АКТИВІЗАЦІЯ ТВОРЧИХ РЕСУРСІВ ПЕДАГОГА У ПРОЦЕСІ ЙОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ

Тетяна Гера

Анотація


Стаття присвячена проблемі активізації творчих ресурсів педагога у процесі його професіоналізації. Теоретично обґрунтована доцільність створення нового напрямку прикладної психології - педагогічної креативної психології. Окреслені можливі шляхи розв’язання проблеми діагностики творчих ресурсів педагога через визначення вимірюваних конструктів його творчого потенціалу й добірку методів діагностики емпіричних показників цих конструктів. У підсумку розроблені основи програми наукового дослідження.

Ключові слова


актуалізація творчих ресурсів особистості; творчий потенціал учителя; педагогічна професіоналізація; педагогічна креативна психологія; критерії творчих ресурсів педагога

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Necka E, Orzechowski J, Slabosz A., Szymura B. Trening tworczosci. - Gdansk: Gdanske Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - 174 s.

Necka Edward. Psychologia tworczosci. - Gdansk: Gdanske Wydawnictwo Psychologiczne, 2001. - 256 s.

Nowe wyzwania w rozwoju czlowieka/Pod red. B. Kaczmareka, K. Markiewicz, S. Orzechowskiego [Tekst]/ Bozydar Kaczmarek, Katarzyna Markiewicz, Sylwester Orzechowski. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2001. - 328 s.

Алдер X. НЛП. Современные психотехнологии. -СПб: Питер, 2000. - 200 c.

Богуш Л Бизнес как часы [Електронний ресурс]/ Людмила Богуш. - Режим доступа: www.bogush-

time.com

Гера Т.И.Психологическое сопровождение личностного и профессионального развития будущих инженеров-педагогов [Текст] / Татьяна Игоревна Гера / Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения: сборник материалов XVIII Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. С.С. Чернова. - Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011. - 510 с. - С. 50-55.

Коваленко А. Б. Психологические особенности процесса понимания творческих задач 91’5с.42 [Електронний ресурс] /Алла Борисовна Коваленко. -Режим доступа: http://www.voppsy.ru/authors/ KOVALEAB .htm

Матюшкин А. Одаренность в младшем школьном возрасте[Електронний ресурс]/ А.М. Матюшкин. -Режим доступа:http://revolution.allbest.ru/pedagogics/ 00179496_0.html

Моляко В.О. Психологія творчості - нова парадигма дослідження конструктивної діяльності людини [Текст] / В.О. Моляко // Практична психологія і соціальна робота. - 2004. - № 8. - С. 1-4.

Основы педагогического мастерства: Учеб. пособие для пед. спец. высш. учеб. заведений / И.А. Зязюн, И.Ф. Кривонос, Н.Н. Тарасевич и др.; Под ред. И.А. Зязюна. - М.: Просвещение, 1989. - 302 с.

Психология XXI века / Под ред. В.Н. Дружинина.

- М.: ПЕР СЭ, 2003. - 863 .

Савчин М.В. Духовний потенціал людини: [монографія] / Мирослав Васильович Савчин. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. - 508 с.

Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навч. посіб. [Текст] / З.І. Слєпкань. - К.: Вища школа, 2005. - 239 с.

Титаренко Т.М. Постмодерні концептуалізації понять “особистість” та “життєвий шлях” [Текст] / Тетяна Михайлівна Титаренко // Психологія і суспільство. - 2009. - №4 (38). - С. 83-96.

Ушаков Д.В. Современные исследования творчества [Електронний ресурс] /Дмитрий Викторович Ушаков. - Режим доступа: http://psyjournals.ru/ psychology/2005/n4/25734.shtml

Фурман А.В. Педагогіка як сфера миследіяль-ності: Наукове видання [Текст] / Анаторій Васильович Фурман. - Тернопіль: ВЦ НДІ МЕВО, 2010. - 24 с.

Фурман А.В., Надвинична Т. Методологічне обґрунтування моделі повного функціонального циклу модульно-розвивального процесу як системи навчальних задач [Текст] / А. Фурман, Т. Надвинична // Ві-такультурний млин: Методологічний альманах. - 2010. - Модуль 11. - С. 4-13.

Чудакова В. Психологічний супровід інноваційних освітніх проектів: мотиваційний компонент [Електронний ресурс] / В. Чудакова. - Режим доступа: http://osvita.ua/school/psychology/1281.

Юревич А.В. Интеграция психологии: утопия или реальность? [Текст] // Вопросы психологии. - 2005. -№ 3. - С. 16-28.

Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного образования : монография [Текст] / И.С. Якиманская; отв. ред. М.А. Ушакова. - М.: Сентябрь, 2000. - 176 с.

Яньшин П.В. Практикум по клинической психологии: Методы исследования личности [Текст] / П.В. Яньшин. - СПб: Питер, 2004. - 336 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)