Оновлена світоглядна мапа буття, осмисленого в суспільному та особистісному вимірах

Анатолій Васильович Фурман, Анатолій Олексійович Довгань

Анотація


Стаття містить критичний і водночас конструктивний матеріал, що здобутий у результаті розмірковувань, тематизацій та узагальнень, які навіяні монографією відомого українського філософа і психолога Володимира Сабадухи “Метафізика суспільного та особистісного буття” (2019). Вона присвячена рефлексивному висвітленню історично розлогого й антропологічно центрованого дослідження першооснов (первоначал) спільножиттєвого людського буття в контексті глобального кризового стану розвитку людства, зреалізовує принципи і нормативи принципу чотириступеневої духовної ієрархії людини (залежна особа, посередня людина, особистість, геній), пропонуючи метафізичну теорію особистості та авторський парадигмальний підхід до розвитку людини і суспільства як до відповіді на глобальні виклики й до розуміння філософських положень персоналізму і ролі метафізичних та концептуальних персонажів в умовах зламу-переходу знеособленого існування. Доведено, що першоосновами суспільного буття постають пріоритети духовного над матеріальним та особистості над людиною маси. Водночас аргументовано сьогочасне переважання у філософській і суспільній свідомості знеособленої парадигми буття над особистісною, яка все ж має гносеологічне підґрунтя і певні перспективи утвердитися в майбутньому. Розмежування різновидів людини автор монографії здійснює на основі застосування методологеми поділу буттєвого плину суспільства і людини на духовне і матеріальне. І вже на підставі інтерпретації змісту цих двох модусів буття диференціює чотири головних типи людини – залежна, посередня, особистість, геній. Обґрунтовано, що будь-яке людське знання має бути підпорядковане духовній самореалізації людини, а не розбудові сфери споживання, вигоди, соціального обивательства. Крім того, автором сформульовані концептуальні засади ідеології персоналізму, яка і від філософів вимагає повернення пріоритетного особистісного положення у суспільстві і відповідальності за світоглядну цінність висловлюваних ними думок, узагальнень, текстів. Загалом презентована монографія реконструює філософськи зрілу дослідницьку стратегію соціогуманітарних наук, змінює її загальноприйняту методологічну оптику.


Ключові слова


метафізика; буття; людина; суспільство; особистість; першооснова (пракоріння, первоначала); принцип; субстанція; матеріальне; духовне; теорія; парадигма

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Костенко Л.В. Гуманітарна аура нації, або дефект головного дзеркала. Психологія і суспільство. 2015. №1. С. 6-16.

Рыбалка В.В. Теории личности в отечественной философии, психологии и педагогике : пособие. Житомир: Изд-во ЖГУ им. И. Франко. 2015. 872 с.

Сабадуха В.О. Метафізика суспільного та особистісного буття : монографія. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. 647 с.

Сабадуха В.О. Українська національна ідея та концепція особистісного буття : монографія. Івано-Франківськ: Фоліант, 2011. 175 с.

Сабадуха В.О., Гречаний О.Ф. Філософія здібностей у контексті пріоритету духовного над матеріальним : монографія. Луганськ: Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2015. 211 с.

Фурман А. А. Психологія смисложиттєвого розвитку особистості: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 508 с.

Фурман А.А., Фурман А.В. Вчинкова буттєвість особистості: від концепту до метатеорії (частина перша). Психологія і суспільство. 2018. №1-2. С.25-26.

Фурман А.В. Ґенеза толерантності та перспективи українотворення (комплексний проект). Психологія і суспільство. 2013. №1. С. 6-20.

Фурман А.В. Національна ідея – щит і меч українства. Психологія і суспільство. 2012. №3. С 6-10.
DOI: https://doi.org/10.35774/pis2019.03.148

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)