ЗНАННЯ ЯК "ОНТОЛОГІЧНА РЕАЛЬНІСТЬ": АРГУМЕНТ ВІД "АПРІОРНОГОі

Автор(и)

  • Лариса Комаха

Ключові слова:

прагматизм, апріорне, аргумент, логіка, досвід, смисл онтологічний, Клайв Стейплз Льюїс

Анотація

У статті досліджується проблема “апріорного” в концептуальному прагматизмі К.С. Льюїса. Використання “апріорного” як аргументу американський філософ розповсюджує на дослідження елементу “даності” пізнавального досвіду. Доводиться, що у сфері зрілого людського досвіду апріорне починається з поняття, тим самим засвідчуючи його двокомпонентність - наявність чуттєвих даних і результатів інтелектуального пізнання. Природа “апріорного” розкривається в темпоральності і процесній динаміці реального світу. Показано, що підсумком логічних міркувань дослідження є аргументація знання як “онтологічно реального”, досвід котрого відкриває перспективи нової системи епістемологічного мислення. Аргументація Клайва Льюїса дає підстави висновувати, що завдяки досвіду уможливлюється осягнення в певному контексті світового процесу. Апріорний елемент досвіду має свої витоки в конкретності людської поведінки, слугує головним аргументом для розуміння духу класичного прагматизму, культури мислення і поліфонії філософського знання.

 

The article investigates the problem of the “a priori” in the conceptual pragmatism of C. Lewis. The American philosopher extends the use of “a priori” as an argument to the research of element of “givens” of cognitive experience. It is proved that in our experience a prioribegins with a concept, thus confirming the two elements of experience - sensory data and intellectual knowledge. The nature of “a priori” is revealed intemporality andprocessuality of the real world. It is shown that the result of logical reasoning of a research is the reasoning of knowledge as “ontologically real”; its experience offers the prospect of a new system of epistemological thinking. C. Lewis’ argumentation leads to the conclusion that the experience opens a possibility of understanding of the world process’context. An “a priori element” of experience has its origins in a particular human behavior. An “a priori element” is the main argument for understanding the essence of classical pragmatism, culture of thinking and polyphony of philosophical knowledge.

Біографія автора

  • Лариса Комаха
    кандидат філософських наук, доцент кафедри логіки філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

Посилання

Паткуль А. Б. Априори: самый далекий путь к ближайшему / А. Б. Паткуль // Многообразие априори. -М.: “Канон+” РООИ “Реабилитация”, 2013. - С. 87-105.

Реале Дж, Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. От романтизма до наших дней (4) / Реале Дж. и Антисери Д. - СПб.: “Пневма”, 2003. - 880 с.

Розенталь Сандра Б. К.И. Льюис, 1883-1964 / Сандра Б. Розенталь // Американская философия. Введение. - М.: Идея-Пресс, 2008. - С. 326-343.

Dewey J. Experience and Nature / John Bewey. -Carbondale, IL: Southern Illinois University Press, 1981. - 480 р.

Lewis C.I. An Analysis of Knowledge and Valuation / C.I. Lewis. - La Salle, IL: Open Court, 1962.

Lewis C.I. Logic and Pragmatism / C.I. Lewis // Collected Papers of Clarence Irving Lewis, ed John D. Coheen and John L. Mothers heed, Jr. - Stanford, CA: Stanford University Press. 1970.

Lewis C.I. Mind and the World Order / C.I. Lewis. -New York: Dover Publication, 1956.

Patkul’ A.B. Apriori: samyj daljekij put’ k blizhaj-shjemu / A. B. Patkul’ // Mnogoobrazije apriori. - M.: “Kanon+” ROOI “Rjeabilitacija”, 2013. - S. 87-105.

Rjealje Dzh., Antisjeri D. Zapadnaja filosofija ot isto-kov do nashih dnjej. Ot romantizma do nashih dnjej (4) / Rjealje Dzh. i Antisjeri D. - SPb.: “Pnjevma”, 2003. - 880 s.

Rozjental’ Sandra B. K.I. L’juis, 1883-1964 / Sandra B. Rozjental’ // Amjerikanskaja filosofija. Vvjedjenije. -M.: Idjeja-Prjess, 2008. - S. 326-343.

Dewey J. Experience and Nature / John Bewey. -Carbondale, IL: Southern Illinois University Press, 1981.

- 480 р.

Lewis C.I. An Analysis of Knowledge and Valuation / C.I. Lewis. - La Salle, IL: Open Court, 1962.

Lewis C.I. Logic and Pragmatism / C.I. Lewis // Collected Papers of Clarence Irving Lewis, ed John D. Coheen and John L. Mothers heed, Jr. - Stanford, CA: Stanford University Press. 1970.

Lewis C.I. Mind and the World Order / C.I. Lewis. -New York: Dover Publication, 1956.

Завантаження

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 109

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.