ІНТЕГРАТИВНО-ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД У ПСИХОЛОГІЇ: ВПОРЯДКУВАННЯ ГОЛОВНИХ ПОНЯТЬ

Георгій Балл

Анотація


Показано однобічність найпоширеніших трактувань особистості у психології та базованих на них варіантів особистішого підходу. Обґрунтовано актуальність розбудови інтегративно-особистісного підходу, який би забезпечив інтеграцію у двох аспектах - методологічному (синтезуючи конструктивні складові концепцій, що відповідають різним варіантам розуміння особистості) та онтологічному, розглядаючи людського індивіда (особу) у єдності його (її) соматичних, психологічних і духовних властивостей. Розкрито роль у вказаній розбудові опертя на плідні психологічні традиції, а також на досвід опрацювання категорії особистості у суміжних із психологією сферах.

Віддано перевагу розумінню категорії особистості як такої, що з’являється на перетині категорій “культура” і “людина”. Культура трактується при цьому як сукупність тих засобів і якостей існування й діяльності окремих людей, спільнот і людства в цілому, які забезпечують реалізацію ними двох функцій - репродуктивно-нормативної та діалогічно-творчої. Особистість розглядається як втілення культури у людському індивіді або, точніше, як системна риса-якість останнього, котра дозволяє йому бути відносно автономним та індивідуально своєрідним суб’єктом культури.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андреев Д. Роза Мира. - М.: Эксмо, 2006. - 800 с.

Андреев О.С. Тілесно орієнтована методика особистісного зростання в умовах психологічного тренінгу // Наук. записки Інституту психології ім. Г.С. Кос-тюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. - К.: Міленіум, 2007. - Вип. 34. - С. 56-62.

Ашмарин И.И. Музыкальность как культурный феномен (“вторая природа” создает “вторые связи”) // Мир психологии. - 2000. - № 3. - С. 133-142.

Балл Г. А. Система понятий для описания объектов приложения интеллекта // Кибернетика. - 1979. - № 2. - С. 109-113.

Балл Г.А. Основы теории задач (система основных понятий; психолого-педагогический аспект): Автореферат дис. ... доктора психологических наук. - М.: АПН СССР, НИИ общей и педагогической психологии, 1990. - 42 с.

Балл Г.О. Здібності учня та принципи їх урахування в підготовці до професійної праці // Професійно-технічна освіта. - 1998. - № 1. - С. 45-48.

Балл Г.А. Психология в рациогуманистической перспективе: Избр. работы. - К.: Основа, 2006. - 408 с.

Балл Г.О. Чи є творчість атрибутом особистості? (Спроба реалізації діалогічного дискурсу в теоретичних людинознавчих студіях) // Гуманістичні орієнтири в методології психологічної науки / За ред. Г.О. Балла. - К.: Педагогічна думка, 2007. - С. 88-96.

Балл Г.О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах): Вид. 2-е, доповнене. - Житомир: Вид-во “Волинь”, 2008. - 232 с.

Балл Г.А. У истоков современного гуманизма // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. -№ 8. - С. 1-6.

Балл Г.О. Ідеали вченого у контексті понять прозначення і смисли // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Мак-сименка (у друці).

Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. - М.: Медицина, 1966. -349 с.

Библер В. С. От наукоучения - к логике культуры. - М.: Политиздат, 1991. - 4l3 с.

Библер В.С. Самостоянье человека: “Предметная деятельность” в концепции Маркса и самодетерми-нация индивида. - Кемерово: Алеф, 1993. - 96 с.

Библер В.С. На гранях логики культуры: Книга избранных очерков. - М.: Русск. феноменологич. общ-во, 1997. - 440 с.

Богомолов А.М. Личностный адаптационный потенциал в контексте системного анализа // Психо-логич. наука и образование. - 2008. - № 1. - С. 67-73.

Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе (ІІ) // Психология личности: Хрестоматия / Ред.-сост. Д.Я. Райгородский. - Самара: БАХРАХ, 1999. - Т. 2. - С. 114-128.

Братусь Б.С. Деятельность и вершинные уровни опосредствования // Психол. журн. - 1999. - Т. 20, № 4. - С. 102-105.

Бреусенко-Кузнецов А.А. Теории личности: Зарубежный опыт теоретизации: Курс лекций. - К.: Миллениум, 2008. - 442 с.

Войко В.И. Личностно-ролевой подход к построению учебно-воспитательного процесса // Вопр. психологии. - 1981. - № 3. - С. 69-78.

Войко В.І., Балл Г. О. Узагальнена інтерпретація поняття моделі // Філософська думка. - 1976. - № 1. - С. 58-64.

Воскобойников А.Э., Журавлёв В.В. Перспективная ретроспектива // Обществ. науки и современность. - 1999. - № 5. - С. 188-191.

Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6 т. - М.: Педагогика, 1982. - Т. 1. - 488 с.

Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6 т. - М.: Педагогика, 1983. - Т. 3. - 368 с.

Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6 т. - М.: Педагогика, 1983. - Т. 5. - 369 с.

Гарсия Д. О понятиях “культура” и “цивилизация” // Вопр. философии. - 2002. - № 12. - С. 228-234.

Глинчикова А.Г. Модернити и Россия // Вопр. философии. - 2007. - № 6. - С. 38-56.

Горностай П.П. Личность и роль: Ролевой поход в социальной психологии личности. - К.: Интерпресс ЛТД, 2007. - 312 с.

Грицанов А.А. Мунье // Всемирная энциклопедия: Философия / Главн. науч. ред. и сост. А.А. Грицанов.

- М.: АСТ; Мн.: Харвест, Современный литератор, 2001. - С. 661-662.

Губко О.Т. Основи зоопсихології: Навч. посібник.

- К.: Світогляд, 2006. - 190 с.

Гуманитарная наука как предмет философско-методологического анализа (материалы “круглого стола”) // Вопр. философии. - 2007. - № 6. - С. 57-82.

Гусельцева М.С. Культурно-аналитический подход к феноменам креативности, неадаптивности и гениальности // Вопр. психологии. - 2008. - № 2. - С. 17-29.

Давыдов В.В,, Кудрявцев В. Т. Развивающее образование: теоретические основания преемственности дошкольной и начальной школьной ступеней // Вопр. психологии. - 1997. - № 1. - С. 3-18.

Дерябо С. Личность: от субъективности к субъект-ности // Развитие личности. - 2002. - № 3. - С. 261-265.

Донченко О. Структура психіки як колективне несвідоме // Соціальна психологія. - 2008. - № 2. - С. 3-15.

ЗавгородняяЕ.В. Понимание личности: попытка интегративного подхода // Г оризонты образования. -

- № 2. - С. 7-22.

Завгородня О.В. Проблема особистості з позицій інтегративного підходу // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - № 5. - С. 1-7.

Зинченко В.П. Перспектива ближайшего развития развивающего образования // Психологич. наука и образование. - 2000. - № 2. - С. 18-44.

Зинченко В.П. Добавление редактора [к статье “Личность”] // Большой психологический словарь / Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. - СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. - С. 265-266.

Ильенков Э.В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории. - М.: Политиздат, 1974. - 271 с.

Каган М.С. Культура // Теоретическая культурология. - М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга; рИк, 2005. - С. 361-364.

Калина Н.Ф. Моделирование реальности в системе психики // Психологія на перетині тисячоліть: Збірник наукових праць учасників П’ятих Костю-ківських читань. Т. 1. - К., 1998. - С. 543-549.

Карл Моисеевич Кантор: [Некролог] // Вопр. философии. - 2008. - № 6. - С. 188-190.

Карпенко З. Предмет і метод аксіопсихології особистості // Психологія і суспільство. - 2008. - № 1. - С. 35-62.

Келле В.Ж. Личность // Теоретическая культурология. - М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга; рИк, 2005. - С. 464-467.

Кемеров В.Е. Введение в социальную философию: Учебник для вузов. Изд. 3-е, испр. и доп. - М.: Академический Проект, 2000. - 314 с.

Колісник О.П. Психологія духовного саморозвитку особистості. - Луцьк: Редакційно-видавничий відділ “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 2007. - 388 с.

Костюк Г.С. Избр. психологические труды. - М.: Педагогика, 1988. - 304 с.

Краткий психологический словарь / Ред.-сост. Л.А. Карпенко; под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Яро-шевского: Изд. 2-е, расш., испр. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 1998. - 512 с.

Кремянский В.И. Понятия системности и “метасистемности” информации // Вопр. философии. - 1975. - № 2. - С. 90-101.

ЛазурскийА.Ф. Классификация личностей: Изд. 3-е, перераб. / Под ред. М.Я. Басова и В.Н. Мясищева. - Л.: Госиздат, 1924. - 290 с.

Леонтьев А.А. Деятельный ум (Деятельность, Знак, Личность). - М.: Смысл, 2001. - 392 с.

Леонтьев А.Н. Избр. психологические произведения: В 2 т. - М.: Педагогика, 1983. - Т. І. - 392 с.

Леонтьев А.Н. Избр. психологические произведения: В 2 т. - М.: Педагогика, 1983. - Т. ІІ. - 320 с.

Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности. - М.: Смысл, 1997. - 64 с.

Лерш Ф. Розуміння особи у психології // Гуманістична психологія: Антологія в 3 т. / За ред. Р. Трача, Г. Балла. - Т. 1. - К.: Пульсари, 2001. - С. 93-109.

Лобок А.М. Антропология мифа. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 1997. - 688 с.

