Сучасні тенденції розвитку сфери психології в оптиці вітакультурної методології

Автор(и)

  • Анатолій В. Фурман

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2021.02.006

Анотація

Зміст програмного дослідження становить новітній матеріал, що напрацьований в останні роки та виголошений 10 червня  2021 року на початку роботи П’ятнадцятого зібрання авторської наукової школи. Його значеннєво-смислова мозаїка рефлексивно організована навколо двох взаємозалежних світоглядних концентрів. Перший різнобічно аргументує націєтворче зорієнтування колективної миследіяльності і вітакультурних здобутків представників названої школи упродовж майже трьох десятиліть її сучасної історії. Сутнісно мовиться про збалансоване задіяння вишуканої рідної мови (досконалих текстів) і живого мовлення (продуктивного спілкування), символічних засобів і графічних зображень, що в локалізованих оазах штучної актуалізації вищих ментальних і духовних цінностей утверджують справжній український спадок – осереддя живильного, ковітального і водночас відповідального, національного духу. Другий світоглядний концентр стосується докорінно обширнішого, змістовнішого й онтологічно більш адекватного та ковітально вичерпнішого розуміння психології як усюдисущої сфери усвідомленої людської життєдіяльності. На тлі того, що психологія сьогодні у цивілізованому масштабі розвивається екстенсивно, тобто в рамках суто наукового підходу, безупинно примножуючи свої упредметнення у загальному контексті природних явищ і відповідних методів уреальнення різних типів наукової раціональності, пропонується кардинально змінити методологічний інструментарій її розуміннєвого опрацювання, а саме зінакшити систему координат та набір доцільних лінз-засобів до смислосенсового осягнення, інтерпретації і творення цієї плинної нематеріальної дійсності. У цьому аналітичному розрізі виокремлено й відрефлексовано одну глобальну і чотири похідних тенденції у взаємопрониклому розвитку сучасної психології в Україні та світі. Квінтесенція глобальної тенденції – це її інтенсивний, евристичний шлях поступу в безкраї сферні горизонти актуальної людської буттєвості в екзистенційному плині психодуховного практикування осіб, груп, соціумів як онтично вкоріненої, вселенської, самобутньої сфери миследіяльності та її розвій як особливого світобачення, ковітального досвіду повсякдення і навіть способу життя. Ідея такого альтернативного розвитку належить Г.П. Щедровицькому (1980), тоді як її реалізація здійснена нами в останнє десятиліття у двох засадничих аспектах: а) в рамках застосування новітньої методологічної оптики – циклічно-вчинкового підходу до розуміння психології як сфери взаємопрониклих сфер свідомості і діяльності, мислення і вчинення та б) у форматі розробки, апробації і впровадження у простір сучасного ЗВО авторської програми із дисципліни “Психологія як сфера миследіяльності”, призначеної для фахового вишколу здобувачів третього (доктор філософії) рівня підготовки зі спеціальності 053 Психологія. У результаті вперше аргументовані та детально охарактеризовані ситуаційна, мотиваційна, вчинково-діяльна і післядіяльна стратегеми довершеного мислевчинення, що узасаднюють методологічну організацію сфери психології. Воднораз висвітлені такі важливі тенденції у розвитковому перебігу психології як людинознавчої науки: 1) істотне розширення її предметного поля за горизонталлю і вертикаллю нових узмістовлень, зокрема й повновагоме постання теоретичної психології; 2) перехід дослідницьких стратегій і процедур від класичного і некласичного ідеалів-типів наукової раціональності до постнекласичної; 3) збагачення й дисциплінарне утвердження канонічної психології і психософії академіка Володимира Роменця; 4) розробка метаметодологічних засобів та інструментів задля розуміння-пізнання-творення метафізичних за онтологічною визначеністю образів-субстанцій-сутностей (мислення, свободи, творчості, віри, любові, духовності й т. ін.), щонайперше створення максимально досконалої методологічної оптики смислосенсового осягнення метатеоретичної мозаїки життя свідомості.

Посилання

Miasoid, P.A. & Shatyrko, L.O. (Eds.). (2016). Akademik V. A. Romenets: tvorchist i pratsi [Akademiс V. A. Romenets: creativity and work]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Furman, A. V. & Furman, O. I. & Shandruk, S. K. & Co (Eds.). (2019). Vitakulturna metodolohiia: antolohiia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A.V. Furmana [Viticultural methodology: an anthology. To the 25th anniversary of professor A.V. Furman's Scientific School]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Hirniak, A.N. (2021). Phychological fundamentals of participants modular-developmental interaction process in the educational establichments: Thess for a doctors degree in Phychology: 19.00.07. Ivano-Frankivsk.

