ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИМ СТАТУС ПІДЛІТКОВОСТІ

Автор(и)

  • Володимир Цвіркун

Ключові слова:

життя людини, філософська антропологія, соціалізація, підлітковість, отроцтво, самопізнання, “друге народження”, духовність, настановлення, світоглядна свідомість

Анотація

У статті досліджується світоглядно-персоніфікована значущість підлітковості у сучасному соціумі. Звертається увага на те, що в контексті індивідуального розвитку людини етап підлітковості є найбільш сприятливим для “другого, власне духовного, народження” і повноцінного становлення особистості. Здійснюється спроба диференціювати поняття “підлітковість” та “отроцтво” і дати їм адекватні узмістовлення.

 

The article deals with the research of worldview-perso-nificated significance of adolescence in modern society. It has been accentuated that in the context if individual development of a person the stage of adolescence is the most favorable for the “second, actually spiritual birth” and a full forming the personality. The attempt has been made to differentiate the notions “adolescence” and “boyhood” and to give them adequate contents.

Біографія автора

  • Володимир Цвіркун
    кандидат філософських наук, доцент кафедри українознавства і філософії Національного технічного університету імені І. Пулюя, м. Тернопіль

Посилання

Борген Ю. Маленький Лорд. Темные источники. Теперь ему не уйти: [пер. с норв.; предисл. Э. Панкратовой; ил. А. Моисеева]. - М.: Правда, 1990. - 768 с.

Выготский Л.С. Педология подростка // Собр. соч.: В 6 т. - М.: Педагогика, 1984. - Т.4. - 432 с.

Возник B.C. Співвідношення розсудку і розуму як філософсько-педагогічна проблема: [монографія]. -Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДПУ імені Івана Франка, 2008. - 357 с.

Гайдеґґер М. Дорогою до мови: [пер. з нім. Володимира Кам’янця]. - Львів.: Літопис, 2007. - 232 с.

Гейзінга Й. Homo Ludens. - К.: Основи, 1994. -250 с.

Кримський С.Б. Запити філософських смислів. -К.: Вид. ПАРАПАН, 2003. - 240 с.

Лімонченко В. Феномен дитинства у світлі християнської антропології // Філософська антропологія та сучасність (пам’яті В.Г. Табачковського) // Філософсько-антропологічні студії’ 2008. - К.: Стилос, 2008. - С. 396-405.

Сковорода Г.С. Розмова названа Алфавіт, або Буквар Миру. Дружня розмова про душевний мир // Повне зібрання творів в двох томах. - К.: Наукова думка, 1973 - Т.1. - 532 с.

Філософська антропологія: екзистенціальні проблеми / В.І. Шинкарук, В.Г. Табачковський, Г.І. Шала-шенко, Є.І. Андрос, Г.П. Ковадло.- К.: Педагогічна думка, 2000. - 287 с.

Фурман A.B. Ідея професійного методологування: [монографія]. - Ялта-Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Цвіркун В.М. Формування світоглядних установок особи підліткового віку. - Автореф. дис... к. ф. н.: 09.00.04 / Ін-т філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. - К., 2001. - 20 с.

Шелер Макс. Философские фрагменты из рукописного наследия. - М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2007. - 384 с.

Завантаження

Схожі статті

1-10 з 373

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.