Архітектоніка теорії діяльності: рефлексивно-вчинковий сценарій метаметодологування

Анатолій Васильович Фурман

Анотація


Міждисциплінарне дослідження присвячене рефлексивно-вчинковій реконструкції методологічної теорії діяльності, що створена Г.П. Щедровицьким (1929 – 1994) у рамках колективної миследіяльності представників Московського методологічного гуртка півстоліття тому як складноскомпонована організованість онтологічних уявлень, категорійних засобів, інтеграційно-діяльних можливостей і схематизацій методологічного мислення, що зосереджуються в поетапному становленні всезростаючої методологічної рефлексії. З допомогою авторськи сконструйованої метаметодологічної оптики ця теорія обґрунтована у її онтологічному, архітектонічному, епістемологічному та філософсько-методологічному аспектах, висвітлена у полісистемній архітектонічній мозаїці її ідей і тематизмів, концептів і концепцій, засновків і принципів, уявлень і конструктів, понять і категорій, мислесхем і моделей, матриць і парадигм, а головне – у свідомому миследіяльному оперуванні нею здатна постати як довершений системодіяльнісний підхід, що є провісником новітньої методології як самобутнього організму чи унікальної сфери МД. Сутнісний горизонт такої методології першочергово зорієнтовує діяча-мислителя не на науково-предметні уявлення, картини і знання, а на перетворення і розвиток засобів, методів і структури взаємопрониклих мислення і діяльності, тобто на їх рефлексію у центральній ланці – методологічній організації мислення. Істотно збагачуючи нормативний (зокрема знаково-символічний) простір культури, світ методології конструюється як один у своєму роді, оригінальний і неповторний, пласт чи вимір людської буттєвості – уможливлення миследіяльності, мислевчинення, професійного методологування. Зважаючи на предметне поле чинного дослідження, по-перше, рефлексія висвітлена як атрибутивне осереддя методологічного мислення і методології загалом, по-друге, проаналізовані стадії розвитку методологічної рефлексії як компоненти вчинення, по-третє, вперше створена матриця генези вказаної рефлексії як учинку творення методології, по-четверте, розкрито спосіб конструювання метаметодологічної оптики детального вивчення теорії діяльності на матеріалі реінтерпретованого рефлексивно-вчинкового сценарію сподіяння натхненника системодіяльнісної методології. В авторському варіанті компонування метаметодологічна оптика є складним механізмом підбору та уконкретнення лінз-модулів узаємозалежних мислення, розуміння, діяльності, рефлексії, що організовані квінтетною схемою філософських категорій як засновків розрізнення системного рефлексивного знання: роль у н і в е р с а л ь н о г о виконує розроблювана нами вітакультурна методологія, місце          з а г а л ь н о г о посідає обстоювана нами сфера професійного методологування, положення  о с о б л и в о- г о займає пропонований нами циклічно-вчинковий підхід, позицію о д и н и ч н о г о запосідає авторська схема-модель мислевчинення, місце к о н к р е т н о г о займає така мінімальна фрактальна цілісність особливого, понятійно різностороннього, уявлення про предмет, що знаходить графічне вираження у вигляді мислесхеми (квадрат, огорнутий колом) і чотирьох або п’яти категорійних визначень цього предмета. Основна  частина дослідження присвячена всебічному узмістовленню кожної із п’яти аргументованих стадій становлення методологічної рефлексії як компонентів повноцінного вчинення: пропедевтична стадія – п е р е д с и т у а ц і я, квінтесенцію якої становить ідея діяльнісного підходу і методологічна організація мислення, перша стадія – с и- т у а ц і я, осердя якої утворює конструювання онтологічних схем діяльності та організації процесу її відтворення, друга стадія – м о т и в а ц і я, де найістотнішими актами є рефлексивне занурення мислення у світ діяльності і постання онтології миследіяльності, третя стадія  –              в ч и н к о в а  д і я, головна суть якої зводиться до рефлексивного занурення онтології МД в субстанційний горизонт мислення і до дотримання вимог принципу множинного знання, четверта стадія – п і с л я д і я, у якій найвагомішим є рефлексивне замикання методологічного мислення через різні рефлексивні ототожнення. Таким чином тематично й змістовно деталізована горизонталь новоствореної матриці ґенези методологічної рефлексії, котра становить сутність самодумного – філософського й відтак методологічного – мислення та альфу й омегу методології в цілому. Воднораз серед найбільш значущих покрокових творчих продуктів авторського виконання слушно окремо відмітити: а) концепцію метаметодологування, що уможливила створення новітньої метаметодологічної оптики скрупульозного опрацювання теорії діяльності за логікою вчинкового сценарування творчого шляху фундатора СМД-методології; б) мислесхему складників-тактів методологічного повороту мислення як рефлексивно-канонічного вчинення; в) циклічно-вчинкову реконструкцію методу системного аналізу в єдності різновагомих процедур і стадій його проведення; г) чотириетапну схему еволюції наукового предмета у двох ортогональних дихотомійних вимірах здійснення методологічної роботи: “емпіричне (чуттєве) – логічне” і “конкретне – абстрактне”; д) абстрактну онтологічну схему діяльності як повноцінного вчинку її відтворення у циклічному взаємодоповненні онтологем ситуювання, актуалізації, трансляції і рефлексивного практикування та в контексті вітакультури; е) бікватерні організованості корпусу епістемологічних одиниць (ідея, онтологія, універсум, СМД-підхід і схема, категорія, теорія, СМД-методологія) у полісистемному обґрунтуванні миследіяльнісних уявлень; є) мислесхеми зв’язку онтогенетичних стадій рефексивно-вчинкового замикання методологічного мислення із різними рефлексивними ототожненнями та ін. У результаті проведеного дослідження висновується, що вперше отримана модель рефлексивно-сценарного закільцювання методології на сьогодні являє собою цілісну онтологічну картину методологічної МД, а в перспективі – всесвіту миследіяльності і мислевчинення в цілому. Яскравим підтвердженням цього є поки що унікальний подієвий спектр компетентного методологічного практикування – від творення, розвитку і використання різних технологій методологічної роботи і рефлексивного метаметодологування до каноно зорієнтованих методологічних семінарів і сесій, оргдіяльнісних та оргучинкових ігор.


