КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА

Оксана Швед

Анотація


Під комунікативним потенціалом розуміється сукупність особистісних якостей, здібностей, умінь, які створюють комунікативну структуру особистості, її індивідуальний стиль при взаємодії з інтими людьми. Чинниками, котрі відображають задіяння конкретного студента в кожний комунікативний акт, є зміст самої навчальної діяльності, умови, за яких ця діяльність здійснюється, особливості інших її учасників, мікросоціум загалом, а також стійкі індивідуальні особливості студента, котрі характеризують його як майбутнього професіонала. Увага зосереджується на індивідуальних властивостях, потребо-мотиваційній сфері, емоційному задоволенні у спілкуванні, місці особистості у системі комунікативних зв’язків з оточуючими, емпатійних здібностях, самооцінці власних комунікативних рис і
Copyright © 2002 потенцій. Зумовлення цих компонентів психологічними особливостями тієї соціальної групи, у якій проходить навчальна діяльність студента, вимагала розглядати студентську групу як суб’єкт спілкування. Доведено, що сукупність комунікативних можливостей групи становить її реальний комунікативний потенціал.


Ключові слова


спілкування; комунікативні особливості особистості; комунікативні здібності; комунікативний потенціал; суб’єкт спілкування

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Агеев B.C. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проб-лемы.—М.: Изд-во МГУ, 1990.—240 с.

Андреева Г.М. К построению теоретической схемы исследований социальной перцепции //Вопросы психологии. — 1977. - №2. - С. 3-14.

Бодалев А.А. Психология общения: Избранные психол. труды.— М.: Институт практической психологии; Воронеж: НПО МОДЭК, 1996. - 256 с.

Бодалев А.А. Формирование и понятие о другом человеке как личности. - Л.: Изд. ЛГУ, 1970. - 135 с.

Василишина T.B. Емпатія як фактор ефективності педагогічного спілкування: Автореф. дис... канд. психол. наук. - К., 2000. - 20 с.

Вітюк Н.В. Студентська група як чинник розвитку комунікативних здібностей майбутніх учителів / /Збірник наукових праць: Філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: Вид-во «Плай» Прикарпатського ун-ту, 2001. - Вип. 6. - 4.2. - 266 с.

Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. - М.: Прос-вещение,1987. - 207 с.

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. -СПб: Питер, 2000. - 512 с.

Ковалев А.Г. Колектив и социальнопсихологические проблеми руководства.- М.: Политиздат, 1975. - 271 с.

Кольцова В.А. Общение и познавательные процессы // Познание и общение / Отв. ред. Б.Ф. Ломов, A.B. Беляева. -М.: Наука, 1986. - 208 с.

Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. - 1995. - 304 с.

Леонтьев А.А. Педагогическое общение. - М.: Знание, 1979. - 64 с.

Обозов Н. Н. Психология межличностных отношений. -К.: Лыбидь, 1990. - 191 с.

Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Навчальний посібник. - Івано-Франківськ: “Плай”, 2001. - 695 с.

Петровская Л.А. Компетентность в общении : Социально-психологический тренинг. - М.: Изд-во МГУ, 1989. - 216 с.

Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. - М.: Политиздат, 1982. - 255 с.

Психологія професійної діяльності і спілкування /За ред. Л.Е. Орбан, Д.М. Грид-жука. - К.: Преса України, 1997. - 192 с.

Полуэктова Н.М., Тихонов Б.В. Влияние характера взаимодействия на эффективность совместной групповой мыслительной деятельности / / Отв. ред. Б.Ф. Ломов. - М.: Наука , 1985. - 344 с.

Рыжов В.В. Психологические основы коммуникативной подготовки : Автореф. дис... докт. психол. наук. - Н. Новгород, 1995. -37 с.

Славтіч Г.О. Формування навичок ділового спілкування в учнів професійно-технічних закладів освіти: Автореф. дис... канд. психол. наук. - К., 2000. - 16 с.

Словарь практического психолога / Сост. С.Ю. Головин. - Минск: Харвест, 1998. - 800 с.

Шепеленко Т.Я. Формування комунікативних умінь студентів у процесі рольової гри // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 1998. - № 4. - С. 222 - 229.

Юнг К. Психологические типы. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс. —2001. —480 с.

Яценко Т.С. Социально-психологическое обучение в подготовке будущих учителей.—К. Вища шк., 1987. - 111 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)