НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА: ВИПРОБУВАННЯ ДЕРЖАВНІСТЮ

Автор(и)

  • Олег Рудакевич

Ключові слова:

Україна, етнополітична нація, національна держава, національна політична культура, українська національна ідея

Анотація

У статті на основі соцієтального підходу розкрито сутнісні риси та структуру національної політичної культури, її місце і роль у формуванні та функціонуванні української нації, випробовування на ефективність в умовах суверенної держави. Обґрунтовано висновок про те, що системоутворювальним ядром цієї культури є національна ідея, зміст якої в сучасній Україні полягає у важливості формування етнополі-тичної моделі модерної української нації, дієздатної національної держави та набуття членства в Європейському Союзі.

 

In the article on the basis of societal approach the essential features and structure of national political culture, its place and role in development and functioning of Ukrainian nation, assessment of efficiency in the conditions of sovereign state have been revealed. The conclusion that the system core of this culture is a national idea, which content in modern Ukraine is in the necessity of forming ethno-political model of modern Ukrainian nation, capable national state and acquirement of membership in the European Union has been made.

Біографія автора

  • Олег Рудакевич
    доктор політичних наук, професор кафедри філософії та політології Національного економічного університету, м. Тернопіль

Посилання

Аристотель. Політика / Аристотель: Пер. з давньо-гр. та передм. О. ^с^юка. - K. : Основи, 2003. - 239 с.

Злупко С. Наукові діалоги / С. Злупко. - Львів: Тріада Плюс, 2005. - 704 с.

Экономическая культур а населения Укр аины / [под ред. В. M. Вороны, Е. И. Суименко]. - K. : Ин-т социологии НАН Украины, 2008. - 316 с.

Кармин A.C. Основы культурологии. Mopфoлoгия культуры / А. С. Kapмин. - СПб. : Лань, 1997. - 512 с.

Папин Н.И. Пути России: социокультурные трансформации / Н. И. Лапин. - M.: ИФ РАН, 2000. - 194 с.

Папин Н.И. Социокультурный подход и социе-тально-функциональные структуры / Н. И. Лапин // Социологические исследования. - 2000. - № 7. - С. 3-12.

Нагорна П.П. Політична культура українського народу: історична ретроспектива і сучасні реалії / Л.П. Нагорна. - K. : Стилос, 1998. - 278 с.

Парламентські вибори в Україні 2007 [Електронний ресурс]. -

Режим достуту: hppt://www.uk. wikipedja.org/ Парламентські_вибори_в_Україні_2007

Политическая культура населения Украины (результаты социологических исследований) / [отв. ред. Ю.Н. Пахомов, Е.И. Головаха]. - K. : Наук. думка, 1993. - 135 с.

Розин B.M. Введение в культурологию / В^. Розин. - M. : Mеждунap. пед. акад., 1994. - 104 с.

Рудакевич O.M. Національна політична культура: теорія, методологія, український досвід: [моногр.] / О^. Рудакевич. - Тернопіль: Економічна думка, 2010.

- 456 с.

Рудакевич O.M. Національний принцип: етно-політична концепція нації: [моногр.] / О^. Рудакевич.

- Тернопіль: Економічна думка, 2009. - 292 с.

Рудакевич O.M. Теоретико-методологічні засади дослідження національної політичної культури: авто-реф. дис... на здобуття наук. ступеня доктора політ. наук: спец. 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” / О^. Рудакевич. - Львів, 2012. - 31 с.

Такер Р. С. Политическая культура и лидерство в Советской России. От Ленина до Г обачева / Р.С. Такер // США: экономика, политика, идеология. - 1990. - № 1. - С. 76-85.

Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторинг / за ред. В. Ворони, M. Шульги. - K.: Ін-т соціології НАН України, 2010. - 636 с.

Almond O.A. The Civic Culture : Political Attitudes and Democracy in Five Nations / G. A. Almond, S. Verba.

- Princeton : Princeton University Press, 1963. - 375 p.

Rosenbaum W.A. Political Culture: Basic Concepts in Political Science / W. A. Rosenbaum. - New Y ork : Prae-ger publ., 1975. - 182 p.

Завантаження

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 150

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.