В'ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИИ ПРО ФІЛОСОФІЮ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Микола Кравець
  • Степан Павлюк

Ключові слова:

В. Липинський, Г. Алмонд, інформаційне суспільство, політична діяльність, політична культура, соціальна філософія, структура, соціум

Анотація

У статті висвітлено авторське бачення малодослід-женої проблеми наукового внеску В’ячеслава Ли-пинського в обмірковування політичної культури та обґрунтування складових її структури. На думку авторів, Липинський, нарівні з Г. Алмондом, претендує на авторство введення в науковий обіг поняття “політична культура”. Повноцінний соціально-філософський аналіз названого цим поняттям феномену був запропонований мислителем на чверть століття раніше, ніж це зробив Алмонд. Доведено, що на сьогодні науковий доробок українського філософа недооцінений сучасниками, особливо у дискурсі філософії політичної культури, потребує осмислення особливостей її структурної побудови як в узагальненому варіанті, так і на вітчизняних теренах, що заслуговує на методологію організації політичної діяльності теперішнього українського соціуму. Воднораз у структурі політичної культури, окресленій В. Липинським, намічені шляхи розв’язання нових проблем, з якими нині зустрілося українське суспільство.

 

In the article we see the author’s view of the scientific contribution of V.Lypynsky into the analysis of political culture and its constituent structures. According to the authors V. Lypynsky and G.Almond have same claim to authorship of commissioning scientific use the term of political culture. A full social and philosophical analysis of this phenomenon was proposed by V.Lypynsky a quarter century earlier than G.Almond did it. Underrated scientific achievements of V.Lypynsky in the analysis of philosophy of political culture and its structure on Ukrainian territory may be the methodology of political activity of modern Ukrainian society. The article notes that in the structure of political culture, described by V.Lypynsky, outlined solutions of new problems that Ukrainian society met today.

Біографії авторів

  • Микола Кравець
    кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України, м. Львів
  • Степан Павлюк
    доктор історичних наук, професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту народознавства НАН України, м. Львів

Посилання

Almond G. Comparative Political Systems / The Journal of Politics. - Vol. 18. - No.3. (Aug., 1956). - P. 391-409.

Вправність. Режим доступу: translate.academic.ru/ вправність/ru/uk/l/

Кравец Н.С. Политическая культура: к вопросу трансформации структуры и содержания в информационном обществе // Центр гуманитарных исследований “Социум”: Материалы XVII Междунар. науч.-практ. конф., г. Москва, 28.02.2014 г. - М., 2014. - С. 197-200.

Кравець М.С. Г.Алмонд, В. Липинський про соціально-філософський зміст політичної культури / Микола Кравець // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. - 2016. - Вип. № 17. - С. 73-80.

Kravec Mykola, Rashkevych Yuriy. The Influence of Information Technologies Upon the Human Civilization Development in the 21ST Century: the Ukrainian Case / Prace Naukowe Studium Nauk Humanistyczhnych Politechniki Wroclawskiej.- Wroclaw. - 2011. - 304 p.

Липинський В. Листи до братів-хліборобів / В’ячеслав Липинський. Книга - Київ - Філадельфія: Інститут східноєвропейських досліджень НАН України, 1995. - 470 с.

Мак’явеллі Н. Флорентійські хроніки; Державець / пер. з італ. А Перепадя. - К.: Основи, 1998. - 492 с.

ПеленськийЯ. Передмова. В’ячеслав Липинський і його “Листи до братів-хліборобів” // Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Книга - Київ - Філадельфія: Інститут східноєвропейських досліджень НАН України, 1995. - С. 11-14.

Форум СЛОВНИКА. ua - СЛОВНИК - ua. Режим доступу: forum.slovnyk. ua

Almond G. Comparative Political Systems/ The Journal of Politics, Vol. 18, No. 3. (Aug., 1956), pp. 391409. P. 396.

Vpravnist. Rezhym dostupu: translate.academic.ru/ vpravnist/ru/uk/1/

Kravets N.S. Polytycheskaia kultura: k voprosu trans-formatsii strukturyi i soderzhanyia v ynformatsionnom obschestve // Tsentr humanitarnyih issledovaniy “Sotsium”, Materialyi XVII Mezhdunarodnoy nauchno-praktycheskoy konferentsii, g. Moskva, 28.02.2014 g. - S. 197-200.

Kravets M.S. H.Almond, V.Lypynskyi pro sotsialno-filosofskyi zmist politychnoi kultury / Mykola Kravets // Visnyk lvivskoho universytetu. Seriia filosofski nauky. -2016. Vyp. № 17. - S. 73 -80.

Kravec Mykola, Rashkevych Yuriy The Influence of Information Technologies Upon the Human Civilization Development in the 21ST Century: the Ukrainian Case / Prace Naukowe Studium Nauk Humanistyczhnych Politechniki Wroclawskiej.- Wroclaw. - 2011. - 304 p.

Lypynskyi V. Lysty do brativ-khliborobiv / V’ia-cheslav Lypynskyi. Knyha - Kyiv - Filadelfiia: Instytut skhidnoievropeiskykh doslidzhen Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 1995. - 470 s.

Makiavelli N. Florentiisky khroniky; Derzhavets / per. z it. A Perepadia. - K.: Osnovy, 1998. - 492 s.

Pelenskyi Ia. Peredmova. V’iacheslav Lypynskyi i yoho “Lysty do brativ-khliborobiv” // Lypynskyi V. Lysty do brativ-khliborobiv. Knyha - Kyiv - Filadelfiia: Instytut skhidnoievropeiskykh doslidzhen Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 1995. - S. 11-14.

Forum sLoVNYKA. ua - SLOVNYK - ua. Rezhym dostupu:forum.slovnyk.ua

Chornovil V.M. “Vidkrytyi lyst” do...M.S. Horba-chova za 5 serpnia 1987 roku // Ukrainskyi visnyk. Vypusk 11-12. Kyiv - Lviv, 1988 r. S. 120-121 (arkhiv spivavtora statti M.S.K.).

Завантаження

Як цитувати

Кравець, Микола, and Степан Павлюк. “В’ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИИ ПРО ФІЛОСОФІЮ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”. Психологія і суспільство, no. 4(66), Sept. 2017, pp. 44-48, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/821.

Схожі статті

1-10 з 986

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.