ПСИХОЛОГІЯ В УМОВАХ КРИЗИ ЗНЕОСОБЛЕНОГО БУТТЯ

Автор(и)

  • Володимир Сабадуха

Ключові слова:

Я-концепція, місія, парадигма, особистість, сутнісні сили людини

Анотація

У статті досліджено місію психолога в умовах знеособленого буття людини й суспільства. Доведено, що причина методологічної кризи психології пов’язана з концептом “кожна людина - особистість”, який не відповідає дійсності і є філософсько-психологічним обґрунтуванням панування посередньої людини. Сформульовано Я-концепцію психолога на основі концепта ієрархії сутнісних сил людини.

 

The article analyzes the mission of a psychologist in condition of depersonalized being of a human and society. It has been proved that the reason of methodological crisis in psychology is connected with the concept “every person is a personality”, which is far from reality and is a philosophical-psychological substantiation of domination of an average person. The self-concept of a psychologist on the basis of concept of hierarchy of essential forces of a human has been formulated.

Біографія автора

  • Володимир Сабадуха
    кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи навчально-наукового інституту праці та соціальних технологій Східноукраїнського національного інституту імені Володимира Даля, м. Луганськ

Посилання

Acмoлoв A.R Назад - к методологии психологии Z AT. Aсмолов H Вопросы психологии. - 2004. - №3. - С. В9-90.

Блoнcкий П. Как я стал педагогом Z П. Блонский Z Z Учительская газета. - 1991. - № 25.

Bышеcлaвцев Б.П. Вечное в русской философии И Вышеславцев Б.П. Этика преображенного Эроса Z Б.П. Вышеславцев.- М.: Peспyбликa, 1994. - С. 154-351.

Гумєнюк О. Психологія інноваційної освіти: теоретико-методологічний аспект: Монографія. -Тернопіль: Економічна думка, 2007. - 3В5 с.

Гуменюк О. Особливості ситуативного та вікового розвитку Я-концепції Z О. Г уменюк И Психологія і суспільство. - 2005. - №1. - С. 46-62.

Гуменюк О. Соціальний формат розвитку Я-кон-цепції Z О. Г уменюк И Психологія і суспільство. - 2004.

- №3. - С. В2-90.

Гуменюк О. Я-концепція у плині соціального довкілля Z О. Гуменюк И Психологія і суспільство. - 2004.- №2. - С. 125-143.

Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун; пер. с англ. И.З. Налетова; общ. ред. и поел. С.Р. Мику-линского и Л.А. Марковой. - 2-е изд. - М.: Прогресс, 1977. - 300 с.

Мамардашвили М. Как я понимаю философию / М. Мамардашвили. - М.: Прогресс, 1990. - 368 с.

М’ясоідП. Наука і практика у роботі психолога / П. М’ясоїд // Психологія і суспільство. - 2004. - №3. - С. 5-74.

Платон. Держава / Платон; пер. с давньогр. Д. Коваль. - К.: Основи, 2005. - 355 с.

Психология XXI века. Пророчества и прогнозы (круглый стол). Вопросы психологии. - 2001. - №1. - С. 3-35.

Розин В.М. Психология на перепутье (вирту-альний диалог психолога с методологом) / В.М. Розин // Вопросы философии. - 2010. - №11. - С. 92-104.

Сабадуха В.О. Українська національна ідея та концепція особистішого буття / В.О. Сабадуха. - Івано-Франківськ: Фоліант, 2011. - 176 с.

Сабадуха В. Я-концепція філософа, або протест проти постмодерної безвідповідальності філософії перед світом / В. Сабадуха // Практична філософія. -2010. - № 1 . - С. 100-110.

Сабадуха В.О. Місце та роль шкільного психолога в сучасному виховному процесі / В.О. Сабадуха, О.Ф. Гречаний // Освіта Донбасу. - 2004. - №3-4. - С. 67-72.

Сурмава А.В. Психологический смысл исторического кризиса / А.В. Сурмава // Вопросы психологии. - 2004. -№3. - С. 71-85.

Франк С.Л. Реальность и человек: Метафизика человеческого бытия / С.Л. Франк. - Париж: 1956. -416 с.

Фурман А.В. Методологія парадигмальних досліджень у соціальній психології: [монографія] / Анатолій В. Фурман. - К.: Інститут політичної і соціальної психології, 2013. - 100 с.

Фурман А.В. Парадигма як предмет методологічної рефлексії / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2013. - №3. - С. 72-85.

Фурман А.В. Психологія Я-концепції / А.В. Фурман, О.Є Гуменюк. - Львів: Новий Світ-2000. - 2006. -360 с.

Фурман А. Наука і практика у роботі психолога, соціолога: між правдою й лукавством / А. Фурман // Психологія і суспільство. - 2004. - № 4. - С. 7-12.

Хьелл Л. Теории личности (Основные положения, исследования и применение) / Л. Хьелл, Д. Зиглер. -СПб: Питер, 1999. - 608 с.

