ЗМІСТ ТА ФОРМА ПОСТАНОВКИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ

Олександр Самойлов

Анотація


Незадоволення представників психологічної науки нездатністю мислення, озброєного логікою, зрозуміти сутність складних явищ дійсності, ґрунтується лише на усвідомленні ними того, що сутність, відповідно до вимог діалектики, розуміється як суперечність. Відсутність у них конкретного знання стосовно обмеженості інструментальних можливостей формальної логіки, а також стосовно спроб вдосконалити ці можливості видатними представниками філософської думки з метою пошуку формальних засобів подолання суперечності заважає їм сформулювати це незадоволення у вигляді теоретичної проблеми. У роботі обґрунтовується авторська позиція стосовно розуміння форми постановки теоретичної проблеми та розв’язання її шляхом розробки більш досконалих форм мислення, які знаково моделюють його природну діалогічність і котрі спроможні використовуватись самим мисленням як психологічне знаряддя, що відповідає вимогам діалектики.

 

Dissatisfaction of representatives of psychological science of inability of thinking, armed by logic, to understand the complex phenomenon of reality, based only on awareness by them that nature, according to the requirements of dialectics, understood as a contradiction. Lack in specific knowledge concerning the limitations of instrumental possibilities of formal logic, and also concerning attempts to improve these possibilities by outstanding representatives of philosophical thought with aim to search formal means of overcoming contradictions prevents them to formulate this dissatisfaction in the form of theoretical problem. The paper substantiates the author’s position regarding understanding forms of setting theoretical problem and solving it by developing more sophisticated forms of thinking, which symbolically modeling its natural dialogism and which are able to be used by thinking as a psychological tool of thinking which uses a contradiction in accordance with requirements dialectics.


Ключові слова


наука; традиційна логіка; мислення; поняття; судження; умовивід; парадокс; діалектична логіка; суперечність; теоретична проблема; сутність; форма; явище

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аристотель. Аналитики первая и вторая. - М., ГИПЛ, 1952. - 417 с.

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. -М., 1986. - 444 с.

Богомолов А.С. Диалектический логос. - М., 1982. - 87 с.

Гайденко П.П. Г.Фихте. История диалектики: Немецкая классическая философия. - М., 1978. - 280 с.

Гегель Г.В.Ф. Наука логики. - М.: Наука, 1970 -1972. - Т. 1 - 501 с., Т. 2 - 248 с., Т. 3 - 374 с.

Диалектическая логика / под ред. З.М. Оруджева, А.П. Шептулина. - М., 1986. - 298 с.

Ильенков И.В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории. - М., 1984. - 320 с.

Кант И. Критика способности суждения / Сочинения: в 6 т. - М.: Наука, 1963 - 1966. - Т. 5 - 420 с.

Кумпф Ф., Оруджев 3. Диалектическая логика: Основные принципы и проблемы. - М., 1979. - 287 с.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. - Т. 1, кн. 1. Процесс производства капитала. -М., 1988. - 522 с.

Самойлов А.Е. Психология парадоксального мышления или прогностический диалог теории с эмпирией. - Днепропетровск, 2007. - 185 с.

Ткаченко А.А. Теория диалектико-логического доказательства. - Запорожье, 1993. - 227 с.

Aristotel. Analitiki pervaja i vtoraja. - M., GIPL, 1952. - 417 s.

Bahtin M.M. Estetika slovesnogo tvorchestva. - M., 1986. - 444 s.

Bogomolov A.S. Dialektichjeskij logos. - M., 1982. - 87 s.

Gajdenko P.P. G.Fihte. Istorija dialektiki: Nemeckaja klassicheskaja filosofija. - M., 1978. - 280 s.

Hehel G.V.F. Nauka logiki. - M.: Nauka, 1970 -1972. - T. 1 - 501 s., T. 2 - 248 s., T. 3 - 374 s.

Dialekticheskaja logika / pod red. Z.M. Orudzheva, A.P. Sheptulina. - M., 1986. - 298 s.

Il’jenkov I.V. Dialekticheskaja logika: Ocherki istorii i teorii. - M., 1984. - 320 s.

Kant I. Kritika sposobnosti suzhdenija / Sochinenija: v 6 t. - M.: Nauka, 1963 - 1966. - T. 5 - 420 s.

Kumpf F., Orudzhev Z. Dialekticheskaja logika: Osnovnyje principy i problemy. - M., 1979. - 287 s.

Marks K. Kapital. Kritika politicheskoj ekonomiyi. - T. 1, kn.1. Process proizvodstva kapitala. - M., 1988. -522 s.

Samojlov A.E. Psihologija paradoxal’nogo mysh-ljenija ili prognosticheskij dialog teoriyi s empirijej. -Dnepropetrovsk, 2007. - 185 s.

Tkachenko A.A. Teorija dialektiko-logicheskogo dokazatel’stva. - Zaporozh’je, 1993. - 227 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)