Логинова Н.А. О понимании целостности человека // Мир психологии. - 2004. - № 4. - С. 9-18.

Лурье С.В. Психологическая антропология: история, современное состояние, перспективы: Уч. пособие для вузов. - М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. - 624 с.

Лучицкая С.И. Наследие историка и человека // Обществ. науки и современность. - 2007. - № 3. - С. 68-73.

Майданский А. Д. Выготский - Спиноза: диалог сквозь столетия // Вопр. философии. - 2008. - № 10. -

С. 116-127.62. Максименко С.Д. Загальне поняття про особистість та її структуру // Особистість в психологічних дослідженнях: Тексти. - Ніжин, 2005. - С. 131-144.

Максименко С.Д. Генеза здійснення особистості.

- К.: Вид-во ТОВ “КММ”, 2006. - 240 с.

Максименко С.Д., Папуча М.В. Особистість починається з любові // Максименко С.Д. Генеза здійснення особистості. - К.: Вид-во ТОВ “КММ”, 2006. - С. 68-82.

Мареев С.Н. Зачем человеку личность // Мир психологии. - 2007. - № 1. - С. 114-125.

Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы.

- М.: Смысл, 1999. - 425 с.

Махлин В.Л. Философия гуманитарных наук // Философия науки. Методология и история конкретных наук: Учебное пособие. - М.: “Канон+” РООИ “Реабилитация”, 2007. - С. 194-220.

Межуев В.М. Философская идея культуры // Теоретическая культурология. - М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга; РИК, 2005. - С. 114-123.

Мелих Ю.Б. Сущее личности и личностность единосущего: к вопросу о спорности персонализма у Л.П. Карсавина и Н.А. Бердяева // Вопр. философии.

- 2008. - № 8. - С. 145-157.

Мєдінцев В. Внутрішній соціум індивіда: суб’єктно-діалогічний підхід // Соціальна психологія. - 2007.

- № 6. - С. 17-31.

Мєдінцев В. Категорія “культура” у розбудові діалогічного інтегративного підходу до вивчення особистості // Соціальна психологія. - 2008. - № 5. - С. 23-38.

Морен Е. Втрачена парадигма: Природа людини.

- К.: КАРМЕ-СІНТО, 1995. - 208 с.

Носков В.И. Студент в оздоровительно-воспитательном комплексе вуза: Основы психогигиенического обеспечения гуманистически ориентированной профессиональной подготовки студентов. - Донецк: ДИУ, 2001. - 160 с.

Овчинников Н.Ф.Б.Л. Пастернак - поиски призвания (от философии к поэзии) // Вопр. философии. -1990. - № 4. - С. 7-22.

Олпорт Г. Становление личности: Избранные труды. - М.: Смысл, 2002. - 462 с.

Пелипенко А.А. Культурологические штрихи к портрету постсовременности // Мир психологии. -

- № 1. - С. 31-41.

Пелипенко А.А. Исторические этапы и уровни эволюции субъектности // Субъект во времени социального бытия / Отв. ред. Э.В. Сайко. - М.: Наука, 2006. - С. 72-134.

Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. - М.: Языки русской культуры, 1998. - 376 с.

Петров И.Г. Фундаментальные функции эмоций как органа индивида и индивидуальности // Мир психологии. - 2002. - № 4. - С. 21-30.

Петров И.Г. Время и пространство материального взаимодействия и вневременное, непространственное нематериальное отношение (парадокс, его смысл и значение) // Мир психологии. - 2009. - № 1. - С. 16-25.

Петровский В А. “Существование личности” как психологическая проблема // Петровский А.В., Яро-шевский М.Г. Теоретическая психология. - М.: Издат. центр “Академия”, 2001. - С. 286-294.

Пигалев А.И. Знак и психика: виртуальная прагматика постмодернитстских психотехник // Мир психологии. - 2008. - № 2. - С. 26-36.

Поддъяков А.Н. Противодействие обучению и развитию как психолого-педагогическая проблема // Вопр. психологии. - 1999. - № 1. - С. 13-20.

Пономарёв ЯА. Методологическое введение в психологию. - М.: Наука, 1983. - 206 с.

Проблемы субъектов в постнеклассической науке / Препринт под ред. В.И. Аршинова и В.Е. Лепского. -М.: Когито-Центр, 2007. - 176 с.

Психология личности: Словарь-справочник / Подред П.П. Г орностая и Т.М. Титаренко. - К.: Рута, 2001. - з2о с.

Разлогов К.Э. Глобальная или массовая? // Обществ. науки и современность. - 2003. - № 2. - С. 143-156.

Решетников С.Ю. Теория культуры (логико-методологические подходы) // Обществ. науки и современность. - 2007. - № 2. - С. 156-162.

Рибалка В.В. Особистісно центроване консультування клієнтів із патогенною психодинамічною неконгруентністю: Метод. посібник. - К.: Ін-тут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, ІПППО АПН України, 2005. - 74 с.