Ключові слова


теорія діяльності; системодіяльнісний підхід; методологія, мислення; архітектоніка; онтологія діяльності

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Miasoid, P. A. & Shatyrko, L. O. (Eds.). (2016). Akademik V. A. Romenets: tvorchist i pratsi [Akademiс V. A. Romenets: creativity and work]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Bakhtin, M. (2019). Do filosofii vchynku [To the philosophy of action]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 5-34 [in Ukrainian].

Furman, A. V. & Furman, O. I. & Shandruk, S. K. & Co (Eds.). (2019). Vitakulturna metodolohiia: antolohiia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A.V. Furmana [Viticultural methodology: an anthology. To the 25th anniversary of professor A.V. Furman's Scientific School]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Shchedrovitskiy, P. H. & Danylova, V. L. (Eds.). (2010). Georgiy Petrovich Shchedrovitskiy. Moscow: ROSSPEN [in Russian].

Hirniak, A.N. (2020). Phychology modular-developmental interaction process: monografiia. Ternopol [in Ukrainian].

Hirniak, A.N., Hirniak, G.S. (2020). Metodolohichne obhruntuvannya psykholohichnykh zminnykh empirychnoho doslidzhennya efektyvnosti modulno-rozvyval'noyi vzayemodiyi [Methodological justication psychological variables empirical research efficiency modular developmental inmepaktion]. Psykholohiya I suspilstvo - Psychology and society, 2, 177-191 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2021.02.177

Hirniak, A.N. (2021). Phychological fundamentals of participants modular-developmental interaction process in the educational establichments: Thess for a doctors degree in Phychology: 19.00.07. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Huseltseva, M. (2020). Merezhevyi pliuralizm u psykholohii: perspektyvy polimetodolohii i transdystsyplinarnosti [Network pluralism in psychology: prospects for the field of methodology and transdisciplinarity]. Psykho­lohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 43-60 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.02.052

Huseltseva M.S. (2017). Metodolohichna optyka yak instrument piznannia [Methodological optics as a tool of cognition]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 4, 39-55 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2017.04.039

Gusserl, E. Kartezianski medytatsii. Vstup do fenomenolohii / per. z nim. Kyiv: Tempora, 2 021. 304 s. [in Ukrainian].

Furman, A.V., Biskup, V.S., Morschakova, O.S. (comp.) (2020). Zahalna sotsiolohiya [General sociology]. Kyiv: Lira-K [in Ukrainian].

