СУСПІЛЬНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЯК МОДУСИ ПРАВА

Автор(и)

  • Марія Братасюк

Ключові слова:

право, соціальний вимір, суспільний вимір, смисли права, правові цінності, антропологічний підхід

Анотація

В статті акцентовано на необхідності розрізнення понять “суспільний” та “соціальний”. Соціальне трактується як єдність матеріального і духовного вимірів буття. Проведено ідею, що соціальне, включаючи в себе духовно-культурне, привносить в право ціннісний вимір.

 

In the article accented on necessity of distinguishing the concepts of “public” and “social”. Social interpreted as a unity of material and spiritual dimensions of life. Conducted an idea that social including spiritual-cultural, brings in law the valuable dimension.

Біографія автора

  • Марія Братасюк

    доктор філософських наук, професор, м. Львів

Посилання

Бачинин В.А. Философия права и преступления / В.А. Бачинин. - Харьков: Право, 1998. - 606 с.

Бігун В. С. До питання про філософію і теорію прав людини: правове людинорозуміння (деякі концептуальні та термінологічні аспекти) / В.С. Бігун // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2002 р. - Львів, 2003. - С. 5-8. (тези доповіді на VIII регіональній науково-практичній конференції, м. Львів, 13-14.02.2002) - http:/ /www.lawyer.org.ua/?w=r&i=21&d=408

Братасюк В.М. Правова реальність як форма вираження інтелектуальної традиції епохи (на матеріалах романо-германської правової сім’ї): дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 - філософія права / В.М. Братасюк. - К., 2005. - 198 с.

Гудима Д.А. Права людини : антрополого-мето-дологічні засади дослідження: дис. . канд. юрид. наук: 12.00.12 / Дмитро Анатолійович Гудима. - Л., 2007. - 288 с.

Головатий С.П. Верховенство права: ідея, доктрина, принцип: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук: 12.00.01 / С.П. Головатий. - К., 2009. - 44 с.

Градова В.Г. Ідея верховенства права в українській правовій традиції: дис. к.ю.н.: 12.00.12. - філософія права / В.Г. Градова. - К., 2013. - 247 с.

Костицький М.В. Філософські та психологічні проблеми юриспруденції: вибр. наук. праці / Михайло Васильович Костицький. - Чернівці: Рута, 2009. - 576 с.

Шевчук С.В. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні / С.В. Шевчук. - К.: Реферат, 2007. - 640 с.

Олексик Х.М. Основи теорії права та держави: [конспект аудіо лекцій] / Х.М. Олексик. - Ужгород: ЗакДУ, 2011. - 232 с.

Загальна теорія держави і права: [підручн. для студ. вищ. юрид. навч. закл.] / [Цвік М.В. та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.В. Цвіка, д-ра юрид., наук., проф., акад. АПрН України О.В. Петришина]. - Харків: Право, 2002. - 428 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права / О.Ф. Скакун. - Харків: Консум, 2005. - 656 с.

Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: [навч. посібник]. - Вид. 9-е, зі змінами / П.М. Рабінович. - Львів: Край, 2007. - 192 с.

Кравченко А.П. Антропологічний принцип у філософії права: дис.. .канд. юрид. наук.: 12.00.12 / Алла Петрівна Кравченко. - Х., 2008. - 216 с.

Людина // Філософський словник / за ред. чл. кор. АН УРСР В.І. Шинкарука. - К.: головна ред. УРЕ АН УРСР, 1973. - С. 264.

Людина // Філософський енциклопедичний словник / гол. ред. В.І. Шинкарук. - К.: Абрис, 2002. - С. 350.

ДишлевийП.С. Про зміст категорії “соціальне” / П.С.Дишлевий // Філософська думка. - 2002 .- №6. - С. 39.

Патей-Братасюк М.Г. Антропоцентрична теорія права / Марія Григорівна Патей-Братасюк. - 2010. -395 с.

Патей-Братасюк М.Г. Філософія права / М.Г. Патей-Братасюк. - Тернопіль, 2006. - 250 с.

Власевич Т. Проблема ідентичності людського буття у ... дис. к.філос. н.: 09.00.05 - історія філософії / Т. Власевич. - Львів, 2013. - 181 с.

Губерський Л. Культура. Ідеологія. Особистість: методолого-світоглядний аналіз / Л. Губерський, В. Андрущенко, М. Михальченко. - К.: Знання України, 2009. - С. 138-212.

Бердяев Н.А. Царство Духа и царство Кесаря / Н. Бердяев. - М: Республика, 1995. - 383 с.

Івашев Є.В. Взаємозв’язок антропології та аксіології як чинник розвитку теорії прав людини: дис. к.ю.н.: - 12.00.12 - філософія права / Є.В. Івашев. - К., 2013. - 247 с.

B achinin V.A. Filosofij a prava i prj estuplj enij a / V.A. Bachinin. - Har’kov: Pravo, 1998. - 606 s.