Штирнер М. Единственный и его собственность / М. Штирнер. - Харьков: Основа, 1994. - 559 с.

Ясперс К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. - М. 1994. - 527 с.

Asmolov A.G. Nazad - k metodologii psikhologii / A.G. Asmolov // Voprosih psikhologii. - 2004. - №3. - S. 89-90.

Blonskiyj P. Kak ya stal pedagogom / P. Blonskiyj // Uchiteljskaya gazeta. - 1991. - № 25.

Vihsheslavcev B.P. Vechnoe v russkoyj filosofii // Vi-hsheslavcev B.P. Ehtika preobrazhennogo Ehrosa / B.P. Vihsheslavcev.- M.: Respublika, 1994. - S. 154-351.

Gumenyuk O. Psikhologiya innovaciyjnoi osviti: teoretiko-metodologichniyj aspekt: Monografiya. - Ter-nopilj: Ekonomichna dumka, 2007. - 385 s.

Gumenyuk O. Osoblivosti situativnogo ta vikovogo rozvitku Ya-koncepcii / O. Gumenyuk // Psikhologiya i suspiljstvo. - 2005. - №1. - S. 46-62.

Gumenyuk O. Socialjniyj format rozvitku Ya-kon-cepcii / O. Gumenyuk // Psikhologiya i suspiljstvo. - 2004. - №3. - S. 82-90.

Gumenyuk O. Ya-koncepciya u plini socialjnogo dovkillya / O. Gumenyuk // Psikhologiya i suspiljstvo. -2004. - №2. - S. 125-143.

Kun T. Struktura nauchnihkh revolyuciyj / T. Kun; per. s angl. I.Z. Naletova; obth. red. i posl. S.R. Mi-kulinskogo i L.A. Markovoyj. - 2-e izd. - M.: Progress, 1977. - 300 s.

Mamardashvili M. Kak ya ponimayu filosofiyu / M. Mamardashvili. - M.: Progress, 1990. - 368 s.

M’yasoid P. Nauka i praktika u roboti psikhologa / P. M’yasoid // Psikhologiya i suspiljstvo. - 2004. - №3. -

S. 5-74.

Platon. Derzhava / Platon; per. s davnjogr. D. Kovalj.

- K.: Osnovi, 2005. - 355 s.

Psikhologiya XXI veka. Prorochestva i prognozih (kruglihyj stol). Voprosih psikhologii. - 2001. - №1. - S.

-35.

Rozin V.M. Psikhologiya na pereputje (virtualjniyj dialog psikhologa s metodologom) / V.M. Rozin // Vop-rosi filosofii. - 2010. - №11. - S. 92-104.

Sabadukha V.O. Ukrainsjka nacionaljna ideya ta koncepciya osobistisnogo buttya / V.O. Sabadukha. -Ivano-Frankivsjk: Foliant, 2011. - 176 s.

Sabadukha V. Ya-koncepciya filosofa, abo protest proti postmodernoi bezvidpovidaljnosti filosofii pered svitom / V. Sabadukha // Praktichna filosofiya. - 2010. -№ 1 . - S. 100-110.

Sabadukha V.O. Misce ta rolj shkiljnogo psikhologa v suchasnomu vikhovnomu procesi / V.O. Sabadukha, O.F. Grechaniyj // Osvita Donbasu. - 2004. - №3-4. - S. 67-72.

Surmava A.V. Psikhologicheskiyj smihsl istoriches-kogo krizisa / A.V. Surmava // Voprosi psikhologii. - 2004. -№3. - S. 71-85.

Frank S.L. Realjnostj i chelovek: Metafizika chelovecheskogo bihtiya / S.L. Frank. - Parizh: 1956. -416 s.

Furman A.V. Metodologiya paradigmaljnikh dos-lidzhenj u socialjniyj psikhologii: [monografiya] / Anatoliyj V. Furman. - K.: Institut politichnoi i socialjnoi psikhologii, 2013. - 100 s.

Furman A.V. Paradigma yak predmet metodolo-gichnoi refleksii / Anatoliyj V. Furman // Psikhologiya i suspiljstvo. - 2013. - №3. - S. 72-85.

Furman A.V. Psikhologiya Ya-koncepcii / A.V. Furman, O.Y. Gumenyuk. - Ljviv: Noviyj Svit-2000. - 2006. - 360 s.

Furman A. Nauka i praktika u roboti psikhologa, sociologa: mizh pravdoyu yj lukavstvom / A. Furman // Psikhologiya i suspiljstvo. - 2004. - № 4. - S. 7-12.

Khjell L. Teorii lichnosti (Osnovnihe polozheniya, issledovaniya i primenenie) / L. Khjell, D. Zigler. - SPb: Piter, 1999. - 608 s.

Shtirner M. Edinstvennihyj i ego sobstvennostj / M. Shtirner. - Kharjkov: Osnova, 1994. - 559 s.

Yaspers K. Smihsl i naznachenie istorii / K. Yaspers. - M. 1994. - 527 s.

Завантаження

Схожі статті

1-10 з 912

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.