ПОЛІТИЧНА КАРТИНА СВІТУ МОЛОДІ: ВИЗНАЧЕННЯ, СКЛАДОВІ, ФУНКЦІЇ

Оксана Скнар

Анотація


З’ясовано, що політична картина світу як частина загальної картини світу особистості є цілісним, складно впорядкованим, центрованим на “Я” утворенням, ядро якого становлять її сталі світоглядні уявлення про соціальне довкілля і політичне оточення та про свою роль у їх повсякденні, що сформувались у результаті постійної взаємодії з усуспільненою реальністю. Політична картина світу, з одного боку, відображає те, як суспільно-політична дійсність оцінюється, інтерпретується, переживається й осмислюється суб’єктом життєдіяльності, а з іншого - визначає внутрішню логіку побудови ним як особистістю своєї поведінки в соціумі. Основними функціями цієї картини світу є репрезентативна, інтерпретативна, впорядкувальна, орієнтувальна, регулятивна, інтегративна.


Ключові слова


молодь; суб’єкт; особистість; образ світу; політична картина світу; типи практик; соціальний досвід; політична взаємодія; діалог

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Васютинський В. Інтеракційна психологія влади / Вадим Васютинський. - K., 2005. - 492 с.

Титаренко Т.М. Соціально-психологічні практики життєконструювання особистості / Т.М. Титаренко // Актуальні проблеми психології. Психологічна герменевтика : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Кос-тюка НАПН України. - Житомир, 2011. - Т. 2. - Вип.7. - С. 15-23.

Мочалова Ю.А. Особенности образа мира у представителей различных этнических групп / Ю.А. Мочалова. - [Электронный ресурс]. - режим доступа: www. psu.ru/psu/files/4802/mochalova.doc.

Первушина О.В. “Образ мира” как проблема междисциплинарного исследования / О.В. Первушина // Мир науки, культуры, образования. - 2009. - № 4 (16). - С. 13-17.

Иванова И.А. Роль феномена “Образ мира” в отечественной психологии / И.А. Иванова // Вестник Университета Российской академии образования. -2011. - № 1. - С. 95-98.

Сапогова Е.Е. Psychocadabra: субъективная “картина мира” как гипертекст / Е.Е. Сапогова // Известия ТулГУ ; [Сер. “Психология”]; под ред. Е.Е. Сапоговой. - Выпуск 4. - Тула: ТулГУ, 2004. - С. 163-179.

Білоус І.М. Особливості ставлення молодіжної інтернет-аудиторії до участі у політичному житті / Ірина Миколаївна Білоус. - Дисс... канд. психол. н.: 19.00.11 - політична психологія / Ін-т соц. та політ. психол. АПН України. - К., 2008. - 289 с.

Соціальний простір життя як суб’єктивна символічна реальність / [Злобіна О., Мартинюк І., Соболева Н., Тихонович В.]. - К.: Ін-т соціології НАН України, 2004. - 299 с.

Інформаційний вплив: теорія і практика прогнозування : монографія / за ред. П.Д. Фролова ; Національна акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - К. : Міленіум, 2011. - 304 с.

Самаркина И.В. Публичная сфера в политической картине мира: структура, практики взаимодействия и векторы трансформации / И.В. Самаркина. - [Электронный ресурс]. - режим доступа: http://identity.ucoz. ru/Statyi/Samarkina_pupl_sfera.doc.

Самаркина И.В. Дети и родители: отношение к власти. - [Электронный ресурс]. - режим доступа: http:/ /www.politex.info/content/view/511/30/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)