Співвідношення світогляду із структурними компонентами особистості

Автор(и)

  • Іван Тітов кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, м. Полтава. ORCID: 0000-0002-5529-1568 http://orcid.org/0000-0002-5529-1568

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2019.01.060

Ключові слова:

особистість, світогляд, життєвий вибір, життєва задача, життєва стратегія, індивідуальний стиль життя

Анотація

У статті досліджено проблему функціональної ролі світогляду у структурі особистості. Охарактеризовано його зв’язок зі спрямованістю особи, її когнітивним компонентом, компонентом досвіду, характером та регуляторним компонентом. Доведено, що у структурі вказаноїї спрямованості особистості світоглядні ідеали, принципи та переконання, утворюючи вищий її щабель, забезпечують ієрархізацію мотиваційно-ціннісних особистісних утворень та уможливлюють здійснення людиною на цій основі продуктивних тактичних і стратегічних життєвих виборів.  Аргументовано, що зв’язок світогляду з когнітивною сферою особистості виявляється під час вирішення нею життєвих задач, де світоглядні структури опосередковують перебіг вироблення пізнавального ставлення до конкретної задачі, беруть участь у реалізації метакогнітивної регуляції процесу її розв’язання та уможливлюють утілення прийнятого рішення у життєвій стратегії. Підкреслено, що світоглядні переконання також постають ціннісно-смисловою опорою стратегічного цілепокладання та свідомої саморегуляції, забезпечуючи переведення змістів повсякденного досвіду до конкретної структури проектованої життєвої програми та визначаючи спектр можливих варіантів її учинкових реалізації. Насамкінець констатовано той факт, що визначеність особистості відносно значущих об’єктів або явищ дійсності, що зумовлює формування та реалізацію індивідуального стилю та відповідного варіанту життя, пов’язана з її характером, який є виразником певного типу її світоглядного ставлення до плину життя.

Посилання

Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. Москва : Мысль, 1991. 301 с.

Асмолов А.Г. Психология личности : культурно-историческое понимание развития человека. Москва : Смысл: Изд. центр “Академия”, 2007. 528 с.

Ахмеров Р.А. Жизненные программы личности. Наука и практика. Диалоги нового века: Мат. междунар. н.-пр. конф. Часть 1. Набережные Челны : Изд-во Камского гос. политехн. института, 2003. С. 3–4.

Балл Г.А. Выбор в жизни человека как предмет системологического и психологического анализа. Мир психологии. 2010. № 1. С. 197–208.

Балл Г.А. Теория учебных задач: Психолого-педагогический аспект : монография. Москва : Педагогика, 1990. 184 с.

Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. Психологическое исследование. Москва : Просвещение, 1968. 464 с.

Братусь Б.С. Аномалии личности. Москва : Мысль, 1988. 304 с.

Братусь Б.С. К проблеме нравственного сознания в культуре уходящего века. Вопросы психологии. 1993. №1. С. 6–13.

Дернер Д. Логика неудачи. Стратегическое мышление в сложных ситуациях. Москва : Смысл, 1977. 243 с.

Додонов Б.И. О системе “Личность”. Вопросы психологии. 1985. №5. С. 36–45.

Дружинин В.Н. Варианты жизни. Санкт-Петербург : Питер, 2010. 156 с.

Залесский Г.Е. Психология мировоззрения и убеждений личности. Москва : Изд-во МГУ, 1994. 144 с.

Комлев А.А. Жизненный выбор человека: виды и факторы влияния в аспекте возможностей. Мир психологии. 2004. № 4. С. 41–51.

Кудрявцев В.Т. Выбор и надситуативность в творческом процессе: опыт логико-психологического анализа проблемы. Психологический журнал. 1997. Т.18, №1. С. 16–30.

Леонтьев Д.А. Выбор как деятельность: личностные детерминанты и возможности формирования. Вопросы психологии. 1995. №1. С. 97–110.

Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. Москва : Смысл, 2007. 511 с.

Мадди С. Смыслообразование в процессе принятия решений. Психологический журнал. 2005. Т.26, №6. С. 87–101.

Мировоззренческая культура личности: философские проблемы формирования. Київ : Наукова думка, 1986. 294 с.

Моросанова В.И. Самосознание и саморегуляция поведения. Москва : Изд-во “Институт психологии РАН”, 2007. 213 с.

Платонов К.К. Структура и развитие личности. Москва : Наука, 1986. 255 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Санкт-Петербург : Питер, 2001. 720 с.

Соболева Н.И. Жизненный выбор личности / Культура жизни личности : (Пробл. теории и методологии социал.-психол. исслед.) / отв. ред. Л.В. Сохань, В.А. Тихонович. Київ: Наук. думка, 1988. С. 75–88.

Тітов І.Г. Інтегративна модель структурно-функціональної організації особистості. Психологія і особистість. 2016. №1(9). С. 18–30.

Тітов І.Г. Місце та роль світогляду в структурі свідомості. Психологія і особистість. 2015. №2(8). Частина 1. С. 45–57.

Фурман А.В. Теорія навчальних проблемних ситуацій: психолого-дидактичний аспект : монографія. Тернопіль: Астон, 2007. 164 с.

Фурман А.В. Уровни решения проблемных задач учащимися. Вопросы психологии. 1989. №3. С. 43–53.

Завантаження

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 334

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.