ПРОГРАМА АВТОРСЬКОГО КУРСУ "ПСИХОКУЛЬТУРА ІННОВАЦІЙНИХ СОЦІОСИСТЕМ"

Автор(и)

  • Анатолій Фурман Академії народного господарства, м. Тернопіль
  • Ірина Ревасевич Академія народного господарства, м. Тернопіль.

Анотація

Між культурою і психологією існує тісний взаємозв’язок, тому що перша визначально організує суспільне життя людей, друга виробляє систему знань про групову поведінку та діяльність, а в підсумку робить співжиття громадян продуктивнішим і досконалішим за умов майстерного практичного використання цієї системи. Вказаний взаємозв’язок настільки органічний і безперервний, що дає підстави виділити окремий надважли-вий пласт суспільної реальності - психокультуру як певне історично зумовлене, динамічне, програмово-духовне налаштування великого чи локалізованого соціуму на той чи інший спосіб своєї життєактивності (у формах поведінки, діяльності, спілкування, вчинення), котрий забезпечує виживання, відтворення та оновлення психосоціальної ві-тальності окремих спільностей і груп, щонайперше ідей, установок, цінностей, уявлень, норм і моделей діяння людей, національної ментальності та соціє-тальної психіки загалом.

Біографії авторів

  • Анатолій Фурман, Академії народного господарства, м. Тернопіль
    доктор психологічних наук, професор, академік АН вищої школи України, член Національної спілки журналістів, завідувач кафедри соціальної роботи Академії народного господарства, директор Інституту ЕСО та НДЦ, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль
  • Ірина Ревасевич, Академія народного господарства, м. Тернопіль.

    пошукувачка Інституту експериментальних систем освіти, науковий співробітник НДЦ “Економіка вищої освіти”, викладач кафедри соціальної роботи Академії народного господарства, м. Тернопіль

Посилання

Андерсон Р., Шихирев П. “Акулы” и “дельфины” (психология и этика российско-амереканского делового партнерства). - М.: Дело ЛТД, 1994. - 208 с.

Бердяев Н. А. Смысл истории. - М.: Мысль, 1990. - 175 с.

Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін) / Упорядники: Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І. -Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім.. В.Гнатюка, 2003. - 52 с.

Буян І. Основні теоретичні підходи до проблеми взаємодії людини та економіки // Психологія і суспільство. -

- №1. - С. 56-61.

Буян І. Складові взаємозалежності і взаємодії людини та економіки // Психологія і суспільство. - 2004. - №3. - С. 75-81.

Гуменюк О. Є. Психологія впливу: Монографія. -Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 304 с.

Гуменюк О. Є. Психологія Я-концепції: Навчальний посібник. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 310 с.

Гуменюк О. Є. Психологія Я-концепції: Монографія.

- Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 186 с.

Гуменюк О. Я-концепція у плині соціального довкілля // Психологія і суспільство. - 2004. - № 2. - С.125-143.

Донченко О. Психологія трансперсональних конст-руктів // Психологія і суспільство. - 2001. - №3. - С. 44-104.

Донченко О. Теоретико-методологічні засади фрак-тальної психології // Психологія і суспільство. - 2004. - №4.

- С. 167-181.

Донченко О. А., Романенко Ю.В. Архетипи соціального життя і політика. - К.: Либідь, 2001. - 347 с.

Життя етносу: соціокультурні нариси / Б. Попов, В. Іг-натов, М. Степко та ін. - К.: Либідь, 1997. - 240 с.

Каган М. С. Философия культуры. - СПб.: ТООТК Петрополис, 1996. - 416 с.

Казмиренко В. П. Социальная психология организаций. - К.: МЗУУП, 1993. - 384 с.

Казміренко В. Соціально-психологічна регуляція діяльності організацій // Психологія і суспільство. - 2004. -№2. - С. 5-29.

Китов А. И. Психологические особенности принятия управленческих решений. - М.: Знание, 1983. - 64 с.

Козелецкий Ю. Психологическая теория решений / Пер. с пол. ГЕ. Минца и В.Н. Поруса / Под ред. Б.В. Бирюкова. - М.: Прогресс, 1979. - 504 с.

Коміссаров В. О. Соціально-культурний простір експериментальної школи / За ред. проф. Фурмана А.В. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 144 с.

