ОНОВЛЕННЯ ІДЕНТИТЕТІВ: УПРОБЛЕМНЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ

Автор(и)

  • Олександр Вакуленко

Ключові слова:

етнонаціональні ідентитети, символи-інтегратори, Тарас Шевченко, символічні локуси смислоутворення, механізми етнічного оновлення

Анотація

У статті досліджено окремі закономірності історичних перетворень у системі етнонаціональних ідентитетів українців, простежено логіку таких трансформацій. На конкретному історичному та сучасному матеріалі розглянуто процеси оновлення базових ідентитетів, символів-інтеграторів нації; окреслено психологічні особливості цього феномену, а також соціокультурний контекст його сприйняття.

 

In the article is explored some regularities of the historical transformations in the system of ethnic-national identificators of Ukrainian, traced the logic of such transformations. In particular historic and modern material is considered the processes of basic upgrade of identificators, symbols-integrators of nation; outlines the psychological peculiarities of this phenomenon and also socio-cultural context of its perception.

Біографія автора

  • Олександр Вакуленко
    кандидат психологічних наук, заступник декана з виховної роботи факультету психології, асистент кафедри загальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, президент Асоціації психологів України, м. Київ

Посилання

Андерсон Б. Уявлені спільноти: Міркування щодо походження й поширення націоналізму / Б. Андерсон.

- К.: Критика, 2001. - 271 с.

Афонін Е. Психокультура України: “помаранчевий перехід” / Е. Афонін, О. Донченко, В. Антоненко // Соціальна психологія. - 2о0б. - № 4 (18). - С. 77-93.

Барчук П. Національна свідомість / П. Барчук // Шлях. - К., 1917. - №7 (Вересень). - С. 63-72.

Вакуленко О.Л. Соціальні репрезентації та символічні дії як стратегічний вектор досліджень української національної ідентичності / О.Л. Вакуленко // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. - Вип. 6: збірник наукових праць. - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Дра-гоманова, 2011. - С. 159-168.

Вериківська І. Автопортрет 1848 / І. Вериківська / / Шевченківська енциклопедія: в б т. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. - К., 2012. - Т. 1. - С. 96.

Волк С.С. Нестор Махно в дни войны и мира / С.С. Волк // Махно Н.И. Воспоминания. - М.: Республика, 1992. - С. 3-26.

Грабович Г. Архетипи Шевченка / Г. Грабович // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. - К., 2012. - Т. 1. - С. 253271.

Грабович Г. Шевченкові “Гайдамаки”: Поема і критика / Г. Грабович. - К.: Критика, 2013. - 360 с.

Данилюк І.В. Етнічна психологія як галузь наукового знання: історико-теоретичний вимір: [монографія] / І.В. Данилюк. - К.: “САММІТ-КНИГА”, 2010. - 432 с.

Дзюба І. Довіку насущний / І. Дзюба // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. - К., 2012. - Т. 1. - С. 19-68.

Донскіс Л. Збентежена ідентичність і сучасний світ / Л. Донскіс. - К.: Факт, 2010. - 312 с.

Донченко О. Колективне психічне у соціальному повсякденні / О. Донченко // Соціальна психологія. -2008. - № 1 (27). - С. 3-14.

Єрофіїв І. [Рецензія] / Іван Єрофіїв // Червоний шлях. - 1924. - № 3. - С. 198-200.

Короленко В. Листи до А. Луначарського про большевицьку політику / В. Короленко // Літературно-науковий вісник. - Львів, 1923. - Річник ХХІІ. - Т. 79. - Кн.2. - С. 127-135.

Маланюк Є. Книга спостережень / Є. Маланюк.

- К.: Дніпро, 1995. - 430 с.

Меженко (Іванів) Ю. Можливості й обов’язки української поезії: кілька думок з приводу пройдених шляхів / Ю. Меженко (Іванів) // Шлях. - К., 1919. -№1. - С. 59-64.

Махно Н.І. Воспоминания / Н. Махно. - М.: Республика, 1992. - 334 с.

Сверстюк Є. Блудні сини України / Є. Сверстюк - К.: Т-во “Знання” України, 1993. - 256 с.

СмітЕ. Культурні основи нації. Ієрархія, заповіт і республіка / Е.Д. Сміт. - К.: Темпора, 2010. - 311 с.

Сміт Е.Д. Національна ідентичність / Ентоні Д. Сміт. - К.: Основи, 1994. - 223 с.

Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры / Ю.С. Степанов. - 2-е изд., испр. и доп. -

M.: Акад. Проект, 2001. - 990 с.

Ушкалов Л.В. Моя шевченківська енциклопедія: із досвіду самопізнання / Л.В. Ушкалов. - Харків-Едмонтон-Торонто: Майдан; Вид-во Канадського Інституту Українських Студій, 2014. - 602 с.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності : [2-е наук. вид.] / Анатолій Фурман. - Тернопіль: НДІ МЕВО, 2011. - 168 с.

Чопик Р. Менталітети: Збірка есеїв / Р. Чопик. -К.: ТОВ “УВС ім. Ю. Липи”, 2014. - 176 с.

