Психоаналітичний портрет особистості Зиґмунда Фройда

Автор(и)

  • Ернест Джонс

Ключові слова:

особистість, психіка, психоаналіз, несвідоме, світогляд

Анотація

Пропонований широкому загалу українських інтелектуалів переклад одного з найбільш змістовно ємних розділів фундаментальної праці британського біографа Ернеста Джонса «Життя і творчість Зиґмунда Фройда» (1955) становить полізмислово розлоге, багатобарвне за подієвою мозаїкою, деталізоване в нюансах і подробицях, психоаналітичне зображення, безперечно геніальної та непересічної, о с о б и с т о с т і творця класичного психоаналізу і як самобутнього напряму психологічного пізнання несвідомого та внутрішньої реальності людини, і як психодинамічного підходу до розуміння та опису розвиткової циркуляції психічної енергії (головно лібідо) в мозку особи, і як терапевтичної техніки системного психологічного аналізу та інтеграції складників, механізмів дії, символічних та мовленнєвих оприявнень психічного несвідомого клієнта задля їх усвідомлення й відтак його душевного оздоровлення, і навіть як окремого світогляду, що в оригінальний психософійний спосіб пояснює особистісні, культурні та соціальні феномени людського, власне психічного, життя. Отримана автором психологічна картина знаменитої постаті панорамно і багатогранно відтворює психодуховний образ цього велета творчої думки в гармонійному мереживі особистісних рис, характерологічних властивостей, мислеінтенційних тенденцій і самосвідомісних екзистенціалів. Атрибутивними ознаками цього візерункового мережива є «ж и в и й,   н е т е р п л я ч и й   р о з у м», простота і доступність, принципова чесність й активна любов до справедливості, спокійна манера контактування й усталена гідність, «толерантність і загальна легкість у спілкуванні», пристрасть до зрозумілої і прямої правдивості, невимовна дорогоцінність для себе власних відкриттів, «коливання внутрішнього маятника між надмірною довірливістю та недовірою до інших», свобода і незалежність як джерело достойного прожиття актуального повсякдення, певна недовіра до сторонньої допомоги, глибока любов до матері, «яскраво виражена бісексуальність», старомодність у ставленні до жінок, навіювання довіри до себе навколишніх, наснаження інших на відданість і «в останній інстанції довіра лише собі» та постійно здійснюваний самоаналіз і поступ шляхом позитивного самозреалізування. Окреслена мозаїка рис-якостей, властивостей і психічних тенденцій вказують на Фройда як на багату і складну, певною мірою суперечливу, проте психічно цілісну особистість, котра вирізняється з-поміж інших дослідників винятковою «пристрасністю докопатися до істини з максимальною впевненістю», незламною мужністю і наполегливістю у поєднанні з непохитною чесністю, дивовижною інтелектуальною безстрашністю при зіткненні з темним невідомим, самісним «прийняттям неймовірного та неочікуваного» і любов’ю до суворої правди й підтвердженої фактами дійсності психологічного знання, реалістичністю, розсудливим стилем мислення, самобутнім світобаченням, принциповою доброзичливістю, самоповагою і самокритичністю, прямотою та абсолютною чесністю, тонким почуттям гумору, хоча й із незначною імовірністю бути образливим і нетерпимим холериком. Вочевидь поданий детальний психоекзистенційний портрет З. Фройда проливає додаткове світло істини не тільки на його унікальну креативну особистість, а й на приховані суб’єктивні джерела, персональні тематизми-пріоритети і на чисельні усвідомлено нововведені поняттєво-категорійні засоби самого   п с и х о а н а л і з у   як однієї із найпотужніших течій сучасної психологічної науки.

The translation of one of the most content-rich chapters of the fundamental work of the British biographer Ernest Jones “The Life and Work of Sigmund Freud” (1955) offered to the general public of Ukrainian intellectuals is a multi-worded, multi-colored mosaic of events, detailed in nuances and details, a psychoanalytic portrayal of the undoubtedly brilliant and outstanding personality of the creator of classical psychoanalysis as an original direction of psychological cognition of the unconscious and inner reality of man, and as a psychodynamic approach to understanding and describing the developmental circulation of psychic energy (mainly libido) in the human brain, and as a therapeutic technique of systemic psychological analysis and integration of components and mechanisms of action, symbolic and linguistic manifestations of the client’s psychic unconscious for the sake of their realization and, consequently, their mental recovery, and even as a separate worldview that explains personal, cultural, and social phenomena of human, psychic, life in an original psychosophical way. The author’s psychological picture of the famous figure panoramically and multifacetedly reproduces the psycho-spiritual image of this giant of creative thought in a harmonious network of personal traits, characteristic properties, thought-intentional tendencies, and self-conscious existentials. The attributive features of this patterned lace are “a lively, non-repetitive mind,” simplicity and accessibility, fundamental honesty and active love of justice, a calm manner of contact and established dignity, “tolerance and general ease of communication”, passion for clear and direct truthfulness, indescribable value of one’s own discoveries, “oscillation of the internal pendulum between excessive trust and distrust of others”, freedom and independence as a source of decent living in everyday life, a certain distrust of outside help, deep love to his mother, “pronounced bisexuality,” old-fashioned attitudes towards women, inspiring others to trust in themselves, inspiring others to devotion and “in the last resort trust only in oneself,” and constant self-analysis and progress through positive self-realization. The outlined mosaic of traits, qualities, properties, and psychic tendencies indicate Freud as a rich and complex, somewhat contradictory, but mentally complete personality who stands out among other researchers for his exceptional “passion to get to the truth with the utmost certainty,” unbreakable courage and perseverance combined with unwavering honesty, amazing intellectual fearlessness when faced with the dark unknown, his own “acceptance of the unbelievable and unexpected” and love for the harsh truth and factual reality of psychological knowledge, realism, a rational style of thinking, an original worldview, fundamental benevolence, self-respect and self-criticism, directness and absolute honesty, a subtle sense of humor, although with a slight probability of being an offensive and intolerant choleric. The detailed psycho-existential portrait of Sigmund Freud sheds additional light of truth not only on his unique creative personality, but also on hidden subjective sources, personal themes-priorities, and numerous consciously innovated conceptual and categorical means of psychoanalysis itself as one of the most powerful trends in modern psychological science.

Біографія автора

  • Ернест Джонс

    Ернест Джонс (1879 – 1958) – британ­ський психо­аналітик, учень і перший біограф Зиґмунда Фройда.

Завантаження

Опубліковано

2024-07-08

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.