Zinov'yev, A.A. (2002). Zkhodzhennya vid abstraktnoho do konkretnoho (na materiali "Kapitalu" K. Marksa) [Ascent from the a abstract to the concrete (on the material of K. Marx's "Kapital")]. Moskov: Instytut filosofiyi RAN [in Russian].

Kant, I. (2001). Krytyka chystoho rozumu [Critique of pure reason]. (Trans. from german). Kyiv [in Ukrainian].

Kotlyarevskyy I. (1968). Eneyida [Aeneid]. Kyiv: VKhL "Dnipro" [in Ukrainian].

Mamardaschvili, M.K. (1992). Yak ya rozumiyu filosofiyu [As i understand philosophy]. Moskov: Uzd. gryppa "Progress", "Kultura" [in Russian].

Furman, A.V. & Furman, O.I. & Shandruk, S.K. & Co (2019). Metodolohiia i psykholohiia humanitarnoho piznannia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A. V. Furmana [Methodology and psychology of humanitarian cognition. To the 25th anniversary of professor A. V. Furman's scientific school]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. (gol. red.) (2002). Modulno-rozvyvalna systema yak sotsiokul'turni orhanizatsiya [Modular and developmental system as socio-cultural organization]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 3-4, 12-92 [in Ukrainian].

Miasoid, P.A. (2009). Metateoretychnyy analiz u psykholohiyi [Metatheoretical analysis in psychology]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 4, 54-82 [in Ukrainian].

Miasoid, P. (2019). Pryntsyp istoryzmu i myslennia u psykholohii [The principle of historicism and thinking in psychology]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 34, 38-72 [in Ukrainian].

Miasoid P.A. (2016). Psykholohichne piznannia: istoriia, lohika, psykholohiia [Psychological cognition: history, logic, psychology]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Kyrychuk, O.V. & Romenets, V.A. (Eds.). (2006). Osnovy psykholohii [Fundamentals of psychology]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Myasoid, P.A. & Furman, A.V. (Eds.). (2012). Psykholohiia vchynku: Shliakhamy tvorchosti V.A. Romentsia [Psychology act: the way of creativity, of Romenets V.A.]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Pasichnuk, I.D. (2015). Psykholohiia myslennia [Psykhology thinking ]. Ostrog [in Ukrainian].

Reus, A.G. & Zinchenko, A.P. (2003). Putevoditel po metodologii Organizatsii, Rukovodstva i Upravleniya: hrestomatiya po rabotam G. P. Schedrovitskogo [A guide to the methodology of Organization, Leadership and Management: a reader on the work of G.P. Shchedro­vitsky]. Moscow: Delo [in Russian].

Putevoditel po osnovnyim ponyatiyam i shemam metodologii organizatsii, rukovodstva i upravleniya: hrestomatiya po rabotam G. P. Schedrovitskogo [A guide to the basic concepts and schemes of the methodology of Organization, Leadership and Management: a reader on the works of G.P. Shchedrovitsky]. (2004). Moscow: Delo [in Russian].

Revasewich, I.S. (2017). Predmetne pole psykhokul'tury: ratsional'na rekonstruktsiya teoretychnukh uyavlen [Subject field of psychoculture: rational reconstruction theoretical igeas]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 50-61 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2017.01.050

Romenets, V.A. (2007). Іstorіya psikhologіi ХIХ - pochanku ХХ stolіttia [History of Psychology XIX - early XX century]. Kyiv: Lybіd [in Ukrainian].

Romenets, V.A. & Manokha, P.I. (2017). Istoriia psykholohii XX stolittia [History of psychology of the twentieth century]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Romenets, V.A. (2013). Predmet i pryntsypy istoryko-psykholohichnoho doslidzhennia [Subject and principles of historical and psychological research]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 6-27 [in Ukrainian].

Sabaduha, V.O. (2019). Metafizyka syspil'noho ta osobystisnoho buttya [Metaphysics of the social and personal existence]. Ivano-Frankivs'k [in Ukrainian].

Savchun, M.V. (2013). Metodolohemy psykholohiyi [Methodologists of psychogy]. Kyiv: Akademvudav [in Ukrainian].

Samoyilov, O.E. (2020). Dialogika idea jak zasobu myslennia [Dialogics of idea form-kreation as a means of thinking]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 3, 5-32 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.03.005

Furman, A.V. (Ed.). (2015). Systema suchasnykh metodolohii: khrestomatiia u 4-kh tomakh [The system of modern methodologies: a textbook in 4 volumes]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Sossur F. de. (1998). Kurs zahalnoi lingwistyky [General linguistics course]. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].