Юр М. Автопортрети Шевченка / М. Юр // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. - К., 2012. - Т. 1. - С. 106-113.

Янв В. Нариси до історії української етнопсихології / В. Янів. - К.: Знання, 2006. - 341 с.

Anderson B. Uiavleni spilnoty: Mirkuvannia shchodo pokhodzhennia y poshyrennia natsionalizmu / B. Anderson. - K.: Krytyka, 2001. - 271 s.

Afonin E. Psykhokultura Ukrainy: “pomaranchevyi perekhid” / E. Afonin, O. Donchenko, V. Antonenko // Sotsialna psykholohiia. - 2006. - № 4 (18). - S. 77-93.

Barchuk P. Natsionalna svidomist / P. Barchuk // Shliakh. - K., 1917. - №7 (Veresen). - S. 63-72.

Vakulenko O.L. Sotsialni reprezentatsii ta symvolichni dii yak stratehichnyi vektor doslidzhen ukrainskoi natsionalnoi identychnosti / O.L. Vakulenko // Mizh-narodnyi naukovyi forum: sotsiolohiia, psykholohiia, pedahohika, menedzhment. - Vyp. 6: zbirnyk naukovykh prats. - K.: Vyd-vo NPU imeni M.P. Drahomanova, 2011.

- S. 159-168.

Verykivska I. Avtoportret 1848 / I. Verykivska // Shevchenkivska entsyklopediia: v 6 t. / NAN Ukrainy, Int l-ry im. T.H. Shevchenka. - K., 2012. - T. 1. - S. 96.

Volk S.S. Nestor Makhno v dns voiny і myra / S.S. Volk // Makhno N.Y. Vospomynanyia. - M.: Respublyka, 1992. - S. 3-26.

Hrabovych H. Arkhetypy Shevchenka / H. Hrabovych // Shevchenkivska entsyklopediia: v 6 t. / NAN Ukrainy, In-t l-ry im. T.H. Shevchenka. - K., 2012. - T. 1. - S. 253271.

Hrabovych H. Shevchenkovi “Haidamaky”: Poema i krytyka / H. Hrabovych. - K.: Krytyka, 2013. - 360 s.

Danyliuk I.V. Etnichna psykholohiia yak haluz naukovoho znannia: istoryko-teoretychnyi vymir: [mono-hrafiia] / I.V. Danyliuk. - K.: “SAMMIT -KNYHA”, 2010. - 432 s.

Dziuba I. Doviku nasushchnyi / I. Dziuba // Shevchenkivska entsyklopediia: v 6 t. / NAN Ukrainy, Int l-ry im. T.H. Shevchenka. - K., 2012. - T. 1. - S. 19-68.

Donskis L. Zbentezhena identychnist i suchasnyi svit / L. Donskis. - K.: Fakt, 2010. - 312 s.

Donchenko O. Kolektyvne psykhichne u sotsialnomu povsiakdenni / O. Donchenko // Sotsialna psykholohiia. -

naukovyi visnyk. - Lviv, 1923. - Richnyk KhKhll. - T. 79. - Kn.2. - S. 127-135.

Malaniuk Y. Knyha sposterezhen / Y. Malaniuk. -K.: Dnipro, 1995. - 430 s.

Mezhenko (Ivaniv) Y. Mozhlyvosti y oboviazky ukrainskoi poezii: kilka dumok z pryvodu proidenykh shliakhiv / Y. Mezhenko (Ivaniv) // Shliakh. - K., 1919. -№1. - S. 59-64.

Makhno N.I. VospomynaniHa / N. Makhno. - M.: Respublyka, 1992. - 334 s.

Sverstiuk Y. Bludni syny Ukrainy / Y. Sverstiuk -K.: T-vo “Znannia” Ukrainy, 1993. - 256 s.

Smit E. Kulturni osnovy natsii. Iierarkhiia, zapovit i respublika / E.D. Smit. - K.: Tempora, 2010. - 311 s.

Smit E.D. Natsionalna identychnist / Entoni D. Smit. - K.: Osnovy, 1994. - 223 s.

Stepanov Y.S. Konstanty: slovar russkoy kultury / Y.S. Stepanov. - 2-e izd., ispr. i dop. - M.: Akad. Proekt, 2001. - 990 s.

Ushkalov L.V. Moia shevchenkivska entsyklopediia: iz dosvidu samopiznannia / L.V. Ushkalov. - Kharkiv-Edmonton-Toronto: Maidan; Vyd-vo Kanadskoho Insty-tutu Ukrainskykh Studii, 2014. - 602 s.

Furman A.V. Psykhokultura ukrainskoi mentalnosti : [2-e nauk. vyd.] / Anatolii Furman. - Ternopil: NDI MEVO, 2011. - 168 s.

Chopyk R. Mentalitety: Zbirka eseiv / R. Chopyk. -K.: TOV “UVS im. Yu. Lypy”, 2014. - 176 s.

Завантаження

Як цитувати

Вакуленко, Олександр. “ОНОВЛЕННЯ ІДЕНТИТЕТІВ: УПРОБЛЕМНЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ”. Психологія і суспільство, no. 3(65), Sept. 2017, pp. 105-14, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/815.

Схожі статті

1-10 з 85

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.