ДИНАМІКА ПОЛІТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У СТРУКТУРІ МЕНТАЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Тетяна Поснова

Анотація


Мета дослідження - проаналізувати різноманітні наукові підходи до вивчення феномена менталітету, дослідити місце політичних уявлень у структурі ментальності студентів, їх особливості та вплив соціально-політичних чинників на трансформацію політичної свідомості молоді.


Ключові слова


архетипічні уявлення; суспільство; культура; колективні уявлення; менталітет; ментальність; українська ментальність; соціальний характер; український національний характер

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бердяєв Н. А. Царство Духа и царство Кесаря. — М.: Республика, 1995.

Вятр Е. Социология политических отношений. - М., 1979. - 294 с.

Гроф С. За пределами мозга: Рождение, смерть и транс-ценденция в психотерапии. - М.: Изд-во Трансперс. ин-та,

- 497 с.

Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя і політика. - К.: Либідь, 2001. - 334 с.

Душков Б. А. Психосоциология менталитета и ноомен-талитета. - Екатеринбург: Деловая книга, 2002. - 448 с.

Ольшанский Д. В. Политико-психологический словарь.

- М.: Академический Проект; Екатеринобург: Деловая книга, 2002. - 576 с.

Пірен М. І. Основи етнопсихології. - К., 1998. - 434 с.

Пірен М. І. Основи політичної психології. - К.: Мі-леніум, 2003. - 418 с.

Платонов Г. В., Косичив А. Д. Проблема духовности личности (состав, типы, назначения) // Вестн. Моск. Ун-та.

- Сер.7. Философия. - 1998. - № 2-3. - С. 121.

Политическая психология / Под общей ред. А. А. Деркача, В. И. Жукова, Л. Г. Лаптева. - М.: Академический Проект, Екатеринобург: Деловая книга, 2001. - 858 с.

Таршис Е. Я. Ментальность человека: подходы к концепции и постановка задач исследования. - М.: Изд-во Института социологии РАН, 1999. - 82 с.

Философский энциклопедический словарь.— М.: ИНФРА-М, 1999. - С. 213-214.

Франк С. Л. Духовные основы общества. - М.: Республика, 1992.

Фромм Э. Душа человека. - М.: АСТ-ЛТД, 1998. -664 с.

Фромм Э. Иметь или быть? - М.: Прогресс, 1990. -С. 138-151.

Фурман А. В. Психокультура української ментальності. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Хиллман Дж. Архетипическая психология. - СПб.: БСК, 1996. - 157 с.

Штуден Л. Л. Кризис сознания как феномен культуры. - Новосибирск.: НГАЭиУ, 1992. - 52 с.

Юнг Н. Г. Аналитическая психология. - СПб.: Кентавр, 1994. - 136 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)