Furman, A.A. (2019). Intencijinist yak sytnisna oznaka smyslozhyttievoho byttia osobystosti [Intentionality as an essential feature of the personality's meaning-life existence]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 3-4, 118-137 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2019.03.118

Furman, A.A. (2020). Metodolohiia psykholohichnoho piznannia smyslozhyttievoi sfery osobystosti [Methodology of psychological knowledge of the sense of life sphere of personality]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 5-34 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.01.005

Furman, A.A. (2016). Psykholohiia osobystosti: tsinnisno-oriientatsiinyi vymir [Personality psychology: value-orientation dimension]. Odesa: ONPU; Ternopil: TNEU [in Ukrainian]

Furman, A.A. (2017). Psykholohiia smylozhyt­tievoho rozvytku osobystosti [Psychology of the meaning-life personality development]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2021). Avtorska programa dyscypliny "Psykholohia yak sfera myslediialnosti" [Author's program of the discipline "Psychology as a sphere of thinking activity"]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 160-185 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2021.01.160

Furman, A.V. (2006). Vstup do teorii osvitnoi diialnosti [Introduction to the theory of educational activity]. Ternopil: Instytut ESO [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2013). Geneza nauky yak hlobalna doslidnytska prohrama: tsyklichno-vchynkova perspektyva [Genesis of science as a global research program: cyclical-action perspective]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 4, 18-36 [in Ukrainian].

Furman, A.V., Hirniak, A.N., Hirniak ,G.S. (2016). Gromadskyi monitoring roboty suddiv Ternopilschny [Public monitoring of the courts work of Ternopil region]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 3, 122-128 [in Ukrainian].

a. Furman, A.V., Dovhan, A.O. (2019). Onovlena svitogliadna mapa buttia, osmuslenoho v suspilnomy ta osobustisnomy vumirach [An updated outlook map of being, understood in social and personal dimensions]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3-4, 148-157 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2019.03.149

Furman, A.V. (2016). Ideia i zmist profesiinoho metodolohuvannia [The idea and content of professional methodology]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2020). Katehoriina matrytsia teoretychnoi psykholohii [Categorical matrix of theoretical psychology]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 13-51 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.02.013

Furman, A.V. & Kovalova, T. (2011). Katehoriina matrytsia vzaiemozviazku obraziv subiektyvnoi realnosti i psykholohichnykh chynnykiv samo aktualizatsii dorosloho [Categorical matrix of the relationship of images of subjective reality and psychological factors of self-actualization of the adult]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 4, 72-81 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2018). Metateoretychna mozaika zhyttia svidomosti [Metatheoretical mosaic of the life of consciousness]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 34, 13-50 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2018.03.013

Furman, A.V. (2018). Metateoretychni kontsepty piznannia svidomosti [Metatheoretical concepts of cognition of consciousness.]. Psykholohiia osobystosti - Personality psychology, 1 (9), 5-11 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2017). Metodolohichna optyka tsyklichno-vchynkovoi orhanizatsii teorii yak systemy orhanizatsii ratsionalnoho znannia [Methodological optics of cyclic-action organization of theory as a system of organization of rational knowledge]. Vitakulturnyi mlyn - Viticultural mill, 19, 4-15 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2021). Metateoretychna rekonst­ruktsiia systemomuslediialnisnyi pidkhid do rosuminnia svidomosti [Methodological reconstruction of system-thought-activity approach to consciousness understanding]. Psykholohiia osobystosti - Per­sonality psychology, №1(10), 5-35 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2021.01.005

Furman, A.V. (2013). Metodolohiia paradyhmalnykh doslidzhen u sotsialnii psykholohii [Methodology of paradigmatic research in social psychology]. Kyiv; Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2016). Metodolog - profesiia majbutn'ogo [Methodologist - profession of the future]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 16-42 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2005). Modulno-rozvyvalna orhanizatsiia myslediialnosti - skhema profesiinoho metodolohuvannia [Modular and developmental organiza­tion of thinking - a scheme of professional methodology]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 4, 40-69 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2017). Modulno-rozvyvalnyi orhprostir metodolohuvannia: arhumenty rozshyrennia [Modular-developmental organizational space of methodology: arguments of expansion]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 34-49 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2017.01.034

Furman, A.V. (1997). Modulno-rozvyvalne navchannia: pryntsypy, umovy, zabezpechennia [Modular and developmental education: principles, conditions, provision]. Kyiv: Pravda Iaroslavychiv [in Ukrainian].