Hirniak, A.N. (2020). Phychology modular-developmental interaction process: monografiia. Ternopol.

Mamardashvili, M. K. & Pyatigorskiy, A. M. (2011). Simvol i soznanie (Metafizicheskie rassuzhdeniya o soznanii, simvole i yazyike) [Symbol and consciousness (Metaphysical reasoning about consciousness, symbol and language)]. Moscow: Progress-Traditsiya [in Russian].

Metodologiya i psyxologiya gumanitarnogo piznannya: kol. monografiya. Do 25-richchya naukovoyi shkoly profesora A.V. Furmana (2019). Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Miasoid, P.A. (2021). Kulturno-istorychna psyholohiya I tvorchist V.A. Romentsya. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 16-77. DOI: https://doi.org/10.35774/pis.2021.02.016

Miasoid, P.A. (2019). Pryntsyp istoryzmu i myslennia u psykholohii [The principle of historicism and thinking in psychology]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3-4, 38-72. DOI: https://doi.org/10.35774/pis.2019.03.038.

https://doi.org/10.35774/pis2019.03.038

Miasoid, P.A. (2016). Psykholohichne piznannia: istoriia, lohika, psykholohiia [Psychological knowledge: history, logic, psychology]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Romenets, V.A. & Kyrychuk, O.V. (Eds.). (2006). Osnovy psykholohii [Principles of psychology]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Myasoid, P. A. & Furman, A.V. (Eds.). (2012). Psykholohiia vchynku: Shliakhamy tvorchosti V.A. Romentsia [Psychology act: the way of creativity, of Romenets V. A.]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Romenets, V.A. (2000). Vchynova orhanizatsiia kanonichnoi psykholohii [rganization of canonical psychology]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 25-56 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.1093/jpepsy/25.1.56

Romenets, V.A. (2007). Іstorіya psikhologіi ХIХ - pochanku ХХ stolіttia [History of Psychology XIX - early XX century]. Kyiv: Lybіd [in Ukrainian].

Romenets, V.A. & Manokha, P.I. (2017). Istoriia psykholohii XX stolittia [History of psychology of the twentieth century]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Romenets, V.A. (2013). Predmet i pryncypy istoryko-psychologichnogo doslidzhennya [Subject and principles of historical and psychological research]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 6-27 [in Ukrainian].

Saveleva, M. Y. (2002). Vvedenie v metateoriyu soz¬naniya [Introduction to the metatheory of consciousness]. Kyiv: Vidavets PARA-PAN [in Russian].

Furman, A.A. (2020). Metodolohiia psykholo¬hichnoho piznannia smyslozhyttievoi sfery osobystosti [Methodology of psychological knowledge of the sense of life sphere of personality]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 5-34 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.01.005

Furman, A.A. (2016). Psykholohiia osobystosti: tsinnisno-oriientatsiinyi vymir [Personality psychology: value-orientation dimension]. Odesa: ONPU; Ternopil: TNEU [in Ukrainian]

Furman, A.A. (2017). Psykholohiia smylozhyt¬tievoho rozvytku osobystosti [Psychology of the meaning-life personality development]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.A. (2019). Psykholohichni zasady piznanya smyslozut¬tevoji sfery osobystosti [Psychological foundations of cognition of the meaning-life of personality]: autoreferat…doctora psukhoi. nayk: 19.00.01. Odesa [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2006). Vstup do teorii osvitnoi diialnosti [Introduction to the theory of educational activity]. Ternopil: Instytut ESO [in Ukrainian].

Furman, A.V. (gol. red.) (2000-2021). Psykholohiia I suspilstvo - Psychology and society,1-83 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2021.01.160

Furman, A.V. & Humeniuk (Furman), O.I. (2006). Psykholohiia Ia-kontseptsii [Psychology of self-concept]. Lviv: Novyi svit-2000 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2016). Ideia i zmist profesiinoho metolohuvannia [The idea and content of professional methodologization]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2018). Metateoretychni kontsepty piznannia svidomosti [Metatheoretical concepts of cognition of consciousness]. Psykholohiia osobystosti - Psychology of personality, 1 (9), 5-11 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2019). Metateoretychna rekonst¬rukciya predmetnogo polya kanonichnoiy psychologii [Metatheoretical reconstruction of the subject field of canonical psychology]. Psykholohiia osobystosti - Psy¬chology of personality, 1 (10), 5-21 DOI: https://doi.org/10.15330/ps.10.1.5-21 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.15330/ps.10.1.5-21

