СУТНІСНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ МАС-МЕДІА

Автор(и)

  • Максим Імерідзе

Ключові слова:

масова комунікація, мас-медіа, інформаційне суспільство, психоінформаційні технології, медіаосвіта, медіакомпетентність, технологія навчання, медіа освітня технологія, медіапродукти

Анотація

На сьогодні вчені провели ретельний аналіз феноменології “засоби масової інформації” та виявили особливості впровадження елементів медіаосвіти у систему підготовки фахівців. Проте малодослідженою залишається специфіка формування навичок сучасної медіакомпетентності в науково-дослідних та освітніх колах й, передусім, серед студентів вітчизняних ВНЗ. Аналіз концепції медіаосвіти вимагає насамперед термінологічного розмежування основних понять, тому що існуючі підходи до визначення принципів концепції розвитку “медіа” і шляхів їх реалізації у практиці підготовки майбутніх гуманітаріїв залишаються не повно обґрунтованими. У пропонованій розвідці доведено, що медіаосвітні технології - методично організаційні засоби освітнього процесу, які охоплюють періодичні видання, радіо, телебачення, кіно і програмне забезпечення апаратних засобів й устаткування та дають змогу збирати, обробляти, накопичувати, зберігати і перетворювати потрібну інформацію. їх використання в навчальному процесі вищих навчальних закладів не тільки бажане, а й конче нагальне, адже вони виконують цілу низку функцій: інформатизації навчального процесу (доступ до різних джерел інформації); інтенсифікації викладання та навчання студентів; вмотивування студентів до пізнання; уможливлення продуктивної інтерактивної взаємодії; моніторинг процесу навчання; підвищення ефективності освітньої діяльності студентів; спонукання до пізнавальної творчої та особистісної креа-тивності.

 

Today scientists have conducted careful analysis of phenomenology “media” and have found peculiarities of implementation elements of media education in the system of training specialists. However, less explored stays the specificity offormation skills of modern media competence in scientific-research and educational circles and, above all, among students of national universities. Analysis of the concept of media education requires first of all terminological distinction of main concepts because existing approaches to defining principles of the concept of development “media” and ways of their realization in practice of training future humanitarians stays not fully substantiated. In the proposed exploration proved that media-educational technologies - methodically organizing means of educational process which covering periodicals, radio, television, film and software of hardware and equipment and allow to collect, process, store, save and convert the necessary information. Their use in the educational process of higher education institution is not only desirable, but absolutely urgent, as they perform a number of functions: informatization of education process (access to various sources of information); intensification of teaching and student’s studying; motivation students to knowledge; enabling productive interactive interaction; monitoring of the study process; rise of efficiency educational activity of students; prompting to cognitive creative and personal creativity.

Біографія автора

  • Максим Імерідзе
    аспірант кафедри педагогіки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, м. Одеса

Посилання

Гриценко О.М. Мас-медіа у процесах демократичних трансформацій українського суспільства (політико-культурологічний аспект): дис. ... на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук, 23.00.03 - політична культура та ідеологія / О. Гриценко. - К., 2003. - 425 с.

Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід: [навч.-метод. зб.] / О.Т. Баришполець, Л.А. Найдьонова, Г.В. Мироненко, О.Є. Голубєва, В.В. Різун та ін.; за ред. Л.А. Найдьонової, О.Т. Бариш-польця. - К.: Міленіум, 2009. - 440 с.

Медіаосвіта та медіаграмотність: [підручник] / ре-дактор-упорядник В.Ф. Іванов, О.В. Волошенюк; за наук. ред. В.В. Різуна. - К.: Центр вільної преси, 2012. - 352 с.

Онкович Г.В. Медіаосвіта (загальний курс): програма навчального курсу для студентів вищих навчальних закладів / Г анна Онкович. - К.: ІВО НАПН України, 2010. - 24 с.

Сургай С.О. Естетичне виховання студентської молоді засобами масової інформації: дис на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук, 13.00.07 - теорія та методика виховання. - Луганськ, 2010. - 180 с.

Слабошевська Т.М. Медіакультура як нова парадигма розвитку особистості в сучасній освіті / Т. М. Слабошевська // Український психолого-педагогічний науковий збірник: наук. період. вид. -2014. - №2. - С. 120-125.

Чемерис І.М. Медіа-освіта за кордоном: теорії медіаосвіти та коротка історія розвитку / І. Чемерис // Вища освіта України. - 2006. - № 3. - С. 57-64.

Шевчук П. Інформаційна війна Росії проти України: як їй протидіяти / Петро Шевчук // Науковий вісник. - 2014. - Вип. 13 : Демократичне врядування. - С. 15-23.

Grycenko O.M. Mas-шебіа u procesakh demokra-tychnykh transformadyj ukrayinsjkogo suspdjstva (polіtyko-kuljturologіchnyj aspekt): dys na zdobuttya

naukovogo stupenya doktora poHtychnikh nauk, 23.00.03 - poHtychna kuljtura ta іdeologіya / O. Gricenko. - K., 2003. - 425 s.

Medіakuljtura osobystostk sona^o^y^o^^^^ pіdkhіd: [navch.-metod. zb.] / O.T. Barishpolecj, L.A. Nayjdjonova, G.V. Mironenko, О.Є. Golubyeva, V.V. Rizun ta іп.; za red. L.A. Nayjdjonovoyi, O.T. Ba-rishpoljcya. - K.: Müemum, 2009. - 440 s.

Medіaosvіta ta medіagramotnіstj: ^druchnyk] / redaktor-uporyadnyk V.F. Ivanov, O.V. Voloshenyuk; za nauk. red. V.V. Rіzuna. - K.: Centr vüjnoyi presi, 2012. -352 s.

Onkovych G.V. Medіaosvіta (zagaljniyj kurs): programa navchaljnogo kursu dlya studenüv vythikh navchaljnykh zakladiv / Ganna Onkovych. - K.: IVO NAPN Ukrayiny, 2010. - 24 s.

Surgayj S.O. Estetychne vykhovannya studentsjkoyi molodі zasobamy masovoyi rnformariyi: dis. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ped. nauk, 13.00.07 - teoriya ta metodyka vykhovannya. - Lugansk, 2010. - 180 s.

Slaboshevsjka T.M. Medіakuljtura yak nova para-dygma rozvytku osobystosti v suchasmyj osriti / T. M. Slaboshevsjka // Ukrayinsjkiyj psykhologo-pedagogіchniyj naukoviyj zbmyk: nauk. period. vid. -2014. - №2. - S. 120-125.

Chemeris I.M. Medіa-osvіta za kordonom: teoriyi medіaosvіty ta korotka іstorіya rozvytku / I. Chemeris // Vitha osrita Ukrai'ni. - 2006. - № 3. - S. 57-64.

Shevchuk P. Informariyjna 'riyjna Ro sіyi proty Ukra-yiniy yak yj protidіyati / Petro Shevchuk // Naukovyiyj vіsnik. - 2014. - Vyp. 13 : Demokratychne vryaduvannya.

- S. 15-23.

Завантаження

Схожі статті

1-10 з 207

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.