Furman, A.V., Morschakova, O.S. (2015). Socialna kultura [Social culture]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 26-36 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (sziens. konsylt.-red.) (20052021). Vitakulturniy mlyn - Vitacultural mill. Moduli 122 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2009). Osvitni stsenariyi: sutnist', kompozytsiya, pryntsypy stvorennya [Essence composition principles of creation]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 3, 174-192 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2009). Osvitni stsenariyi u systemi modulno-rozvyvalnoho navchannya [Essence composition of system modular development teaching]. Ternopil: NDI MEVO [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2013). Paradyhma yak predmet metodolohichnoi refleksii [Paradigm as a subject of methodological reflection]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3, 72-85 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2011). Psykhokultura ukrainskoi mentalnosti [Psychoculture of the Ukrainian mentality]. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2017). Svidomist yak ramkova umova piznannia i metodolohuvannia [Consciousness as a framework condition for cognition and methodology]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 4, 16-38 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2017.04.016

Furman, A.V. (2015). Svit metodolohii [The world of methodology]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 4760 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2021). Suchasni tendentsiyi rozvytku sfery phycolohii v optytsi vitakul'turnoi metogolohiyi [Current trends spnere development of optics and cultural methodology]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 6-15 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2021.02.006

Furman, A.V. (2014). Teoretychna model' hry yak uchynennya [Theoretical model of the game as an act]. Nauka i osvita. Psykholohiya. - Sciense and education. Psychology, 5/CXXII, 95104 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2020). Teoretychna model osobystisnoho pryynyattya lyudyny lyudynoyu [Theoretical model of the personal acceptance man man]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 56-77 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.01.056

Furman, A.V. (2006). Typolohichnyi pidkhid u systemi profesiinoho metodolohuvannia [Typological approach in the system of professional methodology]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 78-92 [in Ukrainian].

Furman, A.V., Furman O.Ye. (2021). Metodolohichne obhruntuvannya psylholohii yak sfery myslediyal'nosti [Methodologicak justication psychology as areas of thought]. Psykholohiya osobystosti - Personality psychology, 2, 9-45 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.33989/2226-4078.2021.2.239951

Furman, A.V. & Shandruk, S.K. (2014). Orhanizatsiyno-diyalnisni ihry u vyshchiy shkoli [Organizational-activity games in high school]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V., Shandruk, S.K. (2014). Sutnist hry yak uchynennya [The essence of the game committing]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, O.Ye., Hirniak, A.N. (2020).Sutnisne vyznachennia modulno-rozvyvalnoi vzayemodiyi vykladacha i studentiv v osvitn'omu protsesi [The essential definitions of modular developmental interaction of teacher and students the educational process]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3, 53-81 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.03.053

Furman (Gumenyuk), O.I. (2012). Metodologiya piznannya osvitnogo vchynku v konteksti innovacijno-psychologichnogo klimatu. [Methology cognition of educational act in the context innovation and psycholohi climate]. Psychologia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 47-48 [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O.I. (1998). Modulno-rozvyvalna systema: model psykholohichnoho zrostannia vchytelia i uchnia [Modular development system: a model of psychological growth of teacher and student]. Osvita i upravlinnia - Management and education. Vol. 2. Issue 2, 75-81 [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O.I. (2008). Teoriia i metodolohiia innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho zakladu [Theory and methodology of innovation-psychological climate of the general educational institution]. Yalta-Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky [in Ukrainian].

Furman, O.I., Didora, M.I., Khrystyniuk, U.I. (2022). Social'ni normy yak psykhoculturnyi faktoe zhyttyeaiyal'nosti osobystosti [Social norms as a psychocultural factor vital activity of the individual]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 179-198 [in Ukrainian].

Furman, O.I., Furman, A.A., Dykyi, Ya.O. (2021). Vchynok i podia yak sociemna organizovanist' zhyttyevoho schlyakhy osobystosti [Act and event as a sociemis organization of the pirsonality's life path]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 143-168 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2021.02.143

Hairulin, O. (2021). Psyholohiya ihrovoho modeliuvannya socialnoho zhyttya subyekta: monografiya. Ternopil, 2021, 404 [in Ukrainian].

