ІНТЕГРАТИВНО-ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗУМІННЯ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • Олена Завгородня

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2017.02.074

Ключові слова:

особистість, екзистенція, культура, сфери функціонування, індивідуалізація, деетоцентрація, мотивація, зрілість

Анотація

У статті висвітлюється проблема особистості з позицій інтегративно-екзитенційного підходу. Окреслено провідні характеристики особистості та cфери її функціонування. Понятійне уявлення про особистість розглянуто в контексті понять “екзистенція” та “культура”. Окреслено провідні лінії особистішого становлення людини. Проаналізовано внутрішню структуру зрілої особистості, котра має інтегроване осереддя, до основних складових якого належать центр на межі внутрішнього і зовнішнього (Его) та глибинний центр (Самість). Его - осередок суб’єктності, що здійснює функцію узгодження імпульсів внутрішньої реальності та вимог зовнішнього світу, постає інструментом саморегуляції, а Самість - осередком єдності особи з усім сущим. Сильне Его зосереджує в собі засадничі важелі та засоби управління, при цьому віддане Самості, яка є джерелом смислу і натхнення. Охарактеризовано варіанти становлення особистості, умови, стадії та можливі її деформації.

 

In article the problem of the personality is considered from the position of integrative-existential approach. The category of personality in the context of categories “culture” and “existence” is analysed. Personality reflects the dynamics and statics of actualization of existence in the
individual life. We consider the personality primarily as a spiritual and existential origin (beginning) with which person comes into the world. Leading characteristics of the personality and sphere of its functioning are marked. The basic traits of the personality formation are considered. The internal structure of the mature personality is analysed. A mature personality has an integrated focus, the main components of which are 1) center on the verge of internal and external (the ego) and 2) the deep center (the core-being). Ego is the center of subjectivity, an instrument of self-regulation. Core-being is center of unity with all things, the center of love and conscience. Individual unconscious of such a person, “transparent”, it worked spiritually, not burdened with devastating complexes penetrated for Corebeing signals, which makes it a fruitful dialogue with the Ego. A strong Ego concentrates in itself the main levels and controls, at the same time committed to the Core-being, which is the source of meaning and inspiration.

 

 

Біографія автора

  • Олена Завгородня
    доктор психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член редакційної ради журналу “Психологія і суспільство”, м. Київ

Посилання

Анцыферова Л.И. Развитие личности и проблемы геронтологии / Л.И. Анцыферова. - Изд. 2, испр. и доп.

- М.: Изд. “Институт психологии РАН”, 2006. - 512 с.

Балл Г.О. Інтегративно-особистісний підхід у психології: впорядкування основних понять / Г.О. Балл // Психологія і суспільство. - 2009. - №4. - С. 25-53.

Балл Г.О. Раціогуманістична орієнтація в опрацюванні категорії особистості в психології / Г.О. Балл // Актуальні проблеми психології. - Т. 11. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. -Вип. 4, 4.1. - K., 2011. - С. 10-20.

Балл Г.О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / Г.О. Балл; вид. друге, доповнене. - Житомир: ПП “Рута”, Вид. “Волинь”, 2008. - 232 с.

Бердяев Н.А. О назначении человека / Н.А. Бердяев. - М.: Республика, 1993. - 383 с.

Божович Л.И. Личность и ее развитие в детском возрасте / Л.И. Божович. - М.: Просвещение, 1968. -464 с.

Бубер М. Два образа веры / М. Бубер. - М.: Республика, 1995. - 464 с.

Василюк Ф.Е. Переживание и молитва (опыт общепсихологического исследования) / Ф.Е. Василюк.

- М.: Смысл, 2005. - 191 с.

Гиллиган К. Иным голосом: психологическая теория и развитие женщин / K. Гиллиган // Этическая мысль / общ. ред. А.А. Гусейнова. - М.: Республика, 1992. - С. 352-371.

Джеймс У. Психология / У. Джеймс. - М.: Педагогика, 1991. - 368 с.

Дружинин В.Н. Варианты жизни: Очерки экзистенциальной психологии / В.Н. Дружинин. - М.: ПЕР СЕ; СПб.: ИМАТОН-М, 2000. - 296 с.

Жарких В. Максимилиан Волошин о природе подсознательного / В. Жарких // Искусство. - 1989. -№ 2. - С. 51-53.

Иванов М.В. Историческая психология личности: [уч. пос.] / М.В. Иванов. - СПб.: ПГПУПС, 2006. - 182 с.

Ильин И.А. О совести. Путь духовного обновления / И.А. Ильин / Собр. соч. в 10 томах. - М.: Русская Книга, 1993. - Т.1. - 149 с.

Карпенко З.С. Аксіологічна психологія особистості: [монографія] / З.С. Карпенко. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. - 512 с.

Кьеркегор С. Наслаждение и долг / С. Кьеркегор; пер. с дат. - Ростов н/Д: Феникс, 1998. - 416 с.

a. Лосский H.O. Условия абсолютного добра / H.A. Лосский.- М.: Высшая школа, 1991. - 559 с.

