguin Books,1974. - 670 p.

Teorie Literatury XX wieku: Podrçcznik. - Kraków: Wy-dawnictwo Znak, 2007. - 595 p.

Williams Linda Ruth. Critical Desire. Psychoanalysis and the Literary Subject. - London, New York, Sydney, Aukland: Edvard Arnold, 1995. - 212 p.

Writing and psychoanalysis. A reader. Edited by John Lechte. - London, New York, Sydney, Aukland: Arnold, 1996. - 213 p.

Dadun R. Freud / Rojer Daud. - M.: Izd. AO “H.G.S.”, 1994. - 512 s.

Braun J. Psihologija Freuda i postfreudisty / John Braun. -M.: “Rjefl-buk”; K.: “Vakljer”,1997. - 304 s.

Vjertjel' A.V. “Jazykovoje soznanije” v psihoanalizje Zh. Lakana i djebiologizacija frjejdizma / A.V. Vjertjel' // Filosofija nauki: tradicii ta innovacii. - 2014. - №2 (10). - S. 86.

Johns E. Zhizn' i tvorjenija Zigmunda Freuda / E. Johns. -M.: “Gumanitarij” AGI, 1996. - 448 s.

Zborovs'ka N.V. Kod ukrains'koi litjeratury: Proekt psyho-istorii novitn'oi ukrains'koi literatury: [monografija] / N.V. Zborovs'ka. - K.: Akadjemvidav, 2006. - 504 s.

Koqubynskyi M. Tvory: V 7-my tomah / Myhailo Koqu-bynskyi. - K.: N aukova dumka, 1973 - 1976.- Tom 1-y. - S. 212.

Kuznecov Y. Psuhoanalizjak metod doslidzhjennja literaturi (prykladnij aspekt) / Yuriy Kuznecov // Psyhologija i suspilstvo. - 2014. - №4. - S. 104-113.

Lakan Zh. Obrazovanija bjessoznatjel'nogo. Seminary: kniga pjat' 1957-1958 / Zhak Lakan. - M.: Gnozis, izd. Logos, 2002. - 608 s.

Mojsyynko A.K. Slovo jak dosvid // Slovo v apjercii systjemi poetychnogo textu. Dekoduvannja Shjevchjenkovogo virsha: [mono-grafija] / A.K. Mojsyynko.- K.: Vid-vo “Stal'”, 2006. - C. 20-27.

Psihoanaliz. Populjarnaja enciklopjedija. - M.: Olimp, OOO “Firma “izdatjefstvo AST”,1998. - 592 s.

Rjeformatskij A.A. Vvjedjenije v jazykoznanije / A.A. Rjeformatorskij. - M.: Aspjekt Prjess, 1998. - 536 s.

Rudinjesko I. N avischo nam psyhoanaliz? /I. Rudinjesko. - K.: Nika-Centr, 2008. - 176 s.

Sjerio P. Francuzskaja shkola analiza diskursa / Patrik Sjerio. - M.: Progrjess, 1999. - S.12.

Slabinskij V.Y. Osnovy psyhoterapiyi. Praktichjeskoje ruko-vodstvo / V.Y. Slabinskij. - SPb.: Nauka i tjehnika, 2008. - 462 s.

Sosjur F. de. Kurs zagal'noi lingvistiki / Fjerdinand dje Sosjuro. - K.: Osnovi, 1998.- 324 s.

Stown I. Strasti uma ili zhizn' Frjejda / N. Stown.- M.: Mysl', 1999. - 752 S.

Ukrains'ka mova. encyklopedija. - K.: “Ukr. jencikl.”, 2000. - 750 s.

Freud Z. Po tu storonu principa udovol'stvija / Zigmund Freud. - M.: Progrjess, 1992. - s. 91 - 149.

Freud S. Vvjedjenije v psihoanaliz: Ljekcii / Zigmund Freud. - M.: Nauka, 1989. - 456 s.

Freud Z. Psihologija bjessoznatjel’nogo / Zigmund Freud. - M.: Prosvjeschjenija, 1989. - 448 s.

Fuko M. Slova i vjeschi. Arhjeologija gumanitarnyh nauk / Mishel Fuko. - SPb.: A-cad, 1994. - 406 s.

Chjelovjek-volk i Zigmund Freud. - M.: Port-Royal, 1996. - 352 s.

Shertok L. , Sossur R. de. Rozhdjenija psihoanalitika. Ot Mjesmjera do Frjejda / L. Shertok, R. Sossur. - M.: Progress, 1991. - 288 s.

Dybel Pawel. Urwane Sciezki. Przybyczewski - Freud - Lacan. - Krakow: Universitas,2000. - 328 p.

Jones Ernest. The Life and Work of Sigmund Freud. - London: Penguin Books,1974. - 670 p.

Teorie Literatury XX wieku: Podr^cznik. - Krakow: Wydawnictwo Znak, 2007. - 595 p.

Williams Linda Ruth. Critical Desire. Psychoanalysis and the Literary Subject. -London, New York, Sydney,Aukland EdvardArnold, 1995. -212p.

Writing and psychoanalysis. A reader. Edited by John Lechte. -London, New York, Sydney, Aukland: Arnold, 1996. - 213 p.

Завантаження

Схожі статті

1-10 з 1002

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.