Shchedrovitsky, G.P. (2022).'Zasadnuchi yiavlennia ta katehorijni zasoby teorii diial'nosti [Basic ideas and categorical means of activity theory]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 95-126 [in Ukrainian].

Shchedrovitsky, G.P. (2005). Znak i dejatelnost. [Sign and activity]. Kn. 1. Moskva [in Russian].

Shchedrovitsky, G.P. (2016). Znachennya i smysl [Meaning and signiticance]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3, 24-45 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.1353/ppp.2017.0006

Shchedrovitsky, G.P. (1995). Izbrannye trudy [Selected Works]; Piskoppel, A.A. & Shchedrovitskyi, L.P. (Eds.) Moscow: Shk. kult. politiki [in Russian].

Shchedrovitsky, G.P. (2004). Metodolohichna orhanizatsiia systemno-strukturnyh doslidzhen' i rozrobok [Methodological organization systemno-strukturnyh research and development]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 30-49 [in Ukrainian].

Shchedrovitsky, G.P. (2000). Metodolohichna orhanizatsiia sfery psykholohii [Metodological organization sphere of psychology]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 7-49 [in Ukrainian].

Shchedrovitsky, G. (2013). Metodolohichne znachennia opozytsii naturalistychnoho i systemodiialnisnoho pidkhodiv [Methodological significance of the opposition of naturalistic and systemic approaches]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 40-47 [in Ukrainian].

a. Shchedrovitsky, G.P. (2005). Myslennya. Rozuminnya. Refleksiya [Thinking. Understanding. Reflection]. Moscow: Nauka [in Russian].

Shchedrovitsky, G. (2006). Orhanizatsiino-diialnisna hra yak nova forma orhanizatsii ta metod rozvytku kolektyvnoi myslediialnosti [Organizational-activity game as a new form of organization and method of development of collective thinking]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3, 5869 [in Ukrainian].

Shchedrovitsky, G.P. (2004). Organizatsionno-deyatelnostnaya igra: Sbornik tekstov (2). Iz arhiva G.P. Schedrovitskogo [Organizational-activity game: Collection of texts (2). From the archive of G.P. Shchedrovitsky]. Vol. 9. Moscow: Nasledie MMK [in Russian].

Shchedrovitsky, G.P. (2003). Orhanizatsiia. Rukovodstvo. Upravlennya [Organization. Management. Guide]. Vyp. 1. Moskov: Put' [in Russian].

Shchedrovitsky, G.P. (1996). Ontolohichni osnovy programmy issledovaniya myslitel'noi deyatel'nosti po rescheniju zadach i problem [Ontological foundations programs research mental activity to solve problems]. Voprosy metodolohii - Guestions of methodology, 3, 18-43.

Shchedrovitsky, G.P. (2021). Psykholohiia i metodologiia: perspektyvy spivorhanizatsiyi [Psychology and methodology: prospects of co-organization]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 122-142 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2021.02.122

Shchedrovitsky, G.P. (2015). Syntez znan: problemy i metody [Synthesis of knowledge: problems and methods]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 61-83 [in Ukrainian].

Shchedrovitsky, G.P. (2005). Skhema myslediialnosti - systemno-strukturna budova, znachennia i zmist [The scheme of mentality - the system-structural structure, meaning and content]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 4, 29-39 [in Ukrainian].

Shchedrovitsky, G.P. (1997). Filosofiya. Nauka. Metodologiya [Philosophy. Science. Methodology]. Moskcow [in Russian].

Yakovenko, Yu.I. (2022). Metodolohichna travma v sotsiohumanitarnykh naukakh [Methodological trauma in the cocio-humanitarian sciences]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 127-148 [in Ukrainian].

Yakovenko, Yu.I. (2022). Stan korporatyvnoi cul'tury sociolohiv yak peredumova zmistovoho rozvytku dyschypliny [The state of corporate culture of sociologists as a prereguisite for the substantive development of the discipline]. Habitus, 33, 34-40 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.32843/2663-5208.2022.33.5

Furman, A.V. (2016). Volodymyr Rovenets as the architect of the methodology of humanitarian cognition. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 10-24 [in Ukrainian].

Furman, O. І. (2015). The innovative psychological climate: its scope, structure and parameters. Problems of Psychology in the 21 st. Century, Vol. 9, 1, 14-19 [in English].
DOI: https://doi.org/10.35774/pis2022.01.007

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)