Рибалка В.В. Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці: Навч. посібник. - Одеса: Бакаев Вадим Вікторович, 2009. - 575 с.

Рубинштейн М.М. Социализм и индивидуализм. (Идея личности как основа мировоззрения). - М., 1909. - 124 с.

Рубинштейн М.М. Очерк педагогической психологии в связи с общей педагогикой. - М.: Книгоиздательство К.И. Тихомирова, 1913. - 594 с.

Рубинштейн М.М. О смысле жизни. Ч. 2. Философия человека. - М.: Издание автора, 1927. - 271 с.

Рубинштейн М.М. Проблема учителя. - М.-Л.: Московское акционерное издательское общ-во, 1927. 176 с.

Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. - М.: Изд-во АН СССР, 1957. - 328 с.

Румянцев О.К., Шеманов А.Ю. Введение: Между классической философией культуры и постмодернистской культурологией // Теоретическая культурология. - М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловапя книга; РИК, 2005. - С. 7-19.

Смит Н. Современные системы психологии: История, постулаты, практика. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. - 384 с.

Старовойтенко Е.Б. Культурно-психологические модели личности // Мир психологии. - 2007. - № 1. - С. 86-99.

Старовойтенко Е.Б. Рефлексия личности в культуре // Мир психологии. - 2007. - № 4. - С. 209-220.

Стёпин В.С. Культура // Всемирная энциклопедия: Философия / Г лавн. науч. ред. и сост. А.А. Гри-цанов. - М.: АСТ; Мн.: Харвест, Современный литератор, 2001. - С. 524-526.

Томалинцев В.Н. Восток и Запад: общность и различие культур // Вестник Санкт-Петерб. гос. ун-та. Сер. 6. - 1995. - Вып. 3 (№ 20). - С. 44-56.

Уилбер К. Интегральная психология: Сознание, Дух, Психология, Терапия. - М.: Изд-во АСТ и др., 2004. - 412, [4] с.

Флиер А.Я. Культура как смысл истории // Обществ. науки и современность. - 1999. - № 6. - С. 150-159.

Флиер А.Я. Принадлежит ли культура только человеку? // Обществ. науки и современность. - 2006. -№ 3. - С. 155-161.

Фрейджер Р., ФейдименДж. Личность: теории, эксперименты, упражнения. - СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. - 864 с.

Фурман А.В. Ідея професійного методологування.

- Ялта, Тернопіль: Економічна думка, 2008. -205 с.

Холл К.С., Линдсей Г. Теории личности. - М.: “КСП+”, 1997. - 720 с.

Чепелєва Н.В. Теоретичні засади наративної психології // Наративні психотехнології / За заг. ред.

Н.В. Чепелєвої. - К.: Главник, 2007. - С. 3-37.

Шевченко Ю.С., Корнеева В.А. Плюсы иминусы “спортивного характера” // Ежегодник Российского психологического общества: Спец. выпуск. - Т. 1. - М.: Январь, 2005. - С. 42-44.

Шрейдер Ю.А. Равенство, сходство, порядок. -М.: Наука, 1971. - 256 с.

Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. - М.: Гнозис, 1994. - 257 с.

Яковенко И.Г. Ментальность в структурировании субъекта и субъектности // Человек как субъект культуры / Отв. ред. Э.В. Сайко. - М.: Наука, 2002. - С. 130-151.

Яковенко И.Г. Человек и культура: динамика взаимодействия: к постановке проблемы // Пространства жизни субъекта / Отв. ред. Э.В. Сайко. - М.: Наука, 2004. - С. 117-148.

Яновская С.А. Предисловие // Карнап Р. Значение и необходимость. - М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1959. - С. 5-21.

Adams, G., Markus, H.R. Toward a conception of culture suitable for a social psychology of culture // The Psychological Foundations of Culture / Ed. by Mark Schaller, Christian S. Crandall. - Mahwah: Lawrence Erlbaum, 2004. - P. 333-360.

Five basic postulates of humanistic psychology / Adapted by Tom Greening from J.F.T. Bugental (1964) // Journal of Humanistic Psychology. - 2005. - V. 45. - No. 2. - P. 139.

Honigmann, J.J. Culture and Personality. - New York: Harper, 1954. - X, 499 p.

Kroeber, A.L, Kluckhohn, C.K. Culture: A critical review of concepts and definitions. - New York: Random House, 1952.

MacKay, D.M. Information, Mechanism and Meaning. - Cambridge, Mass.: MIT Press, 1969. - VIII, 196 p.

Nuttin, J. La structure de la personnalité. - Paris: PUF, 1971. - 256 p.

Wilsz, J. Teoria pracy: Implikage dla pedagogiki pracy. - Krakow: Impuls, 2009. - 523 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)