ЖИТТЄТВОРЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.А. РОМЕНЦЯ

Автор(и)

  • Тетяна Титаренко

Ключові слова:

людина, особистість, світ, життєтворення, вчинок, самотворення особистості, життєва криза, свобода, особистісна зрілість, життєвий шлях, біографічний метод, наратив, творчий шлях

Анотація

Стаття присвячена висвітленню особливостей використання академіком В.А. Роменцем концепту “особистість” і, відповідно, схарактеризування тієї психологічної феноменології, котра ним охоплюється та описується як категорійним поняттям. Підкреслено, що голов -ний нерв особистості становить учинок, у якому вона воднораз є ініціатором власного життєіворення, котре на кожному етапі особистого становлення відрізняється оригінальністю. Проаналізовано детермінанти, чинники та умови як пожвавлення вчинкової активності особистості у різних ситуаціях повсякдення, так і самоактуалізаційної екзистенції вчинення на її життєвому і творчому шляху.

 

The article is devoted to illumination of peculiarities of usage by academician V. A. Romenets the concept of “personality” and accordingly characterizing of that psychological phenomenology which covered by him and described as categorical concept. Underlined that the main nerve of the personality is the deed in which it at the same time is an initiator of its own life creation which on each stage of personal becoming different by originality. Analyzed the determinants, factors and conditions as activation of committing activity of personality in various situations of everyday life and actualization of committing existence on its life and creative way.

Біографія автора

  • Тетяна Титаренко
    доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник освіти України, завідувачка лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, м. Київ

Посилання

Роменець В.А. Історія психології: XIX - початок XX століття: - [навч. посібн.] / В.А. Роменець. - К., Либідь, 2007. - 830 с.

Роменець В.А. Вчинок і постання канонічної

психології / В.А. Роменець // Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії / за заг. ред. В.О. Та-тенка. - K.: Либідь, 2006. - С. 11-36.

Роменець В.А. Історія психології: XVII сторіччя. Просвітництво: [навч. посібн.] / В.А. Роменець. - K., Либідь, 2006. - 998 с.

Роменець В.А. Основи психології: [підручник] / за заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. - Вид. 6-те, стереотип. - K.: Либідь, 2006. - 632 с.

Роменець В.А. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження: [навч. посібн.] / В.А. Роменець. - K., Либідь, 2005. - 916 с.

Роменець В.А. Психологія творчості: [навч. посібн.] / В.А. Роменець. - 2-е вид., доп. - K.: Либідь, 2001. -288 с.

Роменець В.А. Історія психології XX століття: [навч. посібн.] / В.А. Роменець, І.П. Маноха. - K.: Либідь, 1998. - 992 с.

Роменець В.А. Жизнь и смерть в научном и религиозном истолковании / В.А. Роменец. - K.: Здоровье. - 1989. - 192 с.

ВахштайнВ. Между “практикой” и “поступком”: невыносимая легкость теорий повседневности / В. Вахштайн // Социологическое обозрение. -2009. - Том 8, №1. - С. 61-70.

Кроссли М.Л. Нарративная психология. Самость, психологическая травма и конструирование смыслов / М.Л. ^оссли. - Харьков: Гуманитарный Центр, 2013. - 284 с.

Кузнецов И.В. Текст в становлении: оппозиция нарратив-ментатив И.В. Кузнецов, Н.В. Максимова // Критика и семиотика. - 2007. - Вып. 11. - С. 54-67.

Мураками X. 1Q84 / X. Мураками. - Kнига 1. Апрель-июнь. - М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2011. - 496 с.

Сапогова E. Е. Автобиогр афир ов ание как пр оцесс самодетерминации личности / Е.Е. Сапогова // ^ль-турно-историческая психология. - 2011. - №2. - С. 37-51.

Талеб H.H. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости / Нассим Николас Талеб; пер. с англ. - 2-е изд. - М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2014. - 736 с.

Фридман Дж. Конструиованинє реальностей. Истории и рассказы как терапия / Дж. Фридман, Дж. Комбс. - М., 2001.

Фуко М. Герменевтика субъекта: Курс лекций, прочитанных в Коллеже де Франс в 1981-1982 учебном году / МишельФуко; пер. с франц. - СПб: Наука, 2007. - 677 с.

Шевців F.М. Сучасний стан дослідження автобіографічної проблематики в гуманітарних науках / Г.М. Шевців // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Сер.: Літературознавство. - 2013. - Вип. 1(1). - С. 149-156.