Furman, A.V. (sziens. konsylt.-red.) (2005-2021). Vitakulturniy mlyn - Vitakulturniy mlin. Moduli 1-22 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (1997). Modulno-rozvyvalne navchannia: pryntsypy, umovy, zabezpechennia [Modular and developmental learning: principles, conditions, support]. Kyiv: Pravda Yaroslavychiv [in Ukrainian]..

Furman, A. V. (1991). Problemni sytuatsii v navchanni [Problem situations in learning]. Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2011). Psykhokultura ukrainskoi mentalnosti [Psychoculture of the Ukrainian mentality]. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Furman, A.V. (1994). Psykholoho-pedahohichna teoriia navchalnykh problemnykh sytuatsii [Psychological-pedagogical theory of educational problem situations]. Kyiv [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2007). Teoriia navchalnykh problemnykh sytuatsii: psykholoho-pedahohichnyi aspekt [Theory of educational problem situations: psychological and pedagogical aspect]. Ternopil: Aston [in Ukrainian].

Furman, A. V. (1997). Fundamentalnyi sotsialno-psykholohichnyi eksperyment u shkolakh Ukrainy: alhorytm poshuku [Fundamental socio-psychological experiment in schools of Ukraine: search algorithm]. Osvita i upravlinnia - Education and management. Vol. 1. Issue 3, 39-56 [in Ukrainian].

Furman, A. V. & Shandruk, S. K. (2014). Orhani¬zatsiino-diialnisni ihry u vyshchii shkoli [Organizational and activity games in high school]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, O. I. (2019). Vzaiemosprychynennia paradyhm, stratehii, klasiv i metodiv sotsialno-psykho¬lohichnoho vplyvu [Interaction of paradigms, strategies, classes and methods of socio-psychological influence]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 44-65 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2019.02.044

Furman (Humeniuk), O. I. (1998). Modulno-rozvyvalna systema: model psykholohichnoho zrostannia vchytelia i uchnia [Modular development system: a model of psychological growth of teacher and student]. Osvita upravlinnia - Management education. Vol. 2. Issue 2, 75-81 [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O.I. (2008). Teoriia i metodolohiia innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho zakladu [Theory and methodology of innovation-psychological climate of the general educational institution]. Yalta-Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky [in Ukrainian].

Furman, O.І. (2015). Psychologichni parametry innovacijno-psychologichnogo klimatu zagalnoosvitnogo navchalnogo zakladu [Psychological parameters of the innovation-psychological climate of a comprehensive educational institution]. Odesa [in Ukrainian].

Furman, O.I. (2003). Psykholohiia vplyvu [Psycho¬logy of influence]. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Furman, O.I. (2018). Ia-kontseptsiia yak predmet bahatoaspektnoho teoretyzuvannia. Psykholohiya i sus¬pilstvo - Psychology and society, 1-2, 38-67 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2018.01.038

Hairulin, O. (2021). Psyholohiya ihrovoho modeliuvannya socialnoho zhyttya subyekta: monografiya. Ternopil, 2021, 404 [in Ukrainian].

Shandruk, S.K. (2020). Kontseptsiia rozvytku profesiinykh tvorchykh zdibnostei maibutnikh psykholo¬hiv [The concept of development of professional creative abilities of future psychologists]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 35-55 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.01.035

Furman, A.V. (2016). Volodymyr Rovenets as the architect of the methodology of humanitarian cognition. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 10-24 [in Ukrainian].

Furman, O.І. (2015). The innovative psychological climate: its scope, structure and parameters. Problems of Psychology in the 21 st. Century, Vol. 9, 1, 14-19 [in English]

https://doi.org/10.33225/ppc/15.09.14

Furman, O. (2015). Social-psychological impact a sa parametr of innovative-psychological climate. International journal of economics and society, Vol. 1, Issue 2, 143-148 [in English].

Завантаження

Опубліковано

2021-11-18

Як цитувати

Фурман, Анатолій В. “Сучасні тенденції розвитку сфери психології в оптиці вітакультурної методології”. Психологія і суспільство, no. 2, Nov. 2021, pp. 6-15, https://doi.org/10.35774/pis2021.02.006.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>