Маслоу А. Психология бытия / A. Маслоу; пер. англ. - М.: Рефл-Бук. К.: Ваклер, 1997. - 394 с.

Мастера искусства об искусстве. - М.: Искусство, 1969. - Т. 5-2. - 542 с.

Мир философии. Книга для чтения в 2-х ч. / ред. П.С. Гуревич. - 4.2: Человек. Общество. Культура. -М.: Политиздат, 1991. - 624 с.

Нойман Э. Происхождение и развитие сознания / Э. Нойман. - М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 1998. - 464 с.

Пашукова Т.Н. Эгоцентризм в подростковом и юношеском возрасте: причины и возможности коррекции: [уч. пос.] / Т.И. Пашукова. - М.: Институт практ. психологии, 1998. - 160 с.

Психология индивидуальности: новые модели и концепции / под ред. Старовойтенко Е.Б., Шадрикова

В.Д. - М.: НОУ ВПО МПСИ, 2009. - 384 с.

Психологические проблемы личности в культурно-историческом контексте (отчет о конференции) // Вопросы психологии. - 2009. - №3. - С. 159-161.

Роджерс К. Несколько важных открытий / К. Роджерс // Вестник Московского университета - Сер. 14. - 1990. - №2. - С. 58-61.

Рубинштейн С.Л. Человек и мир / С.Л. Рубинштейн. - М.: Наука, 1997. - 191с.

Сад Е. Культура й імперіялізм / Едвард Саїд; пер. з англ. - К.: Критика, 2007. - 608 с.

Степанов С.Ю. Рефлексивная практика творческого развития человека и организаций: [монография] / С.Ю. Степанов. - М.: Наука, 2000. - 268 с.

Субъект, личность и психология человеческого бытия / под ред. В.В. Знакова, З.И. Рябыкиной. - М.: Изд.-во “Институт психологии РАН”, 2005. - 240 с.

СурожскийА. О встрече / А. Сурожский. - Клин: “Христианская жизнь”, 1999. - 184 с.

Уроки французского психоанализа: Десять лет франко-русских клинических коллоквиумов по психоанализу / пер. с франц. - М.: “Когито-центр”, 2007. -560 с.

Ухтомский А. А. Интуиция совести / A.A. Ухтомский. - СПб.: Петербургс. писатель, 1996. - 149 с.

Ушинский К. Д. Собрание сочинений / К.Д. Ушин-ский. - М.: Изд. АПН РСФСР, 1950. - Т.9. - 508 с.

Федотов Г. Ессе homo / Г. Федотов // Человек. - 1991. - №1. - С. 38-47.

Флоренский П.А. Письма из лагерей (фрагм.) / П.А. Флоренский // Дар. Русские священники о Пушкине. - М.: Русский миръ. Вече, 1999.- С. 183-186. -496 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл; пер. с нем. и англ. - М.: Прогресс, 1990. - 368 с.

Фрейд 3. Неудовлетворенность культурой / З. Фрейд // Мир философии. - 4.2. Человек. Общество. Культура. - М.: Политиздат, 1991. - С. 285-293.

Фрейджер Р. Личность. Теории, упражнения, эксперименты / Р. Фрейджер, Дж. Фейдимен. - СПб: прайм-Еврознак, 2004. - 608 с.

Фромм Э. Душа человека / Э. Фромм; пер. с англ. - М.: Республика, 1992.- 430 с.

Фурман А.А. Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний вимір: [монографія] / A.A. Фурман. -

Одеса: ОНПУ; Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 312 с.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності: [2-е наук. вид.] / А.В. Фурман. - Тернопіль: ВЦ НДІ МЕВО, 2011. - 168 с.

Хайдеггер М. Бытие и время / М. Хайдеггер. -М.: Ad Marginem, 1997. - 451 с.

Чавчавадзе Н.З. Феномен бездуховности / Н.З. Чавчавадзе // О духовности: Сб. научных статей. -Тбилиси, 1991. - С. 3-25.

Шрейдер Ю.А. Человеческая рефлексия и две системы этического сознания / Ю.А. Шрейдер // Вопросы философии. - 1990. - №7. - С. 32-42.

Юнг К.Г. Психоанализ и искусство / К.Г. Юнг, Э. Нойман. - М.: Refl-book, K-Ваклер, 1996. - 304 с.

Ясперс К. Общая психопатология / К. Ясперс; пер. с нем. Л.О. Акопян. - М.: Практика, 1997. - 1053 с.

Devereux G. Cultural thought models in primitive and modern psychiatric theories / G. Devereux // Psychiatry. - 1958. - Vol. 21 - P. 259-374.

Завантаження

Як цитувати

Завгородня, Олена. “ІНТЕГРАТИВНО-ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗУМІННЯ ОСОБИСТОСТІ”. Психологія і суспільство, no. 2(68), Nov. 2017, pp. 74-92, https://doi.org/10.35774/pis2017.02.074.

Схожі статті

1-10 з 308

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.