Шевців F.M. Автобіографічна пам’ять як необхідна умова конструювання автобіографічного наративу / Г.М. Шевців // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Сер.: Літературознавство. - 2011. - Вип. 1(2). - С. 153-159.

Romenec’ V.A. Istorija psyhologiyi: XIX - pochatok XX stolittja: - [navch. posibn.] / V.A. Romenec’. - K., Lybid’, 2007. - 830 s.

Romenec’ V.A. Vchynok i postannja kanonichnoyi psihologiyi / V.A. Romenec’ // Ludyna. Subyekt. Vchynok: Filosofs’ko-psyhologichni studiyi / za zag. red. V.O. Tatenka. - K.: Lybid’, 2006. - S. 11-36.

Romenec’ V.A. Istorija psyhologiyi: XVII storichchja. Prosvitnyctvo: [navch. posibn.] / V.A. Romenec’. - K., Lybid’, 2006. - 998 s.

Romenec’ V.A. Osnovy psyhologiyi: [pidruchnyk] / za zag. red. O.V. Kyrychuka, V.A. Romenga. - Vyd. 6-te, stereotyp. - K.: Lybid’, 2006. - 632 s.

Romenec’ V.A. Istorija psyhologiyi: Starodavnij svit. Seredni viky. Vidrodjennja: [navch. posibn.] / V.A. Romenec’. - K., Lybid’, 2005. - 916 s.

Romenec’ V.A. Psyhologija tvorchosti: [navch. posibn.] / V.A. Romenec’. - 2-e vyd., dop. - K.: Lybid’, 2001. - 288 s.

Romenec’ V.A. Istorija psyhologiyi XX stolittja: [navch. posibn.] / V.A. Romenec’, I.P. Manokha. - K.: Lybid’, 1998. - 992 s.

Romenec’ V.A. Zhizn’ i smjert’ v nauchnom i rjeligio-znom istolkovanii / V.A. Romenec. - K.: Zdorov’je. - 1989.

- 192 s.

Vahshtajn V. Mjezhdu “praktikoj” i “postupkom”: njevynosimaja ljegkost’ tjeorij povsjednjevnosti / V. Vahshtajn // Sociologichjeskoje obozrjenije. -2009. - Tom 8, №1. - S. 61-70.

Krossli M.L. Narrativnaja psihologija. Samost’, psiho-logichjeskaja travma i konstruirovanije smyslov / M.L. Krossli. - Har’kov: Gumanitarnyj Cjentr, 2013. - 284 s.

Kuznjecov I.V. Tjext v stanovljenii: oppozicija narrativ-mjentativ I.V. Kuznjecov, N.V. Maximova // Kritika i sjemiotika. - 2007. - Vyp. 11. - S. 54-67.

Murakami H. 1Q84 / H. Murakami. - Kniga 1. Aprjel’-ijun’. - M. : Exmo; SPb.: Domino, 2011. - 496 s.

Sapogova E.E. Avtobiografirovanije kak procjess camodjetjerminacii lichnosti / E.E. Sapogova // Kul’turno-istorichjeskaja psihologija. - 2011. - №2. - S. 37-51.

Taljeb N.N. Chjernyj ljebjed’. Pod znakom njeprjed-skazujemosti / Nassim Nikolas Taljeb; pjer. s angl. - 2-je izd - M.: KoLibri, Azbuka-Attikus, 2014. - 736 s.

Fridman J. Konstruirovanije inyh rjeal’nostjej. Istorii i rasskazy kak tjerapija / J. Fridman, Dzh. Kombs. - M., 2001.

Fuko M. Gjermjenjevtika subjekta: Kurs ljekcij, prochitannyh v Kollj ezh dj e Frans v 1981-1982 uchj ebnom godu / Mishjel’Fuko; pjer. s franc. - SPb: Nauka, 2007.677 s.

Shevciv G.M. Suchasnyj stan doslidzhjennja avtobio-grafichnoyi problj ematyky v gumanitarnyh naukah / G.M. Shevciv // Naukovi zapysky Harkivs’kogo nacional’nogo pedagogichnogo universytetu im. G.S. Skovorody. Ser.: Literaturoznavstvo. - 2013. - Vyp. 1(1). - S. 149-156.

Shevciv G.M. Avtobiografichna pam’jat’ jak neobhidna umova konstrujuvannja avtobiografichnogo naratyvu / G.M. Shevciv // Naukovi zapysky Harkivs’kogo nacional’nogo pedagogichnogo universytjetu im. G.S. Skovorody. Ser.: Litjeraturoznavstvo. - 2011. - Vyp. 1(2).

- S. 153-159.

Завантаження

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 566

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.