ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ АНТИЦИПУВАННЯ ТА ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • Катерина Шестопалова

Ключові слова:

особистість, життєва компетентність, антиципація, когерентність, психологічний механізм, ціннісно-смислова сфера, психологічний експеримент, антиципаційна спрямованість, антиципаційна спроможність/неспроможність, індекс рефлексивності

Анотація

Розглянуто взаємозв’язок феномену життєвої компетентності та процесу антиципації на ціннісно-смисловому рівні, що дозволило теоретично обґрунтувати та емпірично виокремити механізм децентрації. Водночас проведена демаркація між компонентами життєвої компетентності та описано осягання людиною життєвих смислових узмістовлень у формі граничних смислів. На цьому підґрунті проаналізовано динаміку смислоутворення та виділено основні тенденції розвитку граничних смислів в осіб з антиципаційною спроможністю/неспроможністю, що уможливило теоретичне висвітлення специфіки механізму децентрації залежно від індивідуально-особистіших, тендерних та вікових особливостей особистості.

 

In the article the correlation of a phenomenon of life competence and the process of anticipation on the value-semantic level has been considered, which allowed theoretically substantiate and empirically differentiate the mechanism of decentration. At the same time the demarcation between the components of life competence has been made. On these grounds the dynamics of sense creation has been analyzed and the main trends of the development of limitation senses of persons with anticipational ability/inability have been distinguished, which made possible theoretical enlightening the specifics of the mechanism of decentration depending on individual-personal, gender and age characteristics of personality.

Біографія автора

  • Катерина Шестопалова
    кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри практичної психології Національного університету, м. Кривий Ріг

Посилання

Батраченко І.Г. Психологія життєвої антиципації особистості / І.Г. Батраченко, О.Г. Рихальська. - Д.: Вид-во ДДУ, 2009. - 168 с.

Василюк Ф.Е. Жизненный мир и кризис. Типологический анализ кризисных ситуаций // Психологический журнал. - 1995. - Т.16, №3. - С. 90-101.

Горностай П.П. Личность и роль: ролевой подход в социальной психологии личности / П.П. Г орностай.

- К.: Интерпресс, ЛТД, 2007. - 312 с. - С. 110-15, 190-193.

Життєві кризи особистості: [за ред. Л.В. Сохань,

І.Г. Єрмакова]. - К.: ІЗМН, 1998. - У 2-х ч. - Ч. 1. - 356 с.

Клиническая психология [под ред. Карвасарского Б.Д.]. - СПб.: Питер, 2004. - 960 с.

Леонтьев Д.А. Методика предельных смыслов (МПС) / Д.А. Леонтьев: [методическое руководство]. - М.: Смисл, 1999. - 36 с.

Максименко С.Д. Генезис существования личности / С.Д. Максименко. - К.: Изд-во ООО “КММ”, 2006. - 240 с.

Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология / В.Д. Менделевич. - М.: МЕДпресс-информ, 2005. - 432 с.

Особистіший вибір: психологія відчаю та надії / [за ред. Т.М. Титаренко]. - К.: Міленіум, 2005. - 336 с.

- С. 29-34.

Степаненко М.Д. Концептуальні засади життєвої компетентності особистості / М.Д. Степаненко // Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія. - Харків: ХУПС, 2005. - Вип. 2 (23). - С. 114-121.

Титаренко Т.М. Испытание кризисом: Одиссея преодоления / Т.М. Титаренко. - М.: Когнито-Центр, 2010. - 304 с.

ФранклВ. Человек в поисках смысла: Сборник: [пер. с англ. и нем. Д.А. Леонтьева, М.П. Папуша]. -М.: Прогресс, 1990. - 368 с.

Штепа О.С. Особистісна зрілість: Модель, опиту-вальник, тренінг: [монографія] / О.С. Штепа. - Л.: Видавн. ценр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. - 210 с.

Завантаження

Як цитувати

Шестопалова, Катерина. “ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ АНТИЦИПУВАННЯ ТА ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ”. Психологія і суспільство, no. 4(54), Sept. 2017, pp. 120-7, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/688.

Схожі статті

1-10 з 313

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.