Bіgun V. S. Do pytannja pro filosofiju і teoriju prav ludyny: pravove ludynorozumrnnja (dejaM konceptual’m ta term^o^^^ aspekty) / V.S. Bіgun // Problemi derzhavotvorennja ta zahystu prav ludyny v Ukrayim: Materialy IX regіonal’noyi naukovo-praktychnoi' konfe-rendyi. 13-14 lutogo 2002 r. - L’vrv, 2003. - S. 5-8. (tezi dopovіdі na VIII regіonal’nіj naukovo-praktychnij konferendyi, m. L’vW, 13-14.02.2002) - http:// www.lawyer.org.ua/?w=r&i=21&d=408

Bratasjuk V.M. Pravova real’nlst’ jak forma vyrazhe-nnja mtelektual’noyi tradydyi epohy (na materialah romano-germans’koyi pravovoyi sm’yi): dys. . kand. yuryd. nauk : 12.00.12 - filosofija prava / V.M. Bratasjuk. - K., 2005. - 198 c.

Gudyma DA. Prava ludyny : antropologo-metodologichni zasady dosMzhjennja: dys. . kand. yuryd. nauk: 12.00.12 / Dmytro Anatohjovych Gudyma. - L., 2007. - 288 s.

Golovatyj S.P. Verhovenstvo prava: !deja, doktryna, pryncyp: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja dokt.

yuryd. nauk: 12.00.01 / S.P. Golovatyj. - K., 2009. - 44 s.

Gradova V.G. Ideja verhovenstva prava v ukrayins’kij pravovij tradyciyi: dys... k. yuryd. n.: 12.00.12. - filosofija prava / V.G. Gradova. - K., 2013. - 247 s.

Kostyc’kyj M.V. Filosofs’ki ta psyhologichni prob-lemy jurysprudenciyi: vybr. nauk. praci / Myhajlo Va-syl’ovich Kostyc’kyj. - Chernivci: Ruta, 2009. - 576 s.

Shevchuk S.V. Sudova pravotvorchist’: svitovyj dosvid i perspektyvy v Ukrayini / S.V. Shevchuk. - K.: Referat, 2007. - 640 s.

Olexik H.M. Osnovy teoriyi prava ta derzhavy: [konspekt audio lekcij] / H.M. Olexik. - Uzhgorod: ZakDU, 2011. - 232 s.

Zagal’na teorija derzhavy i prava: [pidruchn. dlja stud. vysch. yuryd. navch. zakl.] / [Cvik M.V. ta in.] ; za red. d-ra yuryd. nauk, prof., akad. APrN Ukrayiny M.V. Cvika, d-ra yuryd., nauk., prof., akad. APrN Ukrayiny

O.V. Petryshyna]. - Harkiv: Pravo, 2002. - 428 s.

Skakun O.F. Teorija derzhavy i prava / O.F. Skakun. - Harkiv: Konsum, 2005. - 656 s.

Rabinovych P.M. Osnovy zagal’noyi teoriyi prava ta derzhavy: [navch. posibnik]. - Vyd. 9-e, zi zminamy / P.M. Rabinovych. - L’viv: Kraj, 2007. - 192 s.

Kravchenko A.P. Antropologichnyj pryncyp u filosofiyi prava: dys.kand. yuryd. nauk.: 12.00.12 / Alla Petrivna Kravchenko. - H., 2008. - 216 s.

Ljudina // Filosofs’kyj slovnik / za red. chl. kor. AN URSR V.I. Shynkaruka. - K.: golovna red. URE AN URSR, 1973. - S. 264.

Ljudina // Filosofs’kyj enciklopedychnyj slovnyk / gol. red. V.I. Shinkaruk. - K.: Abrys, 2002. - S. 350.

Dishlevyj P.S. Pro zmist kategoriyi “social’ne” / P.S. Dyshlevyj // Filosofs’ka dumka. - 2002 .- №6. - S. 39.

Patej-Bratasjuk M.G. Antropocentrychna teorija prava / Marija Grygorivna Patej-Bratasjuk. - 2010. - 395 s.

Patej-Bratasjuk M.G. Filosofija prava / M.G. Patej-Bratasjuk. - Ternopil’, 2006. - 250 s.

Vlasevych T. Problema identychnosti luds’kogo buttj a u ... dys... k.filos. n.: 09.00.05 - istorija filosofiyi / T. Vlasevich. - L’viv, 2013. - 181 s.

Gubers’kyj L. Kul’tura. Ideologija. Osobystist’: metodologo-svitoglyadnyj analiz / L. Gubers’kyj, V. And-ruschenko, M. Myhal’chenko. - K.: Znannya Ukrayiny, 2009. - S. 138-212.

Berdjajev N.A. Carstvo Duha i carstvo Kesarja / N. Berdjajev. - M: Respublika, 1995. - 383 s.

Ivashev Y.V. Vzayemozv’jazok antropologiyi ta axiologiyi j ak chynnyk rozvytku teoriyi prav ludyny: dys... k.iu.n.: - 12.00.12 - filosofija prava / Y.V. Ivashev. - K., 2013. - 247 s.

Завантаження

Схожі статті

1-10 з 216

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.