ПЕРСОНАЛІЗМ ЯК УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА ІДЕОЛОГІЯ

Автор(и)

  • Володимир Сабадуха

Ключові слова:

Україна, пріоритет духовного над матеріальним, державна ідеологія, політичні ідеології, персоналізм, концепція сутнісних сил людини, самоозначення, самоактуалізація, особистісна парадигма буття людини, знеосіблена парадигма буття людини

Анотація

У статті висвітлено проблему формування української державної ідеології. Доведено вичерпаність чинних класичних, некласичних та постмодерних ідеологій. На основі аналізу персоналістичних тенденцій в українській та європейській філософії здійснено філософське та теоретико-методологічне обґрунтування ідеології персоналізму. Запропоновано в основу української державної ідеології покласти ідеологію персоналізму. Сформульовано засадничі принципи ідеології персоналізму.

Біографія автора

  • Володимир Сабадуха
    кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи навчально-наукового інституту праці та соціальних технологій Східноукраїнського національного інституту імені Володимира Даля, м. Луганськ

Посилання

Бандера С. До засад нашої визвольної політики /

С. Бандера // Український націоналізм: Антологія. Т 1. - 2-е вид. / упоряд. В. Рог. - К. : ФОП Стебеляк О. М., 2010. - С. 259-277.

Бандера С. Ідея і людина в ідеологічному русі / С. Бандера // Український націоналізм: Антологія. Т 2. -

-е вид. / упоряд. В. Рог. - К. : ФОП Стебеляк О. М., 2010. - С. 59-69.

Белебеха І.О. Світоглядні перлини Української Національної Ідеї / І. О. Белебеха. - Харків, ФОП Здоровий Я. А., 2011. - 152 с.

Бердяев H.A. Диалектика божественного и человеческого / Н. А. Бердяев. - М. : ООО АСТ ; Харьков: Фолио, 2003. - 620 с.

Бердяев H.A. Дух и реальность / Н. А. Бердяев. -М. : ООО АСТ ; Харьков: Фолио, 2003. - 679 с.

Вассиян Ю. Одиниця й суспільність (суспільно-філософські нариси) / Ю. Вассиян. - Торонто, Золоті ворота, 1957. - 90 с.

Гобсбаум Е. Вік екстремізму. Коротка історія ХХ віку 1914 - 1991 / Е. Гобсбаум. - [з англ. перекл. О. Мок-ровольский]. - К. : Альтернативи, 2001. - 544 с.

Гречаный А.Ф. Философия способностей в контексте приоритета духовного над материальным /

А. Ф. Гречаныш, В. А. Сабадуха Режим доступа: http:ukr-way.com.ua/108-ukrayinsk-naukovc-pro-duhovne-ta-materalne.html

Губерський Л. Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світоглядний аналіз / Л. Губерський, В. Андрущенко, М. Михальченко. - [2-е вид.]. - К., Знання України, 2005. - 580 с.

Делёз Ж. Что такое философия? / Ж. Делёз, Ф. Гваттари. - М.: Ин-т экспериментальной социологии, СПб.: Алетейя, 1998. - 288 с.

Донцов Д. Дух нашої давнини / Д. Донцов // Донцов Д. Де шукати наших історичних традицій; Дух нашої давнини. - К.: МАУП, 2005. - С. 137-559.

Донцов Д. За яку революцію / Д. Донцов. - Торонто: Лига визволення України, 1957. - 79 с.

Донцов Д. Націоналізм / Д. Донцов // Донцов Д. Твори. - Львів, 2001. - Т.1. : Г еополітичні та ідеологічні праці. - С. 243-416.

Донцов Д. Підстави нашої політики / Д. Донцов // Донцов Д. Твори. - Львів, 2001. - Т.1. : Геополітичні та ідеологічні праці. - С. 91-240.

Кирилюк Ф.М. Філософія політичної ідеології / Ф. М. Кирилюк. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 520 с.

Конституція України: Науково-практичний коментар / В. Б. Авер’янов, О. В. Батанов, Ю. В. Баулін та ін. - Харків: Право, К. : Ін Юре, 2003. - 808 с.

Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки /П. В. Копнин. - М.: Мысль, 1974. - 568 с.

Кубаєвский М.К. Національна ідея: історичні й методологічні засади осмислення: [монографія] / М.К. Кубаєвський. - Тернопіль: Економічна думка, 2007. -192 с.

Лісовий В. Культура - ідеологія - політика / В. Лісовий. - К. : Видавництво імені Олени Теліги, 1997. -352 с.

Маланюк Є. Ієрархія / Є. Маланюк // Український націоналізм: Антологія. Т 2. - 2-е вид. / упоряд. В. Рог.

- К. : ФОП Стебеляк О. М., 2010. - С. 69-81.

Манхейм К. Идеология и утопия / К. Манхейм // Диагноз нашего времени: пер. с нем. и англ. - М. : Юрист, 1994. - С. 7-276.

Мирон Д. Ідея і Чин України / Д. Мирон // Український націоналізм: Антологія. Т 1. - 2-е вид. / упоряд. В. Рог. - К. : ФОП Стебеляк О. М., 2010. - С.169-199.

Мунье Э. Персонализм / Э. Мунье ; пер. с фр. и примеч. И. С. Вдовина. - М. : Искусство, 1992. - 143 с.

Онацький Є. Націоналізм і індивідуалізм / Є. Она-цький // Український націоналізм. Антологія. Т. 2 / упор. В. Рог. - К.: Українська Видавнича Спілка ім. Юрія Липи, 2011. - С. 19-32.

Парсонс В. Публічна політика: Вступ до теорії й практики аналізу політики: пер. с англ. / В. Парсонс. -К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - 549 с.

Сабадуха В.О. Українська національна ідея та концепція особистішого буття: [монографія] / В.О. Сабадуха. - 2-ге вид., випр. - Івано-Франківск: Фоліант, 2011. - 176 с.

Сабадуха В.О. Філософія єдності людини й світу (до діалогу з О. Єременко) / В. О. Сабадуха // Практична філософія. - 2011. - №4. - С. 38-46.

Сковорода Г.С. Розмова, названа Алфавіт, або Буквар миру / Г. С. Сковорада // Сковорода Г. С. Твори у 2 т. - К., 2005. - Т.1. - С. 413-463.

Стецько Я. Українська визвольна концепція: Твори / Я. Стецько. - Львів: Видання організації українських націоналістів, 1987. -Т. I. - 528 с.

Табачковський В. Український персоналізм Володимира Шинкарука / В. Табачковський // Шин-

карук В. І. Вибрані твори: у 3-х т. - K.: Український Центр духовної культури, 2004. - Т. 3, ч. I. - C. 5-55.

Фукуяма Ф. Конец истории / Ф. Фукуяма // Вопросы философии. - 1990. - №3. - C. 134-148.

Фурман A.B. Ідея професійного методологу-вання: [монографія] / А. В. Фурман. - Ялта-Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Фурман A.B. Національна ідея - щит і меч українства / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2012. - №3. - C. 6-11.

Шварцмантель Д. Идеология и политика / Дж. Щварцмантель: пер. с англ. - Харків: Гуманитарный центр, 2009. - 312 с.

Шелер М. Положение человека в космосе / М. Ше-лер // Шелер М. Избранные произведения : [пер. с нем] ; [сост., науч. Ред., предисл. Денежкина А.А. ; послесл. Л.А. Чухиной]. - М., 1994. - C. 129-194.

Штраус Л. Введение в политическую философию: пер. с англ. - М. : Логос; Праксис, 2000. - 364 с.

Завантаження

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.