ВЧИНКОВИИ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Автор(и)

  • Ярослава Кальба

Ключові слова:

особистість, виховний процес, учинок, учинковий потенціал, компоненти вчинкового потенціалу, семантика вчинку, вчинкова сензитивність, методика дослідження вчинкового потенціалу старшокласника

Анотація

У статті розкриваються можливості запровадження вчинкового підходу, фундатором якого є В.А. Роме-нець, у систему освіти. Висвітлено зміст та обсяг поняття “вчинковий потенціал особистості учня”. Розроблено й обґрунтовано психолого-педагогічну методику дослідження вчинкового потенціалу старшокласника, до головних критеріїв оцінки якого віднесені когнітивне та емоційне прийняття учнями значущості вчинкової активності, суб’єктивні та об’єктивні стимули і можливості її актуалізації, суб’єктивний досвід вчинкового діяння у різних сферах життєздійснення особистості.

Біографія автора

  • Ярослава Кальба

    кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль

Посилання

Анциферова Л.И. Связь морального сознания с нравственным поведением человека (по материалам исследований Лоуренса Колберга и его школы). Л.И. Анциферова // Психологический журнал. - 1999. - Т. 20, №3. - С. 5.

Багмет А. Словник синонімів української мови / Під ред. Лужницького / А. Багмет. - Т. 1: А - П. - Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1982. - 465 с.

Гегель Г. Философия духа / Энциклопедия философских наук / Гегель Г. - Т. 3. - М., 1977. - С. 246.

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка / В. Даль. - Т. 3. - М.: Русский язык, 1981. - 555 с.

Диагностика эмоционально-нравственного развития / Ред. и сост. И.Б. Дерманова. - СПб.: Речь, 2002. - С. 103-112.

Кальба Я.Є. Психологічні особливості формування вчинкового потенціалу особистості учня: Авто-реф. дис. ... канд. психол.наук : 19.00.07 / Київський нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова / Кальба Ярослава Євгенівна. - К., 2006. - 20 с.

Кальба Я.Є. Шкільному психологу: вчинковий потенціал старшокласника / Я.Є. Кальба. - К.: Шкільний світ, 2010. - 128 с.

Караванський С. Практичний словник синонімів української мови / С. Караванський. - К.: Кобза, 1995. - 472 с.

Категории материалистической диалектики в психологии / Под ред. Л.И. Ациферовой. - М.: Наука, 1988. -244с.

Короткий тлумачний словник української мови / За ред. Д.Г. Гринчишина. - 2 вид., перероб. і доп. -К.: Рад. школа, 1988. - 320 с.

Леонтьев А.Н. Методологические тетради / Философия психологии / А.Н. Леонтьев. - М., 1994. - С. 163-225.

Леонтьев Д.А. Тематический апперцептивный тест / Д.А. Леонтьев. - М.: Смысл, 1998. - 254 с.

Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) / Д.А. Леонтьев. - М.: Смысл, 1992. - 16 с.

Маноха І.П. Психологія потаємного “Я” / І.П. Маноха. - K.: Поліграфкнига, 2001. - 448 с.

Новий тлумачний словник української мови: У 4-х томах. - Т. 3: Обе - Роб. / Укл. В. Яременко, О. Слі-пушко. - K.: Аконіт, 1998.

Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Ки-ричука, В.А. Роменця. - K.: Либідь, 1995. - 632 с.

Педагогическая энциклопедия: В 4-х т. - Т. 3: Н-Ст. / Под ред. И.А. Каирова. - М.: Советская энциклопедия, 1966. - 879 с.

Перлз Ф. Гештальт-подход, Свидетель терапии / Пер. с англ. М. Папуша / Ф. Перлз. - М.: Изд-во Института психотерапии, 2001. - 224 с.

Перлз Ф. Практика гештальттерапии / Ф. Перлз.

- М.: Институт общегуманитарных исследований, 2001. - 480 с.

Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учеб. пособ. / Д.Я. Райгородский. - Самара: “БАХРАХ”, 1998. - С. 637-641.

Роменець В.А. Історія психології: Навч. посібник / В.А. Роменець. - K.: Вища школа, 1978. - 440 с.

Словарь практического психолога / Сост. С.Ю. Г о-ловин. - Минск.: Харвест, 1998. - 800 с.

Словник синонімів української мови: В 2т.-Т.1: А-Н / А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Головащук, Г.Н. Горюшина. - К.: Наукова думка, 1999. - 1040 с.

Словарь української мови (зібрала редакція журналу “Кіевская Старина”) / Упоряд. Б. Грінченко. - Т. IV: Р - Я. - Київ, 1909. - .... с.

Словник української мови. Т. 3-10 / АН УРСР; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. - K.: Наукова думка, 1979. - 658 с.

Словник староукраїнської мови: В 2 т. - Т. 2: XIV-XV ст. / За ред. Л.Л. Гумецької, І.М. Kерницького. -K.: Наукова думка, 1978. - 592 с.

Советский энциклопедический словарь / Гл. ред.

А.М. Прохоров. - 2 изд. - М.: Сов. энциклопедия, 1982.

- 1600 с.

Собчик Л.Н. Рисованый апперцептивный тест / Л.Н. Собчик. - СПб.: Речь, 2002. - 32 с.

Татенко В.А. K проблеме аутентичности человеческого бытия: поступковая парадигма / В.А. Татенко.- АПН Украины, 2002.

Татенко В.А. Психолого-педагогические механизмы формирования поступка учащегося: Автореф. дис. ... канд. психол. наук / В.А. Татенко. - K., 1979. - С. 3-10.

Татенко В.О. Суб’єктно-вчинкова парадигма в сучасній психології // Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії / За заг. ред. В.О. Татенка. - K.: Либідь, 2006. - C. 316-357.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. - Т. 3: Муза - Сят. / М. Фасмер. - М.: Прогресс, 1987. - 830 с.

Философский энциклопедический словарь. - М.: Сов. энциклопедия, 1983. - 839 с.

Философский энциклопедический словарь / Ред. кол.: С.С. Аверинцев, Е.А. Араб-Огли, Л.Ф. Ильичев.

- 2изд.- М.: Сов. энциклопедия, 1989. - 815 с.

Философский энциклопедический словарь. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 576 с.

Франк С.Л. Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии: Сочинения / С.Л. Франк. - М.: Правда, 1990. - С. 183-559.

Kohlberg L. Moral stages and moralization: The research and Sosial issues / L. Kohlberg L. - N.Y., 1976. -P. 31-53

Завантаження

Як цитувати

Кальба, Ярослава. “ВЧИНКОВИИ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ”. Психологія і суспільство, no. 2(44), Aug. 2017, pp. 148-63, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/539.

Схожі статті

1-10 з 479

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.