ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПСИХОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ Я-КОНЦЕПЦІЇ

Автор(и)

  • Уляна Кірєєва

Ключові слова:

Я-образ, самооцінка, робоча, стійка, проста, складна, позитивно-гармонійна типи Я-концепції, соціальна, гендерна, етнічна, бікультурна, маргінальна ідентичності, модальності Я-концепції

Анотація

У статті проаналізовані зарубіжні та вітчизняні підходи щодо теоретичного осмислення Я-концепції як конструкту сучасної психології, а також розмежовані її онтогенетичні та феноменологічні відмінності та обґрунтовані статико-динамічні факти розвитко-вого функціонування.

Біографія автора

  • Уляна Кірєєва

    аспірантка кафедри психології РВНЗ “Кримський гуманітарний університет”, м. Ялта

Посилання

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Роберт Бернс; пер. с англ. - М.: Прогресс, 1986. - 421 с.

Брушлинский A.B. Проблема субъекта в психологической науке // Психол. журнал. - 1991. - Т.12, №6.- С. 3-11.

Гуменюк О. Особливості ситуативного та вікового розвитку Я-концепції / Оксана Гуменюк // Психологія і суспільство. - 2005. - №1. - С. 46-62.

Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: Навчальний посібник. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. -310 с.

Гуменюк О.Є. Теорія і методологія інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього закладу: [монографія] / О.Є. Гуменюк. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. - 340 с.

Джемс У. Психология / Уильям Джемс: [пер. с англ.; под ред. Л.А. Петровской]. - М.: Педагогика, 1991. -368 с.

Карпенко З.С. Аксіологічна психологія особистості. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. - 512 с.

Карпенко З.С. Аксіопсихологія особистості. - K.: ТОВ “Міжн. фін. агенція”, 1998. - 216 с.

а. Кірєєва У. Психологічний аналіз Я-концепції у контексті самосвідомості / Уляна Кірєєва // Психологія і суспільство. - 2010. - №1. - С. 120-130.

Колесников B.H. Лекции по психологии индивидуальности. - М.: Институт психологии, 1996. - 224 с.

Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание/ Игорь Семенович Кон. - М.: Политиздат, 1984. - 335 с.

Кондаков B.M. Логический словарь-справочник / В.М. Кондаков. - М.: Наука, 1976. - 720 с.

Майерс Д. Социальная психология: [пер. с англ.].

- СПб.: Питер, 1996. - 684 с.

Мацумото Д. Психология и культура. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. - 416 с.

Основи психології: Підручник / За заг. ред. О.В. Ки-ричука, В.А. Роменця. - 2-е вид., стереотип. - К.: Ли-бідь, 1996. - 632 с.

Петровский B.A. Личность в психологии: парадигма субъектности. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.- 512 с.

Психологическая энциклопедия. - 2-е изд. / Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. - СПб.: Питер, 2003. -1096 с.: ил.

Психологический словарь / под.ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М.: Педагогика-Пресс, 1997. - 440 с.

Психология самосознания: хрестоматия/ [ред.-сост. Д.Я. Райгородский]. - Самара: Изд. дом “Бахрах-М”, 2000. - 672 с.

Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека / Карл Роджерс; пер. с англ. [общ. ред. и предисл. Исениной Е.И.]. - М.: Изд. группа “Прогресс”, “Универс”, 1994. - 480 с.

Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології XX століття: Навч. посібник. - К.:Либідь, 1998. - 992 с.

а. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. -СПб.: Питер,2000. - 712 с.

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности. - М.: Школа-Пресс, 1995. - 384 с.

Социальная психология / Ш. Тейлор, Л. Пипло, Д. Сирс. - 10-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 767 с.

Татенко В.О. Психология в субъектном измерении. - К.: Просвита, 1996. - 404 с.

Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. - К.: Либідь, 2003. - 376 с.

Ткачук С. Психологічний аналіз самотворення позитивної Я-концепції/ Світлана Ткачук // Психологія і суспільство. - 2003. - №3. - С. 107-113.

а. Франкл В. Человек в поисках смысла / Виктор Франкл. - М.: Прогресс, 1990. - 368 с.

б. Фрейд 3. “Я” и “Оно”/ Зиґмунд Фрейд // “Я” и “Оно”: в 2-х кн. - Тбилиси: Мерани, 1991. - Кн. 1.

ФурманА.В., Гуменюк О.С. Психологія Я-концеп-ції: [навч. пос.]. - Львів: Новий світ-2000, 2006. - 360 с.

Фурман А.В. Психодіагностика особистішої адаптованості. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 197 с.

Хъелл Л, Зиглер Д. Теории личности. - СПб.: Питер-Пресс, 1997. - 608 с.

Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ. / Общ. ред. и предисл. Толстых А.В. - М.: Издательская группа “Прогресс”, 1996. - 334 с.

Янчук В.А. Введение в современную социальную психологию: учеб. пособие для вузов. - Мн.: АСАР, 2005. - 768 с.: ил.

MarkusH.R, Kitayama S. Cultural vaniation in selfconcept. In G.R.Goethals, J.Strauss (Eds.) Multidisciplinary perspectives on the self. - New Y ork:Springer-Verlag, 1991.

Markus H, Nurius P. Possible Selves: The Interface between Motivation and the Self-Concept. In Y ardley K., Honess T. (Eds). Self and Identity: Psychological Perspectives. Wiley. - 1987.

Завантаження

Схожі статті

1-10 з 867

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.