ПРОФЕСІЙНІ ОЧІКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НА ЕТАПІ ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ

Юрій Царьов, Аліна Фрадинська

Анотація


У статті здійснений аналіз теоретичних поглядів на проблему професійних очікувань майбутніх фахівців на етапі їх первинної професіоналізації. Визначені чинники, які відіграють важливу роль у формуванні уявлень особистості про кар’єрну перспективу як про основу відповідних очікувань.

Ключові слова


особистість; потреби; мотивація; професійні очікування

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Зеер Э. Ф. Психология профессий: Учебное пособие ддя студентов вузов. / Эвальд Фридрихович Зеер. - М.: Академический проект; Фонд “Мир”, 2008. - 336 с.

Немов P.C. Психология / Роберт Семенович Немов. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. -Кн.. 1: Общие основы психологии. - 688 с.

Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности: Кн. для учащихся / Юрий Михайлович Орлов. - М.: Просвещение, 1987. - 224 с.

Психологічна енциклопедія / Автор-упоряд. О. М. Степанов. - К. “Академвидав”, 2006. - 424 с.

Реан А.А. Психология развития личности. Средний возраст, старение, смерть: Навчальний посібник / Артур Александрович Реан. - М.: АСТ; СПб.: ЕВРОЗНАК, 2007. - 384 с.

Савчин М.В. Загальна психологія : Навч. посібник / Мирослав Васильович Савчин. - Дрогобич: Посвіт, 2009. - 372 с.

Столяренко Л.Д. Основы психологии : Учеб. пособие / Людмила Дмитриевна Столяренко. - Ростов/ Д: Феникс, 2003. - 672 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)