Корінний М. М., Шевченко В.Ф. Короткий енциклопедичний словник з культури. - К.: Україна, 2003. - 384 с.

Мацумото Д. Психология и культура. - СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. - 416 с.

а. Мединська Ю. Колективне несвідоме як глибинна детермінанта етнічного менталітету // Психологія і суспільство. - 2004. - №2. - С. 50-117.

Могильний А. П. Культура і особистість: Монографія.

- К.: Вища школа, 2002. - 303 с.

Модульно-розвивальна система: теорія, технологія, досвід // Рідна школа: Спецвипуск. - 1997. - №2. - 80 с.

Модульно-розвивальна система як соціокультурна організація // Психологія і суспільство: Спецвипуск. - 2002. -№3-4. - 292 с.

Новикова М. А., Калиниченко А.И. Бикультурность: язык через культуру, культура через язык // Язык и культура: Шестая международная научная конференция. - Т. 1: Философия языка и культуры. - К.: Collegium, 1998. - С. 12.

а. Оборотов Ю. Традиції та інновації у правовому розвитку // Психологія і суспільство. - 2004. - №1. - С. 15-42.

Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги: Пер.

Основи, 1994. - 494 с.

Психология и работа / Д. Шульц, С. Шульц. - 8-е изд. - СПб.: Питер, 2003. - 5б0 с.

Психология. Учебник для экономических вузов / Под общ. ред. В. Н. Дружинина. - СПб.: Питер, 2000. - б72 с.

Cumrnmea Н. Є. Соціальне самоствердження старшокласників за умов системної диференціації навчання: Монографія / За ред. проф. Фурмана А.В. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - l40 с.

Cкрeбeц В. A. Экологическая психология: учебное пособие. - K.: МАУП, 1998. - 144 с.

Cорокuн П. Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права й общественных отношений: Пер. англ. - СПб.: РХГИ, 2000. - 1056 с.

Cmenш В £. Kyльтyрa // Вопросы философии. - 1999.

№8. - С. 61-71.

Фромм Б. 10 заповедей бизнеса и как их нарушать. -М.: Текст, 1995. - 15б с.

Фурмaн A-В. Психокультура української ментальності. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Фурмт A. Теорія освітньої діяльності як метасистема // Психологія і суспільство. - 2002. - №3. - С. 105-144; 2002. - №3-4. - С. 20-58.

Фурмт A-В. Фундаментальний соціально-психологічний експеримент: Анатомія пошуку // Освіта і управління. - 1997. - Т.1, №3. - С. 39-56.

Фурмт A-В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення. - K.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурмт A. Постання освітології, або похід за горизонт відомого // Психологія і суспільство. - 2003. - №4. - С. 7-12.

Фурмт A. Українська ментальність та її культурно-психологічні координати // Психологія і суспільство. - 2001.

- №1. - С. 9-73.

Фурмт A-В., Kосmeнко В.І. Школа віри: програма дослідно-експериментальної роботи на 1994-2008 роки. - K.: Рада, 1996. - 47 с.

Швaлб Ю. Свідомість як відношення людини до світу // Психологія і суспільство. - 2004. - №4. - С. 154-166.

Швaлб Ю. Целеполагающее сознание (психологические модели и исследования). - K.: Милленниум, 2003. - С. 130-142.

Шeрeдко Ю^,4. Вербальные и невербальные составляющие культуры // Язык и культура: Шестая международная научная конференция. - Т.1. Философия языка и культуры. -K.: ^legium, 1998. - С. 142-148.

Шульгa M-О. Соціально-психологічний клімат трудового колективу. - K.: Знання, 1983. - 48 с.

Щeдровuцькuй Г. Методологічна організація системно-структурних досліджень і розробок // Психологія і суспільство. - 2004. - №2. - С. 30-49.

Завантаження

Як цитувати

Фурман, Анатолій, and Ірина Ревасевич. “ПРОГРАМА АВТОРСЬКОГО КУРСУ ‘ПСИХОКУЛЬТУРА ІННОВАЦІЙНИХ СОЦІОСИСТЕМ’”. Психологія і суспільство, no. 4(18), May 2017, pp. 221-35, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/177.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

<< < 1 2 3 4 > >>